JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.9.2021 8:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Shut­ters­tock

Loppuvuonna tarjolla ilmaista sovittelua

Lä­hes 80 asi­a­na­ja­jaa on lu­pau­tu­nut so­vit­te­le­maan jut­tu­ja mak­sut­ta lop­pu­vuo­den ajan. Kam­pan­jan taus­ta­jou­kot toi­vo­vat, et­tä so­vit­te­lua käy­tet­täi­siin roh­ke­as­ti rii­dan­rat­kai­sun työ­ka­lu­na.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton so­vit­te­lu­va­li­o­kun­nan ide­oi­mas­sa kam­pan­jas­sa tar­jo­taan lop­pu­vuo­den ajan asi­ak­kail­le il­mais­ta so­vit­te­lua. 1.10. ja 31.12 vä­li­se­nä ai­ka­na asi­a­na­ja­ja voi tar­jo­ta so­vit­te­lu­va­li­o­kun­nal­le rii­ta-asi­aa, joka hy­väk­sy­tyk­si tul­les­saan oh­ja­taan so­pi­val­le so­vit­te­li­jal­le. Tämä tar­jo­aa asi­an so­vit­te­luun il­mai­sek­si yh­den päi­vän val­mis­te­lua ja yh­den päi­vän var­si­nais­ta so­vit­te­lua.

Ju­tun so­vel­tu­vuu­den pro bono -kam­pan­jaan ar­vi­oi so­vit­te­lu­va­li­o­kun­nan jä­se­nis­tä koos­tu­va tii­mi. Per­he- ja huol­ta­juus­rii­dat on ra­jat­tu kam­pan­jan ul­ko­puo­lel­le. Edel­ly­tyk­se­nä on li­säk­si, et­tä vä­hin­tään rii­dan toi­sel­la osa­puo­lel­la on asi­a­na­ja­ja.

Mu­kaan kam­pan­jaan läh­ti lä­hes 80 so­vit­te­lu­kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­nut­ta asi­a­na­ja­jaa. He ovat si­tou­tu­neet so­vit­te­le­maan yh­teen­sä 230 rii­ta-asi­aa.

Kam­pan­ja on eri­no­mai­nen mah­dol­li­suus li­sä­tä asi­a­na­ja­ja­so­vit­te­lun tun­net­tuut­ta ja teh­dä se en­tis­tä nä­ky­väm­mäk­si yh­te­nä rii­dan­rat­kai­sun kei­no­na. Asi­a­na­ja­ja­liit­to kan­nus­taa jä­se­niä tar­jo­a­maan ak­tii­vi­ses­ti jut­tu­jaan kam­pan­jaan.

Tilanteen lukemisen taito korostuu

So­vit­te­lu­va­li­o­kun­nan jä­sen ja kam­pan­jaa osal­taan ke­hit­tä­nyt Mik­ko Elon­hei­mo suo­rit­ti Asi­a­na­ja­ja­lii­ton so­vit­te­lu­kou­lu­tuk­sen vuon­na 2006. Va­jaas­sa pa­ris­sa­kym­me­nes­sä vuo­des­sa so­vit­te­lu on yleis­ty­nyt, mut­ta ei Elon­hei­mon mu­kaan riit­tä­väs­ti.

– Meil­lä on ol­lut vuo­si­kau­det hie­man muna-kana-on­gel­ma, eli jot­ta asi­a­na­ja­jat osaa­vat tar­jo­ta so­vit­te­lua vaih­to­eh­dok­si, tu­li­si heil­lä ol­la käy­tän­nön ko­ke­muk­sia so­vit­te­lus­ta.

Vas­taa­vas­ti asi­ak­kail­le so­vit­te­lu voi ol­la tun­te­ma­ton asia, ei­vät­kä he osaa sel­lais­ta edes aja­tel­la tai ei­vät ha­lua ryh­tyä sii­hen, Elon­hei­mo sa­noo.

Elon­hei­mo toi­mii Asi­a­na­jo­toi­mis­to Kro­ge­ruk­sel­la lii­ke­ju­ri­dii­kan rii­dan­rat­kai­sun pa­ris­sa. Hä­nen mu­kaan­sa lii­ke-elä­män rii­ta­ti­lan­tei­den rat­kai­sus­sa so­vit­te­lu on vie­lä va­li­tet­ta­van vä­hän käy­tet­ty työ­ka­lu. Elon­hei­mo toi­voo­kin asi­a­na­ja­jil­ta roh­keut­ta eh­dot­taa so­vit­te­lua asi­ak­kail­leen.

Hän muis­tut­taa, et­tä in­hi­mil­li­sel­lä ta­sol­la so­vit­te­lu vaa­tii osa­puo­lil­ta usein enem­män kuin pe­rin­tei­nen rii­ta-asi­an sel­vit­te­ly tuo­mi­ois­tui­mes­sa tai vä­li­mies­me­net­te­lys­sä, jois­sa asi­an rat­kai­su on ul­kois­tet­tu kol­man­nel­le osa­puo­lel­le. So­vit­te­lus­sa pi­tää osa­puol­ten it­se löy­tää ti­lan­tee­seen rat­kai­su so­vit­te­li­jan ja asi­a­mies­ten avus­tuk­sel­la.

– In­hi­mil­li­syys ja ti­lan­teen lu­ke­mi­sen tai­to ko­ros­tu­vat so­vit­te­lus­sa. Se mi­ten rat­kai­su löy­tyy tai on löy­ty­mät­tä, on eri­tyi­sen pal­jon kiin­ni ih­mis­ten vä­li­ses­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta ja kom­mu­ni­kaa­ti­os­ta, Elon­hei­mo sa­noo.

Hän muis­tut­taa, et­tä pan­de­mia-ai­ka on en­ti­ses­tään pa­hen­ta­nut jut­tu­ruuh­kaa tuo­mi­ois­tui­mis­sa. So­vit­te­lu on yk­si kei­no pur­kaa ruuh­kaa – tai ai­na­kin ol­la pa­hen­ta­mat­ta sitä.

Sovittelukoulutus kehittää ammattitaitoa

Asi­a­na­ja­ja Ma­ria Pu­put­ti Asi­a­na­jo­toi­mis­to An­ni­as­ta on yk­si kam­pan­jaan il­moit­tau­tu­neis­ta so­vit­te­li­jois­ta. Hän ker­too in­nos­tu­neen­sa ide­as­ta heti saa­tu­aan Asi­a­na­ja­ja­lii­ton säh­kö­pos­ti­vies­tin, jos­sa hou­ku­tel­tiin asi­a­na­ja­jia kam­pan­jaan.

Pu­put­ti suo­sit­te­lee so­vit­te­lu­kou­lu­tus­ta kol­le­goil­le hy­vä­nä ta­pa­na ke­hit­tää omaa am­mat­ti­tai­toa. Hä­nen mu­kaan­sa asi­a­na­ja­jan työs­sä ja asi­ak­kai­den odo­tuk­sis­sa ko­ros­tuu yhä ene­ne­vis­sä mää­rin so­vin­nol­li­suus ja koh­tuul­li­sen rat­kai­sun ha­ke­mi­nen.

– Suh­tau­tu­kaa so­vit­te­luun en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti ja hy­vä­nä mah­dol­li­suu­te­na saa­da rat­kai­su asi­ak­kaan asi­as­sa. Haas­ta­kaa it­se­än­ne ke­hit­tä­mään ih­mis­tun­te­mus­tai­to­jan­ne. Se on tär­keä osa ny­ky­a­jan asi­a­na­ja­jan am­mat­ti­tai­toa, hän sa­noo.

An­ni­an toi­mi­tus­joh­ta­jan roo­lis­sa Pu­pu­til­la on kol­le­goil­le yk­si­se­lit­tei­nen vies­ti: so­vin­nol­li­suut­ta ko­ros­ta­va työ­ta­pa ei ole vä­hen­tä­nyt vaan li­sän­nyt toi­mek­si­an­to­jen ja sitä kaut­ta työn mää­rää.

– Se, et­tä läh­de­tään so­vit­te­le­val­la asen­teel­la liik­keel­le, ei tar­koi­ta, et­tei­kö ol­tai­si tar­peen tul­len tiuk­ko­ja, Pu­put­ti pai­not­taa.

– So­vit­te­lun avul­la ih­mi­set kä­sit­te­le­vät asi­aa usein ko­ko­nais­val­tai­sem­min ja voi­vat ym­mär­tää seik­ko­ja, jot­ka jäi­si­vät eh­kä huo­mi­oi­mat­ta, jos vain ju­mi­te­taan rii­ta-asi­as­sa. Asi­ak­kaat ovat yleen­sä to­del­la huo­jen­tu­nei­ta, kun asia päät­tyy ja he ovat it­se pys­ty­neet vai­kut­ta­maan lop­pu­tu­lok­seen.

So­vit­te­lu­kam­pan­ja kes­tää 1.10.–31.12.2021. Li­sä­tie­to­ja kam­pan­jas­ta löy­dät Asi­a­na­ja­ja­lii­ton verk­ko­si­vuil­ta.

https://asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/so­vit­te­lun-su­per­syk­sy