JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.6.2021 14:00

Koulutus: Pitkäjänteinen työ jatkuu

Kou­lu­tus­va­li­o­kun­nan uu­si pu­heen­joh­ta­ja Mari Lam­pe­nius nä­kee pit­kän ai­kaa saa­ta­vil­la ole­vat verk­ko­kou­lu­tuk­set ar­vok­kai­na eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le asi­a­na­ja­jil­le.

Mi­ten Asi­a­na­ja­ja­liit­to ke­hit­tää kou­lu­tus­tar­jon­taa?
Asi­a­na­ja­ja­liit­to on lan­see­ran­nut Asi­a­na­ja­ja-aka­te­mi­an verk­ko­kou­lu­tuk­set sekä mah­dol­li­suu­den suo­rit­taa asi­a­na­ja­ja­tut­kin­to säh­köi­ses­ti ver­kos­sa. Tämä on ol­lut kul­la­nar­voi­nen harp­paus eri­tyi­ses­ti ko­ro­na-ai­ka­na, mut­ta tär­ke­ää myös tu­le­vai­suu­des­sa fyy­sis­ten kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sien rin­nal­la.

Asi­a­na­ja­ja Jyr­ki Pii­pa­ri­sen vetä­mä kou­lu­tus­va­li­o­kun­ta ja Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hen­ki­lö­kun­ta ovat teh­neet lois­ta­vaa työ­tä. Liit­to on luo­nut kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lul­le mal­lin, jos­sa kou­lu­tus­va­li­o­kun­nan eri ala­työ­ryh­mien jä­se­net ovat si­säl­lön suun­nit­te­lus­sa suu­res­sa roo­lis­sa. Kou­lu­tuk­set suun­ni­tel­laan pit­kä­jän­tei­ses­ti ja hy­vis­sä ajoin etu­kä­teen. Tätä työ­tä on hyvä jat­kaa. Jat­kam­me myös ar­vo­kas­ta yli­o­pis­to-yh­teis­työ­tä pro­fes­so­ri Mik­ko Vuo­ren­pään avus­tuk­sel­la.

On mie­les­tä­ni tär­ke­ää, et­tä tar­jol­la oli­si sään­nön­mu­kai­ses­ti kou­lu­tuk­sia eri­tyi­ses­ti myös nuo­ria aja­tel­len. Asi­a­na­ja­ja-aka­te­mi­an verk­ko­kou­lu­tuk­set mah­dol­lis­ta­vat kou­lu­tus­ten saa­ta­vil­la olon pi­dem­pään. Esi­merk­ki­nä mai­nit­ta­koon Kät­tä pi­dem­pää kä­rä­jil­le -kou­lu­tus, joka tu­lee saa­ta­vil­le Asi­a­na­ja­ja-aka­te­mi­an verk­ko­kou­lu­tuk­sek­si pi­dem­mäk­si ai­kaa. Myös pe­rin­tö­oi­keu­des­ta on tu­los­sa syk­syl­lä kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus, jos­sa käy­dään läpi pe­sän­sel­vi­tyk­sen ja pe­rin­nön­ja­on ydin­ky­sy­myk­siä pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta läh­tien.

Mi­ten jä­se­nis­tö voi vai­kut­taa kou­lu­tus­ten si­säl­töön?
Kuun­te­lem­me mie­lel­läm­me jä­se­nis­tön ide­oi­ta ja ke­hi­ty­seh­do­tuk­sia! Kou­lu­tus­toi­vei­ta voi toi­mit­taa suo­raan Asi­a­na­ja­ja­liit­toon osoit­tee­seen kou­lu­tus@asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi 

Muis­tat­han myös nämä:

26.8. Pe­run­kir­joi­tuk­sen kes­kei­siä ky­sy­myk­siä, Hel­sin­ki, myös etä­nä

9.9. Ra­han­pe­su ja ri­kos­vas­tuu, Hel­sin­ki, myös etä­nä

23.9. Rak­sa­ju­ri­diik­kaa kon­ka­reil­le: Osa I Urak­ka­so­pi­mu­soi­keut­ta, Hel­sin­ki, myös etä­nä

30.9. Us­kal­lat­ko ryh­tyä pe­sän­sel­vit­tä­jäk­si ja -ja­ka­jak­si, Hel­sin­ki, myös etä­nä

Kat­so kaik­ki kou­lu­tuk­set ja il­moit­tau­du: asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri