JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.2.2021 11:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Jus­si Sär­ki­lah­ti

Liiton palveluyksikön uusi johtaja pääsee suoraan työn touhuun

Ris­to Ruus­ka aloit­ti teh­tä­väs­sään tam­mi­kuus­sa. Hän lu­paa, et­tä jä­se­niä oh­jeis­te­taan huo­lel­li­ses­ti uu­den jär­jes­tö­re­kis­te­rin käyt­töön.

Siir­ryit liit­toon Suo­men Ti­lin­tar­kas­ta­jis­ta. Min­kä­lais­ta tie­toa ja osaa­mis­ta tuot ti­lin­tar­kas­tus­maa­il­mas­ta asi­a­na­ja­jil­le?

Ti­lin­tar­kas­ta­jat ja asi­a­na­ja­jat ovat mo­lem­mat ar­vos­tet­tu­ja asi­an­tun­ti­joi­ta. Ti­lin­tar­kas­tus on vah­vas­ti kes­kit­ty­nyt yh­den pal­ve­lun eli la­ki­sää­tei­sen ti­lin­tar­kas­tuk­sen tar­jo­a­mi­seen, asi­a­na­ja­jil­la pal­ve­lu­va­li­koi­ma on huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­pi. Ti­lin­tar­kas­tu­sa­la on stan­dar­doi­nut la­ki­sää­tei­sen ti­lin­tar­kas­tuk­sen ja muut pal­ve­lut. Tar­jot­ta­van pal­ve­lun suun­nit­te­lua, suo­rit­ta­mis­ta ja ra­por­toin­tia mää­rit­te­le­vät kan­sain­vä­li­set ti­lin­tar­kas­tu­sa­lan stan­dar­dit, joi­den laa­juus on noin 2 000 si­vua. Par­haim­mil­laan stan­dar­di­soin­ti ko­hot­taa pal­ve­lun laa­tua ja hyö­dyt­tää sekä pal­ve­lun tar­jo­a­jaa et­tä asi­a­kas­ta.

Pää­set heti työn tou­huun: lii­ton säh­köi­sen asi­oin­nin ja jär­jes­tö­re­kis­te­rin uu­dis­tus on vah­vas­ti käyn­nis­sä. Min­kä näet tär­keim­pä­nä ke­hi­tys­koh­tee­na lii­ton jä­sen­pal­ve­luis­sa?

Käyn­nis­sä on to­del­la mer­kit­tä­vä uu­dis­tus, joka vaa­tii uu­den op­pi­mis­ta niin jä­se­nil­tä kuin lii­ton hen­ki­lö­kun­nal­ta­kin. Olen to­del­la iloi­nen sii­tä po­si­tii­vi­ses­ta asen­noi­tu­mi­ses­ta ja tar­mos­ta, jol­la työn­te­ki­jät vie­vät jär­jes­tö­re­kis­te­rin uu­dis­tus­ta eteen­päin. Re­kis­te­riu­u­dis­tus edel­lyt­tää meil­tä lii­tos­sa tänä vuon­na vah­vaa pa­nos­tus­ta jä­sen­ten opas­ta­mi­seen ja oh­jeis­ta­mi­seen. Kun opim­me puo­lin ja toi­sin käyt­tä­mään säh­köis­tä asi­oin­ti­pal­ve­lua, se su­ju­voit­taa asi­oi­den kä­sit­te­lyä.

Mikä on en­si­vai­ku­tel­ma­si Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­ta?

To­del­la po­si­tii­vi­nen. Olen ko­ke­nut it­se­ni erit­täin ter­ve­tul­leek­si. Il­ma­pii­ri lii­tos­sa on dy­naa­mi­nen, kan­nus­ta­va ja eteen­päin kat­so­va.


Mi­ten vie­tät va­paa-ai­kaa­si?

Elän uus­per­heen ar­kea Itä-Pa­ki­las­sa Hel­sin­gis­sä. Per­heen kol­mes­ta tei­ni-ikäi­ses­tä yk­si on koi­ra. Ul­koi­lu­maas­tot niin koi­ran kans­sa kuin il­man­kin ovat Van­taan­jo­en var­res­sa mai­ni­ot – nii­tä hyö­dyn­nän mah­dol­li­sim­man pal­jon.