Image for Valvontaratkaisuja Asianajajaliiton vireille saattamissa asioissa

Valvontaratkaisuja Asianajajaliiton vireille saattamissa asioissa

Valvontaratkaisuja Asianajajaliiton vireille saattamissa asioissa

20.9.2022

Liiton hallitus voi siirtää valvontalautakunnalle myös esimerkiksi julkisuudessa tai sosiaalisessa mediassa tietoonsa tulleen asian.

Suomen Asianajajaliiton hallitus voi asianajajalain 7 c §:n 1 momentin mukaan päättää siirtää tietoonsa tulleen asianajajaa koskevan asian valvontalautakunnan käsiteltäväksi. 

Suurin osa tällaisista asioista koskee Asianajajaliiton yleisvalvonnassa ja toimistotarkastuksissa esiin tulleita seikkoja, kuten toimiston järjestämisessä, asiakasvarojen hoidossa ja täydennyskouluttautumisvelvollisuuden täyttämisessä havaittuja puutteita. Näistä velvollisuuksista säädetään hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden lisäksi yksityiskohtaisemmin useissa Asianajajaliiton antamissa, asianajajaa velvoittavissa ohjeissa.

Liiton hallitus voi siirtää valvontalautakunnalle myös muulla tavalla tietoonsa tulleen asian. Hallitus voi esimerkiksi kiinnittää huomiota asianajajan esiintymiseen julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa. Hallitus voi myös harkintansa mukaan saattaa vireille nimettömänä tehdyn kantelun, jota ei valvontalautakunnassa muutoin tutkittaisi. 

Alkusyksyn terveisin!

Tuoreimpia ratkaisuja

Tuoreimpia ratkaisuja

Arvosteli maskipakkoa Twitterissä

Asianajajaliiton hallitus käynnisti valvonta-asian asianajajaa kohtaan, kun asianajaja oli twiitannut pitävänsä rike­sakon hankkimista kunnia-asiana, jos maskipakko tulisi voimaan.

Valvontalautakunta arvioi asianajajan sananvapautta ja sitä rajoittavaa asianajajan kunniallisuusvelvollisuutta, joka edellyttää myös asiallista kielenkäyttöä. Valvontalautakunta piti twiittiä sanavalinnoiltaan epäasiallisena ja sellaisena, jota asianajajan tulee asianajotoimessaan välttää. 

Toisaalta asianajaja oli julkaissut twiittinsä omalla henkilökohtaisella tilillään, jolla hän oli esiintynyt kaupunginvaltuutettuna. Twiitti oli sisältänyt poliittisen ja kriittisen kannanoton hallituksen kasvomaskin käyttöä koskevaan lakiesitykseen. Asianajaja edusti oppositiossa olevaa puoluetta ja oli julkaissut twiitin nimenomaan tässä asemassa. Epäonnistuneista sanavalinnoista huolimatta asianajaja ei ollut twiitillään alentanut asianajajakunnan arvoa tai vähentänyt luottamusta asianajajakuntaan.
Ei seuraamusta.

Rahat pitkään yleisellä asiakasvaratilillä

Toimistotarkastuksessa oli ilmennyt, että asianajaja oli säilyttänyt toimistonsa yleisellä asiakasvaratilillä kuolinpesän varoja yli vuoden ajan. Asiakasvarojen tili on tarkoitettu ainoas­taan lyhytaikaiseksi asiakkaan varojen säilytyspaikaksi. 

Asiakasvarojen tilille oli jätetty luovutusvoittoveron maksua varten yli 160 000 euroa, jotka oli tilitetty eteenpäin vasta yhdentoista kuukauden kuluttua kauppa­summan siirtämisestä asiakasvarojen tilille, ja kuolinpesälle kuuluva nettojako-osuus oli vajaat 199 000 euroa, joka oli siirretty kuolinpesän nimiin avatulle erityiselle asiakasvaratilille vasta lähes vuoden kuluttua asunnon kauppa­hinnan maksamisesta. Valvontalautakunta katsoi, että kyse oli ollut huomattavan rahasumman pidempiaikaisesta säilyttämisestä. 

Kaikki oikeudenomistajat olivat pyytäneet asianajajaa käyttämään varojen säilytykseen asiakasvarojen tiliä. Asiak­kaan pyyntö ei kuitenkaan poistanut ­asianajajan velvollisuutta noudattaa ­toiminnassaan hyvää asianajajatapaa koskevaa sääntelyä. Varoitus.

Sirpalointia vai ei?

Asianajaja oli työskennellyt Asianajotoimisto A Oy:ssä ja laskuttanut toimistolta palkkionsa omistamansa kommandiittiyhtiön Asianajotoimisto X Ky:n kautta. Asianajajaliiton hallitus katsoi, että menettely oli ollut tapaohjeiden 11.4-kohdan sirpalointikiellon vastaista. Asianajaja oli lisäksi laiminlyönyt kouluttautumisvelvollisuutensa.

Molemmat yhtiöt olivat asianajotoimistoja. Yhtiöt sekä niiden työntekijät olivat olleet asianajajia koskevan valvonnan alaisia ja niitä olivat koskeneet samat asianajajia velvoittavat velvollisuudet. 

Yhtiöiden menettelyssä ei ollut ollut kyse siitä, että asianajotoiminnasta olisi sirpalointikiellon tarkoittamalla tavalla erotettu asianajotoimintaan kuuluvia osia tai vaarannettu asianajajien velvollisuuksien ja valvonnan toteutumista tai asiakkaan oikeusturvaa. Valvontalautakunta ei näin ollen havainnut asianajajan menetelleen sirpalointikiellon osalta hyvän asianajajatavan vastaisesti. Seuraamus määrättiin kuitenkin kouluttautumisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Huomautus.

Julkaistu numerossa Advokaatti 4/2022

Kirjoittaja Kaisa Marttinen

on vt. valvontayksikön päällikkö. Hän kirjoittaa lehteen valvontalautakunnan ratkaisuista.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki