Image for Asianajajaliiton tarkoitus kirkkaaksi

Asianajajaliiton tarkoitus kirkkaaksi

Asianajajaliiton tarkoitus kirkkaaksi

19.2.2024

Asianajajaliiton tehtävänä on varmistaa asianajajien itsenäisyys ja riippumattomuus, säännellä ja valvoa asianajotoimintaa, edistää asianajopalvelujen laatua sekä kehittää oikeusoloja, kirjoittaa Hanna Räihä-Mäntyharju.

Moni asianajaja pitää Asianajajapäivää eräänlaisena työvuoden todellisena aloitushetkenä. Tapahtuman jälkeen alkavat perinteisesti työnteon härkäviikot. Asianajajapäivä kokosi tälläkin kertaa 1 500 eri ikäistä asianajajaa ja sidosryhmien edustajaa saamaan uusia näkökulmia, oppimaan, verkostoitumaan ja nauttimaan iloisesta illasta. Asianajajapäivän merkitys ei ole ammattikuntamme sisällä vähentynyt, päinvastoin. Näinä epävarmoina aikoina kokoontuminen yhteen saa erityisen arvon. On tärkeää luoda toivoa siitä, että asioihin voidaan vaikuttaa ja tulevaisuus voi olla myös valoisa.

Asianajajapäivää edeltävänä päivänä pidetään aina valtuuskunnan talvikokous. Kokouksessa keskusteltiin liiton sääntöjen mahdollisesta muuttamisesta. Asianajajaliitto on alun perin perustettu aatteellisena, yhdistyslain mukaan toimivana yhdistyksenä. Vuonna 1959 Asianajajaliitto muutettiin lailla perustetuksi julkisoikeudelliseksi yhteisöksi. Asianajajien rooli yhtenä oikeudenhoidon toimijana nähtiin ja tunnustettiin jo tuolloin. Aatteellisen yhdistyksen peruja meille jäi kuitenkin nimi – Suomen Asianajajaliitto – sekä liiton sääntöihin kirjattu tarkoitus. Nimessä oleva liitto-pääte johtaa helposti ajattelemaan rooliamme ammattiliittona tai edunvalvontajärjestönä. Siihen me oikeuspolitiikan parissa työskentelevät törmäämme säännöllisesti. Sellainen roolimme ei kuitenkaan ole. Asianajajaliiton tehtävänä on varmistaa asianajajien itsenäisyys ja riippumattomuus, säännellä ja valvoa asianajotoimintaa, edistää asianajopalvelujen laatua sekä kehittää oikeusoloja. Tulokulmamme on oikeusturva-näkökulma, ei edunvalvonnallinen.

Hallitus onkin käynnistänyt viime vuonna prosessin Asianajajaliiton nimen muuttamiseksi. Samassa yhteydessä tarkastelemme sääntöjen ajantasaistamista myös liiton tarkoituksen osalta. Asiaa työstetään yhdessä valtuuskunnan kanssa. Sääntömuutosesitys voi herättää pelkoja siitä, mikä toiminnassamme muuttuu. Siihen on helppo vastata: ei mikään. Kysymys on sääntöjen täsmentämisestä niin, että ne vastaavat Asianajajaliiton jo erittäin pitkään toteuttamaa tosiasiallista toimintaa ja roolia. Ammatillinen yhteenkuuluvuus ja sen edistäminen muun muassa Asianajajapäivän kautta on edelleen tärkeää.

Asianajajien ammatillisen yhteenkuuluvuuden ylläpitämisessä paikallisosastoilla on erittäin tärkeä rooli. Paikallisosastot huolehtivat osaltaan liiton lakisääteisistä tehtävistä suorittamalla jäseneksi pyrkivien haastattelut sekä uusien asianajotoimistojen tarkastukset alueellaan. Jokainen osasto esitellään vuorollaan Advokaatissa ja tässä lehdessä on Itä-Suomen osaston vuoro.

Moni nuori kollega pohtii, voisiko asianajotoimiston osakkuus olla tavoiteltava asia. Osakkuuteen liittyy velvoitteita ja vastuita, mutta myös oikeuksia. Osakkuuspolulle toivotaan usein parempaa läpinäkyvyyttä. Tässä lehdessä avataan sitä, mitä osakkuus käytännössä tarkoittaa erilaisissa toimistoissa. Toivotan kaikille lukijoille aktiivisia työviikkoja ja työn iloa!

Advokatförbundets tydliga syfte

Advokatförbundets tydliga syfte

Många advokater betraktar Advokatdagen som årets verkliga startpunkt. Efter evenemanget inleds traditionellt arbetsperiodens intensiva veckor. Vid detta tillfälle samlades 1 500 advokater och representanter från intressegrupper för att få nya perspektiv, lära sig, nätverka och njuta av en trevlig kväll. Advokatdagens betydelse har inte minskat inom yrkeskåren, tvärtom. I dessa osäkra tider får möten ett särskilt värde. Det är viktigt att skapa hopp att framtiden också kan vara ljus.

Dagen före Advokatdagen hålls alltid delegationens vintermöte. På mötet diskuterades eventuella ändringar i förbundets regler. Advokatförbundet grundades ursprungligen som en ideell förening och ändrades 1959 till ett offentligrättsligt samfund. Advokaternas roll som en aktör inom rättsvården erkändes redan då. Ändelsen ”förbundet” i namnet leder dock till att man tänker på vår roll som fackförening eller intressebevakningsorganisation. I verkligheten är Advokatförbundets uppgift att säkerställa advokaternas självständighet och oberoende, reglera och övervaka advokatverksamheten, främja kvaliteten av advokattjänster och utveckla rättsförhållandena från ett rättssäkerhetsperspektiv, inte ett intresseperspektiv.

Styrelsen har påbörjat en process för att ändra Advokatförbundets namn och samtidigt granska reglerna. Förändringarna görs i samarbete med delegationen och syftar till att tydliggöra reglerna för att bättre motsvara förbundets långvariga faktiska verksamhet och roll. Att upprätthålla yrkesmässig samhörighet, särskilt genom Advokatdagen, förblir viktigt.

Julkaistu numerossa Advokaatti 1/2024

Kirjoittaja Hanna Räihä-Mäntyharju

on Asianajajaliiton puheenjohtaja. Hän toimii asianajajana Tampereella.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki