JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.6.2021 14:00

Teks­ti Pek­ka Män­ty­lä // Ku­vat CCBE ja Shut­ters­tock

CCBE edistää asianajajien työtä myös Suomessa

Eu­roo­pan asi­a­na­ja­ja­liit­to­jen neu­vos­to vai­kut­taa muun mu­as­sa EU-sään­te­lyn val­mis­te­lus­sa. Il­man neu­vos­toa mo­net käy­tän­nön asi­at oli­si­vat suo­ma­lai­sel­le­kin asi­a­na­ja­jal­le han­ka­lam­pia.

Kir­jain­kum­ma­jai­nen CCBE lie­nee mo­nel­le asi­a­na­ja­jal­le tun­te­ma­ton, ar­ve­lee Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton edel­li­nen pu­heen­joh­ta­ja Jark­ko Ruo­ho­la. Kir­jain­ten taak­se kät­key­tyy Eu­roo­pan asi­a­na­ja­ja­liit­to­jen neu­vos­to, Le Con­seil des bar­re­aux eu­rop­éens. Il­man neu­vos­toa mo­net käy­tän­nön asi­at oli­si­vat suo­ma­lai­sel­le­kin asi­a­na­ja­jal­le han­ka­lam­pia.

– Moni meis­tä on vii­me ai­koi­na jou­tu­nut poh­ti­maan vaik­ka­pa ra­han­pe­sun es­tä­mis­tä kos­ke­vaa lain­sää­dän­töä. Ja moni var­mas­ti miet­tii sen ole­van ko­vin vai­ke­a­sel­kois­ta. Il­man CCBE:n vai­kut­ta­mis­työ­tä se oli­si kui­ten­kin vie­lä pal­jon mo­niu­lot­tei­sem­paa, ja suo­ras­taan hait­tai­si asi­a­na­ja­jien toi­min­taa. Olem­me muis­tut­ta­neet uut­ta sään­te­lyä val­mis­te­le­via, et­tä asi­a­na­ja­jia ei voi sään­nel­lä sa­mal­la ta­val­la kuin vaik­ka kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jiä ja pant­ti­lai­naa­mo­ja, Ruo­ho­la ki­teyt­tää.

– Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä ja yri­tyk­sel­lä pi­tää ol­la mah­dol­li­suus kään­tyä asi­a­na­ja­jan puo­leen il­man huol­ta sii­tä, et­tä vi­ra­no­mai­nen voi­si myö­hem­min vaa­tia asi­a­na­ja­jal­ta tie­to­ja asi­ak­kaan asi­ois­ta.

CCBE:n työn ydin­tä on juu­ri EU:n lain­sää­dän­tö­työ­hön vai­kut­ta­mi­nen. Työn mer­ki­tys kas­vaa jat­ku­vas­ti, kun yhä mer­kit­tä­väm­pi osa Suo­mes­sa­kin voi­mas­sa ole­vas­ta sään­te­lys­tä on joko suo­raan EU-lain­sää­dän­töä tai pe­rus­tuu di­rek­tii­vei­hin.

Ruo­ho­la joh­taa nyt tois­ta vuot­ta Suo­men de­le­gaa­ti­o­ta CCBE:ssä. Mui­den pien­ten EU-mai­den ta­paan var­si­nai­sen de­le­gaa­ti­on koko on kak­si: Ruo­ho­la sekä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton jä­sen­pal­ve­lu­ju­ris­ti Jon­ni Veik­ko­nen. Li­säk­si lii­ton pu­heen­joh­ta­ja ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja osal­lis­tu­vat jär­jes­tön ylei­sis­tun­toi­hin. Kaik­ki­aan suo­ma­lai­sia on eri ko­mi­te­ois­sa va­paa­eh­tois­hom­mis­sa mu­ka­na tu­si­nan ver­ran.

– Yk­si pit­kä­ai­kai­sim­mis­ta on Pet­ri Tai­val­kos­ki, joka on ol­lut jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta työs­tä­mäs­sä uut­te­ras­ti Eu­roo­pan laa­juis­ta asi­a­na­ja­jien ta­pa­oh­jet­ta.

Ta­pa­oh­je, Mo­del Code of Con­duct, si­säl­tää suo­si­tus­luon­toi­sia eet­ti­siä toi­min­ta­oh­jei­ta. Pa­ke­toin­ti on ol­lut työ­läs­tä, kun EU:n eri­lai­sis­ta oi­keus­jär­jes­tel­mis­tä ja oi­keus­lai­tok­sis­ta tu­le­vat asi­a­na­ja­jat ovat so­vit­ta­neet yh­teen myös kult­tuu­ri- ja kie­lie­ro­ja.

Olen­nai­nen osa CCBE:n toi­min­taa on oi­keus­val­ti­o­ke­hi­tyk­sen tark­kai­lu. Un­ka­rin ja Puo­lan ke­hi­tys ei ole ol­lut vii­me vuo­si­na mai­rit­te­le­vaa, mut­ta pys­tyy­kö CCBE te­ke­mään suun­tauk­sel­le mi­tään?

– Pää­tös­val­taa min­kään val­ti­on asi­oi­hin neu­vos­tol­la ei tie­tys­ti ole, mut­ta pro­tes­toim­me ja pi­däm­me on­gel­maa esil­lä. Jul­ki­lau­su­mia on teh­ty ja kir­joi­tuk­sia lä­he­tet­ty mo­lem­piin mai­hin. Vai­kea ar­vi­oi­da, on­ko sil­lä vai­ku­tus­ta, mut­ta hil­jai­suus to­det­tai­siin myön­ty­mi­sen mer­kik­si.

Ruo­ho­la muis­tut­taa, et­tä Un­ka­rin ja Puo­lan li­säk­si myös Ro­ma­ni­an ja Bul­ga­ri­an ke­hi­tys on ol­lut nih­ke­ää.

– Asi­a­na­ja­jia ei sen­tään on­nek­si ole EU-mais­sa vai­not­tu tai ki­du­tet­tu, mut­ta lä­hin maa, jos­sa näi­tä­kin ta­pah­tuu, on CCBE:n lii­tän­näis­jä­sen Turk­ki. Pi­däm­me ään­tä asi­ois­ta, ja CCBE ja­kaa vuo­sit­tain pal­kin­non asi­a­na­ja­jal­le, joka on eri­tyi­sen an­si­ok­kaas­ti puo­lus­ta­nut asi­ak­kai­den­sa ih­mi­soi­keuk­sia.

Hie­man pi­dem­mäl­lä pers­pek­tii­vil­lä eu­roop­pa­lai­nen oi­keus­val­ti­o­ke­hi­tys on ot­ta­nut iso­ja harp­pauk­sia eteen­päin.

– Esi­mer­kik­si Bal­ti­an mais­sa ja itäi­ses­sä Kes­ki-Eu­roo­pas­sa on tänä päi­vä­nä erit­täin vi­reä, ak­tii­vi­nen ja riip­pu­ma­ton asi­a­na­ja­ja­kun­ta, joka pys­tyy ai­dos­ti puo­lus­ta­maan asi­ak­kai­taan, Ruo­ho­la iloit­see.