JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.6.2021 14:00

Vuoden asianajoassistentti Maarit Virtanen saa virtaa uuden oppimisesta

Vuo­den Asi­a­na­jo­as­sis­ten­tik­si va­lit­tu Maa­rit Vir­ta­nen naut­tii it­sen­sä haas­ta­mi­ses­ta. Uu­sis­ta il­mi­öis­tä pi­tää ol­la kiin­nos­tu­nut, hän sa­noo.

Vuo­den Asi­a­na­jo­as­sis­ten­tik­si on va­lit­tu asi­a­na­jo­sih­tee­ri Maa­rit Vir­ta­nen Asi­a­na­jo­toi­mis­to Jyri Sar­pa­nie­mes­tä.

Vir­ta­sen ura asi­a­na­jo­as­sis­tent­ti­na al­koi 1990-lu­vun la­man al­la. Sil­loin pan­kis­sa työs­ken­nel­lyt Vir­ta­nen vaih­toi en­ti­sen työ­to­ve­rin hou­kut­te­le­ma­na työ­paik­kaa Asi­a­na­jo­toi­mis­to Veik­ko Pa­lo­tie­hen.

In­sol­vens­si­a­si­at oli­vat tul­leet pan­kis­sa tu­tuik­si, ja sil­le ko­ke­muk­sel­le tuli pian käyt­töä asi­a­na­jo­toi­mis­tos­sa.

– Ku­lui al­le vuo­si, niin koko pank­kia ei ol­lut enää ole­mas­sa! Pää­sin so­pi­vas­ti la­man al­ta pois, Vir­ta­nen sa­noo.

Sa­mal­la al­koi asi­a­na­ja­ja Jyri Sar­pa­nie­men kans­sa yh­teis­työ, joka on jat­ku­nut tä­hän päi­vään saak­ka. Esi­mie­hen kans­sa töi­den teko on ol­lut mut­ka­ton­ta, mis­tä ker­too 30 vuot­ta jat­ku­nut työ­suh­de. Ny­kyi­sin Asi­a­na­jo­toi­mis­to Jyri Sar­pa­nie­mi on osa Ad­vo­fo­rum-yh­tei­söä, jo­hon kuu­luu 14 it­se­näis­tä asi­a­na­jo­toi­mis­toa.

Pal­kin­non pe­rus­te­luis­sa mai­nit­tiin Vir­ta­sen huo­lel­li­suus ja asi­a­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syys. Vir­ta­nen ei pel­kää haas­taa kir­jel­män ju­ri­di­sia ar­gu­ment­te­ja, jos hän nä­kee niis­sä pa­ran­net­ta­vaa.

– Mei­tä yh­dis­tää esi­mie­he­ni kans­sa myös rak­kaus tai­det­ta koh­taan. Jyri on in­to­hi­moi­nen tai­teen ke­rää­jä, ja työ­paik­kam­me tai­teen täyt­tä­mä ym­pä­ris­tö an­taa to­del­la pal­jon voi­maa.

Maa­rit Vir­ta­nen on näh­nyt lä­hel­tä asi­a­na­jo­a­lan muu­tok­sen. Tek­no­lo­gia on 30 vuo­des­sa hel­pot­ta­nut mo­nia ar­ki­sia toi­men­pi­tei­tä, mut­ta vas­ta­pai­nok­si työ­e­lä­mä on muut­tu­nut hek­ti­sem­mäk­si – odo­te­taan, et­tä asi­at ta­pah­tu­vat ”ei­len ei­kä heti”.

Vir­ta­sen on­nek­si hä­nel­lä on pel­kää­mä­tön asen­ne uut­ta koh­taan. Tär­kein­tä on, et­tä on kiin­nos­tu­nut asi­ois­ta ei­kä jää pai­kal­leen pol­ke­maan, hän sa­noo.

– Kai­kil­la pal­ve­lun­tar­jo­a­jil­la on ny­ky­ään erit­täin -hy­vät net­ti­si­vut, jois­ta saa tie­toa. Nii­den avul­la saa kyl­lä uu­det asi­at hal­tuun, jos vain ha­lu­aa.

Va­paa-ajal­la Vir­ta­nen ”eh­käi­see de­men­ti­aa” ak­tii­vi­sel­la kult­tuu­ri­har­ras­tuk­sel­la sekä kiel­ten opis­ke­lul­la.

Vii­mei­sim­pä­nä alu­e­val­tauk­se­na on es­pan­jan kie­li, jota Vir­ta­nen on opis­kel­lut yh­des­sä työ­pai­kan po­ru­kan kans­sa kah­den ja puo­len vuo­den ajan. Haa­veis­sa siin­tää ke­säl­lä mat­ka Mála­gan yli­o­pis­toon kie­li­kurs­sil­le, jos vain pan­de­mi­a­ti­lan­ne sen sal­lii.

– Olen es­pan­jas­ta mie­let­tö­män in­nois­sa­ni. On iha­na huo­ma­ta, et­tä vie­lä voi op­pia uut­ta kiel­tä!