JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.6.2021 14:00

Elina Hirvonen: "Ihmiskaupan uhrien oikeudet eivät toteudu"

Hel­sin­gin Sa­no­mat jul­kai­si huh­ti­kuun lo­pus­sa an­si­ok­kaan ar­tik­ke­lin ih­mis­kau­pan ja sen lä­hi­ri­kos­ten tut­kin­nas­ta Suo­mes­sa.

Toi­mit­ta­ja Paa­vo Teit­ti­nen kävi ar­tik­ke­lia var­ten läpi lä­hes sata po­lii­sin pää­tös­tä ta­pauk­sis­sa, jois­sa oli tuo­tu esiin viit­tei­tä ih­mis­kau­pas­ta tai sen kal­tai­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä. Li­säk­si hän haas­tat­te­li yli kym­men­tä hen­ki­löä, jot­ka oli­vat ker­to­neet po­lii­sil­le ko­ke­mas­taan hy­väk­si­käy­tös­tä. Sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la ta­pauk­sia ei usein ote­ta tut­kin­taan lain­kaan, ne tut­ki­taan puut­teel­li­ses­ti tai tut­kin­to­jen an­ne­taan sei­soa vuo­sia. Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa tut­kin­ta oli pää­tet­ty kuu­le­mat­ta lain­kaan epäil­lyn ri­kok­sen uh­ria.

Pe­rus­tus­lain en­sim­mäi­sen py­kä­län mu­kaan val­ti­o­sään­tö tur­vaa ih­mi­sar­von louk­kaa­mat­to­muu­den ja yk­si­lön va­pau­den ja oi­keu­det sekä edis­tää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta yh­teis­kun­nas­sa. Pe­rus­tus­lain kuu­den­nen py­kä­län mu­kaan ih­mi­set ovat yh­den­ver­tai­sia lain edes­sä.

Ih­mis­kaup­pa on va­pau­teen koh­dis­tu­va ri­kos, joka voi liit­tyä hy­vin eri­lai­siin ti­lan­tei­siin ja ym­pä­ris­töi­hin. Yh­dis­tä­vä te­ki­jä ih­mis­kau­pan eri muo­doil­le on, et­tä uh­ri on ase­tet­tu ti­lan­tee­seen, jos­sa hän ei voi päät­tää omas­ta toi­min­nas­taan. Taus­tal­la voi ol­la esi­mer­kik­si uh­rin haa­voit­tu­van elä­män­ti­lan­teen tai ase­man hy­väk­si­käyt­tö. Haa­voit­tu­vaa ase­maa voi­daan yl­lä­pi­tää esi­mer­kik­si ki­ris­tä­mäl­lä, pe­lot­te­lul­la ja uh­kai­lul­la. Ih­mis­kau­pan muo­to­ja voi­vat ol­la esi­mer­kik­si työ­pe­räi­nen hy­väk­si­käyt­tö, sek­su­aa­li­nen hy­väk­si­käyt­tö tai sek­si­or­juus, ri­kol­li­seen toi­min­taan pa­kot­ta­mi­nen tai pak­ko­a­vi­o­liit­to. Ih­mis­kau­pan uh­rit ja te­ki­jät voi­vat ol­la mis­tä ta­han­sa taus­tas­ta, ja min­kä ta­han­sa ikäi­siä. Te­ki­jät voi­vat ol­la uh­ril­le tun­te­mat­to­mia tai tut­tu­ja, ja te­ki­jäl­lä ja uh­ril­la voi ol­la toi­siin­sa tun­ne­si­tei­tä.

Suo­mes­sa on vas­ta vii­me ai­koi­na ha­vah­dut­tu sii­hen, mi­ten pal­jon tääl­lä elää ih­mis­kau­pan uh­re­ja, ja mi­ten ri­kol­lis­ta ih­mis­kaup­paa saat­taa ta­pah­tua myös ra­vin­to­la­ruo­kai­lun tai sii­vouk­sen kal­tai­sis­sa ar­ki­sis­sa ti­lan­teis­sa. Ih­mis­kau­pan uh­rien oi­keuk­sien to­teu­tu­mi­nen vaa­tii sekä toi­mi­vaa aut­ta­mis­jär­jes­tel­mää et­tä ri­kos­ten tun­nis­ta­mis­ta kai­kil­la oi­keusp­ro­ses­sin ta­soil­la.

Po­lii­sin laa­ja­mit­tai­set lai­min­lyön­nit ih­mis­kaup­pa­ri­kos­ten tut­kin­nas­sa ovat va­ka­vas­sa ris­ti­rii­das­sa pe­rus­tus­lain ih­mi­sar­voa ja yh­den­ver­tai­suut­ta kos­ke­vien py­kä­lien kans­sa. Sekä apu­lai­soi­keus­kans­le­ri et­tä po­lii­si­hal­li­tus ovat syys­tä käyn­nis­tä­neet sel­vi­tyk­sen ih­mis­kaup­pa­ri­kos­ten tut­kin­nan on­gel­mis­ta.

Ih­mis­kaup­pa­ri­kos­ten tut­kin­nan on­gel­mat saat­ta­vat vai­kut­taa myös ih­mis­kau­pan uh­re­ja avus­ta­vien asi­a­na­ja­jien työ­hön. Asi­a­kas saat­taa pe­lä­tä vi­ra­no­mai­sia ja oi­keusp­ro­ses­sia esi­mer­kik­si te­ki­jän uh­kai­lu­jen tai ai­kai­sem­pien ko­ke­mus­ten­sa ta­kia. Ko­ke­mus sii­tä, et­tä epäil­tyä ri­kos­ta ei ote­ta tut­kin­nas­sa va­ka­vas­ti, voi ol­la val­miik­si haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­val­le asi­ak­kaal­le mu­ser­ta­va.

Asi­a­na­ja­ja taas saat­taa jou­tua työs­ken­te­le­mään ti­lan­tees­sa, jos­sa ri­kos­ta tut­ki­van vi­ra­no­mai­sen asen­ne tai puut­teel­li­nen ym­mär­rys ri­kok­sen laa­dus­ta es­tää asi­ak­kaan oi­keuk­sien to­teu­tu­mi­sen riip­pu­mat­ta näy­tön vah­vuu­des­ta. Oi­keus­val­ti­os­sa näin ei saa ol­la. Muu­tos­ten on syy­tä ta­pah­tua no­pe­as­ti ja te­hok­kaas­ti.     

ELI­NA HIR­VO­NEN
KIR­JAI­LI­JA, ELO­KU­VAN­TE­KI­JÄ