JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.4.2021 0:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Suvi Elo

Kattilat jakoon kansainvälisesti

Ul­ko­mail­la asu­vien avi­oe­ro saa­te­taan kä­si­tel­lä pai­kal­lis­ten la­kien mu­kai­ses­ti, vaik­ka kum­pi­kin osa­puo­li oli­si suo­ma­lai­nen, muis­tut­taa Tu­run yli­o­pis­ton oi­keus­tie­teen pro­fes­so­ri Tuu­lik­ki Mik­ko­la.

Min­kä­lai­set ti­lan­teet ko­ros­tu­vat kan­sain­vä­li­sis­sä avi­oe­rois­sa?

Jos avi­o­puo­li­sot tu­le­vat eri kult­tuu­reis­ta, ko­ros­tu­vat kult­tuu­rie­rot. Kom­mu­ni­kaa­tio voi ol­la vai­ke­aa, kos­ka toi­sen osa­puo­len on vai­kea ym­mär­tää oi­keu­del­lis­ta ter­mi­no­lo­gi­aa tai hy­väk­syä lain­sää­dän­töm­me pe­rus­rat­kai­su­ja. On muis­tet­ta­va, et­tä ju­ri­di­nen kie­li ja sään­nök­set ovat kult­tuu­ri­si­don­nai­sia. Esi­mer­kik­si avio-oi­keu­den kä­si­te ei ole edes eu­roop­pa­lai­sit­tain ylei­ses­ti käy­tös­sä.

Min­kä­lai­sia har­ha­kä­si­tyk­siä kan­sain­vä­li­siin avi­oe­roi­hin liit­tyy?

Jos avi­o­puo­li­sot asu­vat va­kiin­tu­nees­ti ul­ko­mail­la, se voi tar­koit­taa sitä, et­tä hei­dän avi­oe­ron­sa kä­si­tel­lään ul­ko­mail­la ja vie­raan val­ti­on la­kien mu­kai­ses­ti – vaik­ka heis­tä kum­pi­kin oli­si suo­ma­lai­sia. Suo­ma­lais­ten avi­o­puo­li­soi­den avi­oe­ros­sa saa­te­taan si­ten so­vel­taa sään­nök­siä, jot­ka edel­lyt­tä­vät syyl­li­syyt­tä tai pit­kää asu­mu­se­roa en­nen avi­oe­ron myön­tä­mis­tä.

Avi­oe­ro­a­sia tu­lee myös muis­taa erot­taa avi­o­va­ral­li­suus­jär­jes­tel­män pur­ka­mis­ta kos­ke­vis­ta kan­sain­vä­li­sen yk­si­tyi­soi­keu­den sään­nök­sis­tä. Avi­oe­roon so­vel­let­ta­va laki ei vält­tä­mät­tä ole sama laki kuin se, min­kä no­jal­la avi­o­va­ral­li­suus­jär­jes­tel­mä tu­lee pu­ret­ta­vak­si.

Puo­li­soi­den asuin­paik­ka on kan­sain­vä­li­sen toi­mi­val­lan ja lain­va­lin­nan osal­ta kes­kei­nen seik­ka sekä avi­oe­ron et­tä avi­o­va­ral­li­suus­suh­teen pur­ka­mi­sen kan­nal­ta. Asuin­paik­kaa ei ole kyt­ket­ty muut­toil­moi­tuk­siin tai vä­es­tö­re­kis­te­ri­mer­kin­töi­hin vaan kyse on sii­tä, mis­sä val­ti­os­sa to­si­a­si­al­li­ses­ti asu­taan.

25.5. Avi­o­va­ral­li­suu­den ja pe­ri­myk­sen kan­sain­vä­li­set liit­ty­mät

Muis­tat­han myös nämä:

28.4. Ajan­koh­tais­ta in­sol­vens­si­oi­keu­des­ta – mitä pi­tää pe­sän­hoi­ta­jan ko­ro­na-ai­ka­na tie­tää vii­me­ai­kai­ses­ta oi­keus­käy­tän­nös­tä?

12.5. Kät­tä pi­dem­pää kä­rä­jil­le – Muu­tok­sen­ha­ku ho­vi­oi­keu­teen

18.5. Va­rak­kaan yrit­tä­jän ve­ro­tus ja ve­ro­suun­nit­te­lu

20.5. Ali­suo­riu­tu­mi­nen ja yh­teis­työ­ky­vyt­tö­myys työ­suh­teen päät­tä­mis­pe­rus­tee­na