Image for Vastapuolen kanteluja

Vastapuolen kanteluja

Vastapuolen kanteluja

26.11.2021

Tällä kertaa käsiteltävänä on valvontalautakunnan ratkaisuja vastapuolen tekemiin kanteluihin.

Vastapuolet muodostavat valvontalautakunnassa käsiteltävissä asioissa toiseksi suurimman kantelijaryhmän heti avustajan omien asiakkaiden jälkeen. Vaikka tehtävän perustana on lojaalisuus omaa asiakasta kohtaan, tulee myös vastapuolta kohdella asiallisesti ja hyvää asianajajatapaa noudattaen. Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden 7. luku onkin omistettu kokonaan asianajajan ja vastapuolen väliselle suhteelle. Vastapuolen asianajajaa moititaan valvontalautakunnalle saapuvissa kanteluissa tavanomaisesti esimerkiksi sopimattomasta ja vastapuolta loukkaavasta esiintymisestä, oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä ennen sovinnon mahdollisuuden selvittämistä ja vastapuolen sopimattomasta painostamisesta.

Laajempiin tapausselosteisiin voi tutustua valvontaratkaisujen hakemistossa osoitteessa valvontaratkaisut.fi.

Toivotan Advokaatin lukijoille rauhallista loppuvuotta,

Kaisa Marttinen
vt. valvontayksikön päällikkö

Tuoreimpia ratkaisuja

Tuoreimpia ratkaisuja

Sovinnon mahdollisuus olisi pitänyt selvittää

Asianajaja oli toiminut kantelijan entisen puolison asiamiehenä ja avustajana ositusta sekä elatusapua koskevissa asioissa. Asianajaja oli nostanut päämiehensä puolesta elatusavun alentamista koskevan kanteen käräjäoikeudessa ilmoittamatta asiasta ensin vastapuolelle.

Asianajajan mukaan asiassa oli ollut olosuhteista johtuva erityinen syy saattaa asia vireille ilman yhteydenottoa kantelijaan. Elatusapuasia oli kiireellinen. Elatusvelvollisella ei ollut lähtökohtaisesti edellytyksiä saada takautuvasti palautuksia maksetuista elatusavuista edes kanteen vireille tulon jälkeiseltä ajalta.

Valvontalautakunta katsoi, että elatusavun alentamiskanne poikkeaa elatusavun vahvistamiskanteesta. Pelkästään elatusvelvollisen mahdollisesti heikentynyt taloudellinen tilanne ei ollut tapaohjeissa tarkoitettu erityinen syy, joka oikeuttaisi kanteen nostamisen selvittämättä sovinnon mahdollisuutta. Huomautus.

Asianajaja painosti vastapuolta perumaan kantelut

Asianajaja oli toiminut tuomioistuimessa riita-asiassa kantelijan vastapuolen avustajana. Kantelija oli kokenut kiristysluonteiseksi asianajajan vaatimuksen siitä, että kantelijan tulisi peruuttaa valvontalautakunnalle tekemänsä kantelut. Asianajaja oli toimittanut kantelijan avustajalle asiakkaansa puolesta sovintotarjouksen, jossa oli todettu, että ”[kantelijan] on peruutettava kaikki muut vireille panemansa hallinto- tai muut menettelyt, esim. Valvontalautakunnassa […]”.

Valvontalautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että valvontalautakunnalle tehdyn kantelun peruuttaminen edellytyksenä sovintosopimuksen syntymiselle on ollut vastapuolen sopimatonta painostamista sekä omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa. Asianajajan menettely oli siten tältä osin ollut hyvän asianajajatavan vastaista. Valvontalautakunta kuitenkin huomautti samalla, että kantelun peruuttaminen ei aiheuta valvonta-asian käsittelyn raukeamista. Huomautus.

Asianajaja ei vastannut sovintotarjoukseen

Asianajaja oli avustanut asiakastaan tämän äidin kuolinpesään liittyvässä oikeudenkäynnissä. Kuolinpesään määrätyn pesänselvittäjän mukaan asianajaja oli jättänyt vastaamatta pesänselvittäjän lähettämiin sovintotarjouksiin.

Asianajaja oli yrittänyt selvittää, millä ehdoin asiakas olisi voinut harkita asian sovinnollista ratkaisua, mutta asiakas ei ollut suostunut kantelijan tekemiin sovintoehdotuksiin. Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli täyttänyt velvollisuutensa arvioida asian sovinnollisen ratkaisun mahdollisuutta tehtävän kuluessa. Vastaaminen kantelijan ensimmäiseen sovintotarjoukseen seuraavana päivänä tarjouksen voimassaolon päätyttyä oli hyväksyttävää, kun asiakas oli vastannut sovintotarjoukseen kielteisesti.

Asianajaja ei kuitenkaan ollut myöhemmin vastannut kantelijan toiseen sovintotarjoukseen sen voimassaollessa eikä jälkeenpäin. Yhteydenottoon olisi tullut vastata, vaikka asiakas ei ollut sovintotarjousta hyväksynytkään. Huomautus.

Kirjoittaja Kaisa Marttinen

on vt. valvontayksikön päällikkö. Hän kirjoittaa lehteen valvontalautakunnan ratkaisuista.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki