JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.2.2021 11:00

Elina Hirvonen: "Maalittaminen pyrkii murentamaan oikeusvaltion perustaa"

Huo­rit­te­lua. Rais­kau­suh­kauk­sia. Tap­pouh­kauk­sia. Las­ten hen­ki­lö­tie­to­jen sel­vit­tä­mis­tä ja lap­siin koh­dis­tu­via uh­kauk­sia. Uh­kauk­sia, jot­ka ei­vät jää vain so­si­aa­li­seen me­di­aan, vaan jot­ka tuo­daan ko­ti­o­vel­le. Muun mu­as­sa sitä tar­koit­taa tuo­ma­rei­hin, syyt­tä­jiin ja jois­sain ta­pauk­sis­sa myös asi­a­na­ja­jiin koh­dis­tu­va maa­lit­ta­mi­nen.

Maa­lit­ta­mi­nen on yleen­sä in­ter­ne­tis­sä ta­pah­tu­vaa toi­min­taa, jos­sa koh­det­ta uha­taan ja lou­ka­taan esi­mer­kik­si le­vit­tä­mäl­lä hä­nen yk­si­tyi­siä tie­to­jaan tai ker­to­mal­la hä­nes­tä pe­rät­tö­miä väit­tei­tä.

Syyt­tä­jiin ja tuo­ma­rei­hin koh­dis­tu­vaa epä­a­si­al­lis­ta käy­tös­tä ja uh­kai­lu­ja on ol­lut ai­na, mut­ta so­si­aa­li­sen me­di­an myö­tä sen muo­dot ovat muut­tu­neet. Tuo­ma­ri­lii­ton vuon­na 2019 te­ke­män sel­vi­tyk­sen mu­kaan epä­a­si­al­li­nen käy­tös on muut­tu­nut ai­kai­sem­paa ag­g­res­sii­vi­sem­mak­si, ­jär­jes­täy­­ty­­neem­mäk­si ja ta­voit­teel­li­sem­mak­si. Myös syyt­tä­jiin koh­dis­tu­va maa­lit­ta­mi­nen ja ­vi­ha­pu­he on Syyt­tä­jäyh­dis­tyk­sen mu­kaan li­sään­ty­nyt ja muut­tu­nut jär­jes­tel­mäl­li­sek­si. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton sa­maan ai­kaan teh­dys­sä sel­vi­tyk­ses­sä asi­a­na­ja­jien maa­lit­ta­mi­nen ei näyt­täy­ty­nyt suu­re­na on­gel­ma­na.

Vii­mei­sen pa­rin vuo­den ai­ka­na eri­tyi­ses­ti toi­mit­ta­jien häi­rin­tään liit­ty­vis­sä oi­keu­den­käyn­neis­sä myös asi­a­na­ja­jia on maa­li­tet­tu so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa sys­te­maat­ti­ses­ti. Asi­a­na­ja­jien maa­lit­ta­mi­sen ta­ka­na ovat usein sa­mat ta­hot kuin toi­mit­ta­jien, joi­den asi­aa oi­keu­den­käyn­nis­sä kä­si­tel­lään.

Maa­lit­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on vai­kut­taa koh­teen toi­min­taan. Toi­mit­ta­jien, tut­ki­joi­den ja tie­to­kir­jai­li­joi­den maa­lit­ta­mi­sen ta­voi­te on ra­joit­taa yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun ai­hei­ta ja nä­kö­kul­mia ja vai­kut­taa sii­hen, kuka kes­kus­te­luun voi osal­lis­tua. Si­ten maa­lit­ta­mi­nen on uh­ka sa­nan­va­pau­del­le. Toi­mit­ta­jien ja tut­ki­joi­den häi­rin­tään liit­ty­vis­sä oi­keus­ju­tuis­sa tuo­ma­rei­hin, syyt­tä­jiin ja asi­a­na­ja­jiin koh­dis­tu­van maa­lit­ta­mi­sen ta­voi­te on sama: hil­jen­tä­mi­nen.

La­ki­mies­liit­to on vaa­ti­nut maa­lit­ta­mi­sen kri­mi­na­li­soin­tia oi­keu­den­hoi­don, hal­lin­non toi­min­ta­ky­vyn ja sa­nan­va­pau­den tur­vaa­mi­sek­si. Oi­keus­mi­nis­te­ri­ön ai­hees­ta ti­laa­ma sel­vi­tys ei näe tar­vet­ta lain­val­mis­te­luun, vaan sen mu­kaan maa­lit­ta­mi­seen voi­daan puut­tua te­hok­kaam­min jo ny­kyi­sen lain­sää­dän­nön puit­teis­sa ja esi­mer­kik­si työ­suo­je­lun kei­noin.

Kes­kus­te­lu ei sil­ti ole vie­lä ohi. Maa­lit­ta­mi­sen ta­voi­te on ra­ja­ta sa­nan­va­paut­ta ja vai­kut­taa oi­keus­val­ti­on kes­keis­ten ins­ti­tuu­ti­oi­den toi­min­taan. On­nis­tuu­ko se, on ää­rim­mäi­sen tär­keä ky­sy­mys.

Tuo­ma­rei­den, syyt­tä­jien, asi­a­na­ja­jien, po­lii­sin ja ­toi­mit­ta­jien työn ko­va­sa­nai­nen­kin ar­vos­te­lu ­kuu­luu sa­nan­va­pau­den yti­meen. Oi­keus­val­ti­os­sa on ­saa­ta­va va­paas­ti ar­vos­tel­la kaik­kien sen ins­ti­tuu­ti­oi­den toi­min­taa ja ole­mas­sa­o­loa. Sa­mal­la oi­keus­val­ti­on on ­ky­et­tä­vä suo­jaa­maan it­se­ään toi­min­nal­ta, joka mu­ren­taa sen toi­min­ta­ky­kyä.

Maa­lit­ta­mi­ses­sa ei ole kyse työn ­ar­vos­te­lus­ta, vaan ­hen­ki­löi­hin ja ­jos­kus myös näi­den ­lä­hei­siin ­koh­dis­tu­vas­ta häi­rin­näs­tä ja ­uh­kai­lus­ta, jon­ka ta­voi­te on ­vai­en­taa, jos­kus jul­ki­lau­su­tus­ti myös tu­ho­ta koh­teen­sa.

Ny­kyi­sil­lä kei­noil­la maa­lit­ta­mis­ta ei ole on­nis­tut­tu suit­si­maan ta­val­la, joka ­suo­jai­si riit­tä­väs­ti sen koh­teek­si ­jou­tu­nei­ta ih­mi­siä ja ­tur­vai­si sa­nan­va­pau­den ja oi­keus­val­tion kes­keis­ten ins­ti­tuu­ti­oi­den toi­min­ta­ky­vyn. Jos maa­lit­ta­mi­nen on­nis­tuu, se ai­van ­var­mas­ti myös jat­kuu, ­laa­je­nee ja raa­is­tuu.

ELI­NA HIR­VO­NEN
kir­jai­li­ja, elo­ku­van­te­ki­jä