JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Suman purku edessä

Ko­ro­nak­rii­si ruuh­kaut­ti yli­työl­lis­tet­ty­jä tuo­mi­ois­tui­mia en­ti­ses­tään. Ruuh­kien pur­kuun me­nee  ai­na­kin kak­si vuot­ta – ja se­kin vaa­tii li­sää re­surs­se­ja.

Lue lisää

Sananvapauden vartija

Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Ee­ro Hy­vö­nen pi­tää sa­nan­va­pau­den vaa­li­mis­ta tär­ke­ä­nä myös näi­nä ai­koi­na, jol­loin vi­ha­pu­het­ta ja maa­lit­ta­mis­ta pi­täi­si suit­sia.

Lue lisää

Koulutustarjonta menee verkkoon ja monipuolistuu

Asi­a­na­ja­ja­liit­to jul­kai­si lo­ka­kuus­sa mer­kit­tä­vän uu­dis­tuk­sen kou­lu­tus­tar­jon­taan­sa. Asi­a­na­ja­ja-aka­te­mi­an kou­lu­tus­kon­sep­ti tar­jo­aa asi­a­na­ja­jil­le mah­dol­li­suu­den mo­ni­puo­li­seen kou­lut­tau­tu­mi­seen lä­hi­kou­lu­tus­ten ja we­bi­naa­rien li­säk­si nyt myös ver­kos­sa, ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. 

Lue lisää

Vain muutos on pysyvää

Mi­ten mon­ta ker­taa ot­si­kon to­te­a­mus on­kaan osoit­tau­tu­nut to­dek­si. Elä­mä on enem­män­kin jat­ku­va muu­tos­ten sar­ja kuin staat­ti­nen py­sy­vä olo­ti­la. Muu­tos­vai­heet vaa­ti­vat työ­tä, mut­ta on­nek­si ne he­rät­te­le­vät ja an­ta­vat meil­le sa­mal­la mah­dol­li­suu­den kat­soa asi­oi­ta uu­des­ta nä­kö­kul­mas­ta. 

Lue lisää

Ilmainen koulutus tietoturvasta

Psy­ko­te­ra­pi­a­kes­kus Vas­taa­moon koh­dis­tu­nut tie­to­mur­to on tuo­nut yri­tys­ten tie­to­tur­van ta­son suu­ren­nus­la­sin al­le. Asi­a­na­ja­ja­liit­to on rää­tä­löi­nyt asi­a­na­ja­jil­le kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa käy­dään läpi asi­a­na­ja­jia vel­voit­ta­vat tie­to­tur­va­oh­jeet käy­tän­nöl­li­ses­ti asi­a­na­ja­jan sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus ja asi­a­na­jo­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen huo­mi­oi­den. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi myös asi­a­kir­jo­jen säi­lyt­tä­mis­tä kos­ke­vat oh­jeet. Kou­lu­tus tar­jo­taan asi­a­na­ja­jil­le il­mai­sek­si.

Lue lisää

Ne bis in idem

Sep­pä tar­vit­see ah­jon, ala­si­men, va­sa­roi­ta ja meis­te­jä. Au­to­teh­taas­sa tuo­tan­to on ra­ken­net­tu ro­bot­tien va­raan. Asi­a­na­ja­jat pär­jää­vät tie­to­ko­neel­la. 

Lue lisää

Suomi rikkoi ihmisoi­keus­so­pimusta Kauhajoen tapauksessa

Kou­lu­am­pu­jan uh­rien omais­ten va­li­tus val­ti­o­ta vas­taan sai pää­tök­sen kah­dek­san vuo­den odot­te­lun jäl­keen.

