JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.6.2021 14:00

Keissi: Maannousua Pohjanmaalla

Chris­ti­an Näs­man Vaa­sas­ta muis­te­lee mie­leen­pai­nu­vaa ta­paus­ta ural­taan, jos­sa kor­kein oi­keus jal­kau­tui pe­reh­ty­mään Me­ren­kur­kun maan­nou­suun.

”Vuon­na 2013 edus­tin lä­hes 150:tä pää­mies­tä asi­as­sa, joka kos­ki Maa­lah­den saa­ris­tos­sa si­jait­se­van tien käyt­tö­oi­keut­ta. Kiis­tan kes­ki­ös­sä oli noin kuu­den ki­lo­met­rin mit­tai­nen Häg­gö­ren–Alg­run­de­tin tie, joka kul­ki kah­den saa­ren hal­ki man­te­reen puo­lel­le. Saa­re­lai­set oli­vat ra­ken­ta­neet saa­riin tie­ver­kon sekä sil­lan man­te­reel­le, mut­ta heil­tä puut­tui tie­oi­keus man­te­reel­la kul­ke­val­le tiel­le. Käy­tän­nös­sä he siis ei­vät saa­neet käyt­tää it­se ra­ken­ta­maan­sa tie­tä ja sil­taa mat­kal­la ke­sä­mö­kil­leen, vaan ku­lun piti ta­pah­tua ve­si­teit­se.

Mui­den saa­re­lais­ten pa­hak­si on­nek­si tie kul­ki hal­ki erään ton­tin, jon­ka omis­ta­jat vas­tus­ti­vat tie­oi­keu­den myön­tä­mis­tä saar­ten muil­le va­paa-ajan asuk­kail­le. Maa­oi­keus oli ky­seis­ten maa­no­mis­ta­jien va­li­tuk­sen pe­rus­teel­la hy­län­nyt tie­oi­keu­den myön­tä­mi­sen saar­ten muil­le asuk­kail­le. Mi­nun teh­tä­väk­se­ni jäi laa­tia maa­oi­keu­den pää­tök­ses­tä va­li­tus­lu­pa­ha­ke­mus kor­keim­paan oi­keu­teen.

En­nus­te va­li­tus­lu­van saa­mi­sek­si oli heik­ko. Tuo­hon ai­kaan oli ku­lu­nut 10–15 vuot­ta edel­li­ses­tä ker­ras­ta, kun kor­keim­paan oi­keu­teen oli saa­tu mi­tään keis­se­jä alu­eem­me maa­oi­keu­des­ta. Asi­aan liit­tyi kui­ten­kin yh­tä saa­ris­to­tie­tä suu­rem­pia asi­oi­ta, jot­ka pe­rus­te­lin va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­seen.

Me­ren­kur­kun alu­eel­la maan­pin­ta nou­see jopa 8–9 mil­li­met­riä vuo­sit­tain. Oma­kin mök­ki­ran­ta­ni on puo­li met­riä kor­ke­am­mal­la kuin lap­suu­des­sa­ni. Maan­nou­su on niin voi­ma­kas­ta, et­tä joi­den­kin en­nus­tus­ten mu­kaan tu­le­vai­suu­des­sa Me­ren­kur­kun yli pää­see kä­vel­len Ruot­siin – tä­hän to­sin me­nee vie­lä 2 000 vuot­ta.

Sitä en­nen maan­nou­sul­la on kui­ten­kin suu­ria vai­ku­tuk­sia saa­ris­ton elä­mään. Kun maa ko­ho­aa, se mah­dol­lis­taa uu­sia tie­reit­te­jä, tai ku­ten täs­sä ta­pauk­ses­sa oli toi­mit­tu, sil­lan ra­ken­ta­mi­sen paik­kaan, jos­sa se ei muu­ta­maa kym­men­tä tai sa­taa vuot­ta ai­kai­sem­min oli­si ol­lut mah­dol­lis­ta. Mut­ta jos tie­oi­keut­ta ei myön­ne­tä, vaik­ka olo­suh­teet ovat muut­tu­neet, niin ties­töön pa­nos­ta­mi­nen ei ole jär­ke­vää. Oli­si­ko saa­re­lais­ten siis pi­tä­nyt odot­taa niin kau­an, et­tä vesi on saa­ren ja man­te­reen vä­lis­tä ve­täy­ty­nyt ko­ko­naan?

Täs­tä on­gel­mas­ta myös kor­kein oi­keus kiin­nos­tui, ja va­li­tus­lu­pa myön­net­tiin. Ta­paus oli kor­keim­man oi­keu­den mie­les­tä jopa niin kiin­nos­ta­va, et­tä he jär­jes­ti­vät kat­sel­muk­sen pai­kan pääl­le, mikä on hy­vin har­vi­nais­ta.

Erää­nä päi­vä­nä vii­si oi­keus­neu­vos­ta ja ta­pauk­sen esit­te­li­jä saa­pui­vat Maa­lah­den saa­ris­toon yli sa­dan kiin­nos­tu­neen saa­re­lai­sen seu­ra­tes­sa, kuin­ka he ar­vi­oi­vat tien­käy­tön mah­dol­lis­ta hait­taa vas­ta­puo­le­na toi­mi­neel­le maa­no­mis­ta­jal­le sekä maan­nou­sun seu­rauk­se­na muut­tu­nei­ta olo­suh­tei­ta.

Kor­kein oi­keus to­te­si, et­tä sil­lat ja tiet oli­vat jo ole­mas­sa, ei­kä tien käy­tös­tä ai­heu­tu­nut koh­tuu­ton­ta hait­taa yh­del­le va­paa-ajan asuk­kaal­le. Asia päät­tyi pää­mies­te­ni eduk­si. Ta­paus oli myös mi­nul­le ar­vo­kas op­pi­tun­ti maa­oi­keu­den asi­ois­ta, tie­oi­keu­den myön­tä­mi­sen pe­rus­teis­ta sekä va­li­tus­lu­van ha­ke­mi­ses­ta kor­keim­mas­ta oi­keu­des­ta.”

Vink­kaa uu­si keis­si

Täl­lä uu­del­la pals­tal­la asi­a­na­ja­jat ker­to­vat mie­leen­pai­nu­vis­ta ta­pauk­sis­ta uran­sa var­rel­ta. Ha­lu­ai­sit­ko näh­dä oman tai kol­le­gan keis­sin pals­tal­la? Lä­he­tä vink­ki ad­vo­kaat­ti@asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi