JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.4.2021 0:00

Teks­ti Kir­si Hy­tö­nen // Kuva Le­xia

Juha Äkräs ensimmäinen ei-juristi asianajotoimiston hallituksessa

Dip­lo­mi-in­si­nöö­ri Juha Äk­räs läh­ti asi­a­na­jo­toi­mis­to Le­xi­an hal­li­tuk­seen, kos­ka kat­soo toi­mi­a­lan elä­vän mie­len­kiin­tois­ta mur­ros­kaut­ta.

Juha Äk­räk­sen ni­mi­tys on poik­keuk­sel­li­nen, sil­lä ­tä­hän as­ti ei yh­den­kään asi­a­na­jo­toi­mis­ton hal­li­tuk­ses­sa ole ol­lut ei-ju­ris­tia. Äk­räs on toi­mi­nut ai­em­min muun mu­as­sa No­ki­an glo­baa­li­na hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja­na.

Ni­mi­tyk­sen taus­tal­la on Le­xi­an toi­mi­tus­joh­ta­jan Sa­mu­li Kos­ke­lan mu­kaan pyr­ki­mys uu­dis­taa asi­a­na­jo­a­laa ja tuo­da hal­li­tuk­seen ul­ko­puo­lis­ta lii­ke­toi­min­ta­o­saa­mis­ta.

Juha Äk­räs ku­vaa asi­a­na­jo­a­laa ää­rie­si­mer­kik­si asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­ti­os­ta.

– Asi­a­kas ha­lu­aa os­taa pa­ras­ta mah­dol­lis­ta osaa­mis­ta ja ajat­te­lua.

Asi­a­na­jo­y­ri­tys­ten lii­ke­toi­min­ta­mal­lit, ­or­ga­ni­soin­ti ja joh­ta­mi­nen ovat hä­nen mie­les­tään kui­ten­kin ­kes­ki­mää­rin mel­ko pe­rin­tei­siä. Esi­mer­kik­si joh­ta­mis­kou­lu­tus ei kuu­lu ju­ris­tin kou­lu­tuk­seen. Sa­maan ai­kaan ­alal­la on käyn­nis­sä di­gi­ta­li­saa­ti­on, ­sään­te­lyn vä­hen­tä­mi­sen ja toi­mi­a­lo­jen li­mit­ty­mi­sen tuo­ma ­muu­tos.

– On­nis­tu­mi­nen mur­rok­ses­sa vaa­tii luo­vuut­ta, ­mo­ni­a­lais­ta osaa­mis­ta, asi­a­kas­kes­keis­tä ket­te­ryyt­tä ja hy­vää joh­ta­mis­ta. Asi­a­na­jo­a­lal­la on pal­jon mah­dol­li­suuk­sia op­pia mui­den toi­mi­a­lo­jen edel­lä­kä­vi­jöil­tä, Äk­räs sa­noo.

Ni­mi­tys on myös hä­nel­le it­sel­leen mah­dol­li­suus ­op­pia uut­ta.

– Omas­sa taus­tas­sa­ni ko­ros­tu­vat joh­ta­mi­nen hy­vin­kin eri­lai­sis­sa or­ga­ni­saa­ti­ois­sa, tek­no­lo­gi­aym­mär­rys ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­to. Olen vit­sail­lut, et­tä olen dip­lo­mi-in­si­nöö­ri­nä toi­mi­nut käy­tän­nös­sä mel­kein kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa roo­leis­sa, mut­ta la­ki­tii­mis­sä en ole kos­kaan ol­lut, kos­ka sii­hen oli­si tar­vit­tu ju­ris­tin pä­te­vyys. Le­xi­an hal­li­tuk­ses­sa pää­sen nyt op­pi­maan tä­tä­kin toi­mi­a­laa.