JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.2.2021 11:00

Teks­ti Jo­han­na Kai­nu­lai­nen // Ku­vat Mik­ko Kaup­pi­nen, Jani Kaut­to ja Shut­ters­tock

Media-asianajajat tarjoavat oikeaa tietoa

Jenk­ki­sar­jat vää­ris­tä­vät suo­ma­lais­ten kä­si­tyk­siä oi­keu­se­lä­mäs­tä. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton me­dia-asi­a­na­ja­jien Jus­si Iko­sen ja Lii­sa Pel­li­sen teh­tä­vä­nä on tar­jo­ta oi­ke­aa tie­toa kan­sa­lai­sil­le ja me­di­al­le.

Vas­ta­lau­se! Asi­a­na­ja­ja pomp­paa pen­kil­tään ja kir­maa tuo­ma­rin eteen paa­saa­maan eri­ä­vää mie­li­pi­det­tään kä­sil­lään hui­to­en. Yli kym­men­hen­ki­nen va­la­mie­his­tö seu­raa ta­pah­tu­mia si­vus­ta. Koh­taus on ar­ki­päi­vää suo­ma­lais­ten seu­raa­mis­sa ame­rik­ka­lai­sis­sa la­ki­sar­jois­sa, mut­ta ei oi­ke­as­sa elä­mäs­sä Suo­mes­sa.

Viih­teen tar­jo­a­mil­la ku­vil­la on sil­ti yl­lät­tä­vän iso vai­ku­tus ih­mis­ten kä­si­tyk­siin suo­ma­lai­ses­ta oi­keus­jär­jes­tel­mäs­tä. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton ni­mit­tä­mien me­dia-asi­a­na­ja­jien teh­tä­vä­nä on tar­jo­ta oi­ke­aa tie­toa esi­mer­kik­si sii­tä, mitä oi­keu­den­käyn­neis­sä ta­pah­tuu tai mil­lais­ta asi­a­na­ja­jan työ on.

Asi­a­na­ja­ja Lii­sa Pel­li­nen pyö­rit­tää omaa toi­mis­to­aan Imat­ral­la ja Jus­si Iko­sen taus­ta on lii­ke­ju­ri­dii­kas­sa, hän on asi­a­na­jo­toi­mis­to Me­ri­lam­men osa­kas. Mo­lem­mat tuo­vat nä­kö­kul­mia ja omaa asi­an­tun­te­mus­taan kes­kus­te­lui­hin, joi­ta käy­dään muun mu­as­sa so­me­ka­na­vis­sa. Iko­nen nä­kee me­dia-asi­a­na­ja­ja­toi­min­nan mah­dol­li­suu­te­na ko­ros­taa asi­a­na­ja­jan työn pal­ve­lu­luon­net­ta.

– Asi­a­na­ja­jat aja­vat ta­val­lis­ten ih­mis­ten ja yri­tys­ten asi­oi­ta tiuk­ko­jen eet­tis­ten stan­dar­dien ja ar­vo­jen, ku­ten luot­ta­muk­sel­li­suu­den, es­teet­tö­myy­den ja kun­ni­al­li­suu­den, oh­jaa­mi­na. Asi­a­na­ja­jan am­mat­ti on meil­le asi­a­na­ja­jil­le ai­dos­ti yl­pey­den ai­he, olem­me­han slo­ga­nim­me mu­kai­ses­ti oi­keus­val­ti­on tur­vaa­jia. Tä­män ku­van toi­voi­sin enem­män nä­ky­vän myös jul­ki­suu­des­sa asi­a­na­ja­jis­ta ja hei­dän työs­tään pu­hut­ta­es­sa.

Me­dia-asi­a­na­ja­jat ei­vät ota kan­taa yk­sit­täi­siin tuo­mi­oi­hin, mut­ta voi­vat pur­kaa asi­oi­ta ylei­sel­lä ta­sol­la ja li­sä­tä kes­kus­te­luun fak­to­ja sil­loin, kun ne ovat muu­ten unoh­tu­mas­sa.

– So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa tie­to liik­kuu älyt­tö­män no­pe­as­ti. Yri­täm­me ol­la tosi no­pei­ta ja puut­tua vää­rään tie­toon en­nen kuin myrs­ky al­kaa nous­ta, Lii­sa Pel­li­nen ko­ros­taa.