Lue lisää

Perustehtävä kirkastettu

Asi­a­na­ja­ja­kun­nal­la on pit­kään ol­lut sel­vä vi­sio ja mis­sio, ja asi­a­na­ja­jien pe­ru­sar­vois­sa ki­tey­te­tään eri­no­mai­ses­ti se, mil­lä ta­val­la asi­a­na­ja­jien am­mat­tia tu­lee har­joit­taa eet­ti­ses­ti oi­kein. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pe­rus­teh­tä­vä on kui­ten­kin ol­lut vä­lil­lä epä­sel­vä ja sik­si sitä ryh­dyt­tiin lii­tos­sa kir­kas­ta­maan. Poh­din­to­jen tu­lok­se­na tii­vis­tim­me, et­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton teh­tä­vä on yl­lä­pi­tää, ke­hit­tää ja tuo­da esil­le asi­a­na­ja­ja­kun­nan luo­tet­ta­vuut­ta, am­mat­ti­tai­toa ja ar­vos­tus­ta. Lii­ton pe­rus­teh­tä­vää hoi­taa lii­ton toi­mis­ton asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­tio.

Lue lisää

Lisää keskustelua yritysvastuusta!

Hel­sin­gis­sä pe­rus­tet­tiin syys­kuus­sa Yri­tys­vas­tuu­oi­keu­den yh­dis­tys, jon­ka ta­voit­tee­na on li­sä­tä kes­kus­te­lua ja tie­toi­suut­ta yri­tys­vas­tuus­ta.

Lue lisää

Palaamme käräjäkiville − tulethan mukaan!

Asi­a­na­jo­vuo­si ava­taan vir­tu­aa­li­ses­ti Pa­luu kä­rä­jä­ki­vil­le -ta­pah­tu­mas­sa 15.1.2021. Pal­kit­tu toi­mit­ta­ja Paa­vo Teit­ti­nen toi­mii yh­te­nä ta­pah­tu­man juon­ta­jis­ta.

Lue lisää

Pysähdy ja ohjeista

Au­tis­mi­sää­ti­ön pro­jek­ti­pääl­lik­kö San­na Kara toi­voo asi­a­na­ja­jil­ta sel­ke­ää ky­sy­myk­se­na­set­te­lua ja oh­jeis­tus­ta au­tis­mi­kir­jon ja ADHD-hen­ki­löi­tä koh­da­tes­sa.

Lue lisää

Hyvä sovittelija kuuntelee

So­vit­te­lu­tai­dois­ta on hyö­tyä myös asi­a­na­jo­maa­il­man ul­ko­puo­lel­la, sa­noo so­vit­te­lu­kurs­seil­la  kou­lut­ta­va asi­a­na­ja­ja Jo­han­na Flythst­röm.

Lue lisää

Toimisto neljällä pyörällä

Vi­si­on­Law-asi­a­na­jo­toi­mis­ton liik­ku­va La­ki­tu­pa-au­to me­nee sin­ne, mis­sä asi­ak­kaat ovat. Kuo­pi­on kirk­ko­puis­tos­sa ih­mi­siä ta­van­nut asi­a­na­ja­ja Jus­si Pir­ho­nen us­koo, et­tä ny­ky­ai­kai­sen asi­a­na­jo­toi­mis­ton tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia ovat ys­tä­väl­li­nen asi­a­kas­pal­ve­lu, kat­ta­vat etä­pal­ve­lut, uu­den tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­nen sekä ma­ta­la kyn­nys la­ki­mie­hen koh­taa­mi­seen.

Lue lisää

Asianajaja Kirsi Åkerlund kisaamassa Malmössä vuonna 2017.

Asianajaja Kirsi Åkerlund kisaamassa Malmössä vuonna 2017.

Kirsi Åkerlund: Luistelukisasta maratonille

”Har­ras­tin lap­se­na tai­to­luis­te­lua, mut­ta opis­ke­lu­ai­koi­na har­ras­tuk­seen tuli pit­kä tau­ko. Vuon­na 1999 eräs ai­kai­sem­pi luis­te­lu­ka­ve­ri­ni hou­kut­te­li mi­nut ko­kei­le­maan muo­dos­tel­ma­luis­te­lua ai­kuis­ten sar­jas­sa. In­nos­tuin ko­vas­ti ja olin lo­pul­ta mu­ka­na es­poo­lai­ses­sa Sha­dows-jouk­ku­ees­sa 13 vuo­den ajan. Sen jäl­keen pa­la­sin vie­lä tau­on jäl­keen toi­seen jouk­ku­ee­seen, Team An­ti­qu­een, pa­rik­si vuo­dek­si.

Lue lisää

Uusia luottamushenkilöitä valiokuntiin ja asiantuntijaryhmiin

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus on syys­kuus­sa va­lin­nut jä­se­net lii­ton va­li­o­kun­tiin ja asi­an­tun­ti­ja­ryh­miin toi­mi­kau­del­le 1.10.2020–30.9.2022. Haku luot­ta­mus­teh­tä­viin käyn­nis­tyi ke­sä­kuus­sa ja ha­ke­muk­sia saa­tiin lä­hes kak­si­sa­taa.

Lue lisää

Tuntematon asianajaja

Kal­lis, mut­ta vält­tä­mä­tön. Näin voi­si tii­vis­tää suu­ren ylei­sön mie­li­ku­vat asi­a­na­ja­jis­ta. Ky­se­ly­tut­ki­mus pal­jas­ti, et­tä tie­to asi­a­na­ja­jien ja mui­den ju­ris­tien eros­ta on edel­leen vä­häis­tä ja et­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton teh­tä­viä ei tun­ne­ta. Asi­a­na­ja­jia pi­det­tiin kui­ten­kin tär­kei­nä oi­keus­val­ti­on ja yh­teis­kun­nan toi­min­nal­le.

Lue lisää

Inhimillisyyttä alalle

Dot­ti­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Jo­han­na Ran­ta­nen sa­noo, et­tä asi­a­na­ja­jan ei tar­vit­se ol­la per­soo­na­ton ki­vi­kas­vo. Ju­ri­di­sen neu­von voi muo­toil­la niin, et­tä ih­mi­set ym­mär­tä­vät sen.

Lue lisää

Riita poikki

So­vit­te­lu ja vä­li­mies­me­net­te­ly ovat no­pei­ta, kus­tan­nus­te­hok­kai­ta ja hil­jai­sia ta­po­ja rii­ta-asi­oi­den rat­kai­suun, mut­ta nii­tä hyö­dyn­ne­tään tar­peet­to­man vä­hän. Asi­a­na­ja­ja Ant­ti Pulk­ki­nen us­koo, et­tä kult­tuu­rin muu­tos tu­lee ”purs­kaut­ta­maan ket­sup­pi­pul­lon”.

Lue lisää

Haavoittuvimpien oikeus

”Olen ta­van­nut kym­me­niä ih­mi­siä, jot­ka ku­vit­te­le­vat ju­ris­tin­sa ole­van nai­nen, vaik­ka oi­ke­as­ti ky­sees­sä on mies. He us­ko­vat kes­kus­tel­leen­sa asi­a­na­ja­jan­sa kans­sa, vaik­ka kes­kus­te­lu­kump­pa­ni on ol­lut esi­mer­kik­si la­ki­toi­mis­ton sih­tee­ri tai tulk­ki.” Näin ker­toi suo­ma­lai­nen ih­mi­soi­keu­sak­ti­vis­ti, joka on ol­lut mu­ka­na sel­vit­tä­mäs­sä noin kah­ta­sa­taa tur­va­paik­kap­ro­ses­sia. Jou­kos­sa on hät­käh­dyt­tä­viä ta­pauk­sia.

Lue lisää

Kokiko päämiehesi vääryyttä? Muista prosessiavustus!

On­ko oi­keus­jär­jes­tel­mäs­sä va­lu­vi­ka? La­ki­py­kä­lä on koh­tuu­ton? On­ko vi­ra­no­mais­me­net­te­lys­sä ol­lut vi­kaa, mut­ta pää­mies on va­ra­ton ei­kä saa oi­keu­sa­pua?

Lue lisää

Moniäänisyyttä hallitukseen

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus sai ke­sä­kuus­sa usei­ta uu­sia jä­se­niä. Ou­lu­lai­nen Juha Ryy­nä­nen ja jy­väs­ky­lä­läi­nen Eli­na Saa­ri tuo­vat alu­eel­lis­ta ään­tä pää­tök­sen­te­koon.

Lue lisää

Strategiaamme kirkastettava

En­sim­mäi­set kuu­kau­te­ni Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na ovat ol­leet hy­vin eri­lai­sia kuin ai­kai­sem­mil­la pu­heen­joh­ta­jil­la. Lii­ton omia ja mui­den jär­jes­tä­miä ta­pah­tu­mia on jou­dut­tu pe­ru­maan, ei­kä var­muut­ta sii­tä, mil­loin ti­lan­ne nor­ma­li­soi­tuu, ole.

Lue lisää

Tienviittoja lakitermien viidakkoon

Ku­ten ylei­ses­ti tie­de­tään, oi­keu­den­hoi­don alal­la vi­li­see ter­me­jä, joi­den mer­ki­tys­tä har­va ym­mär­tää. Oi­keus­rat­taat tu­tuk­si -kam­pan­jal­la Asi­a­na­ja­ja­liit­to ha­lu­aa li­sä­tä ym­mär­rys­tä oi­keu­den­hoi­don alan kes­kei­sim­mäs­tä sa­nas­tos­ta. Lis­ta si­säl­tää am­mat­ti­ni­mik­kei­tä, or­ga­ni­saa­ti­oi­ta, pro­ses­se­ja ja mui­ta oi­keu­den­hoi­toon liit­ty­viä ter­me­jä. 

Lue lisää

Uusia lääkkeitä krooniseen tautiin

Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­to twiit­ta­si elo­kuus­sa, et­tä ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si kes­key­tet­ty­jen ri­ko­sa­si­oi­den mää­rät las­ke­vat edel­leen. Tä­män vuo­den huh­ti­kuus­sa nel­jän ja puo­len tu­han­nen kes­key­tet­ty­jen ri­ko­sa­si­oi­den lu­ku­mää­rä nou­si ke­sä­kuus­sa yli kuu­teen­tu­han­teen, ja mää­rä oli elo­kuun lop­pu­puo­lel­la las­ke­nut noin vii­teen­tu­han­teen. 

Lue lisää

Vähemmän paperia ja pienempi hiilijalanjälki

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on aloit­ta­nut Green Of­fi­ce -työn. Green Of­fi­ce on WWF:n ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mä, joka oh­jaa pie­nen­tä­mään ener­gi­an ja ma­te­ri­aa­lin ku­lu­tus­ta työ­pai­koil­la.

Lue lisää

Eettinen penkkiurheilija

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton eet­ti­sen va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Han­nu Kal­kas muis­tut­taa, et­tä kaik­ki te­ke­vät vir­hei­tä.

Lue lisää

Kerro kerro kuvastin

Mie­li­ku­va­tut­ki­muk­sen mu­kaan asi­a­na­ja­jis­ta tu­lee en­sim­mäi­se­nä mie­leen kor­ke­at kus­tan­nuk­set. Työ­tä siis riit­tää esi­mer­kik­si sen var­mis­ta­mi­sek­si, et­tä ih­mi­set tie­tä­vät, mis­tä asi­a­na­ja­jan palk­kio muo­dos­tuu.

Lue lisää

Asianajaja Jukka Rahikkala (vas.) ja Advo MC tauolla Liettuassa kesällä 2018.

Asianajaja Jukka Rahikkala (vas.) ja Advo MC tauolla Liettuassa kesällä 2018.

Jukka Rahikkala: Kahdella pyörällä Venetsiaan

”Moot­to­ri­pyö­räi­ly­har­ras­tuk­se­ni al­koi ta­val­laan jo kou­lu­poi­ka­na, kun sain lai­na­ta ka­ve­rin mo­poa. Ihas­tuin heti aja­mi­sen tun­nel­maan. Sama tun­nel­ma on säi­ly­nyt, vaik­ka kul­ku­pe­lit ovat myö­hem­min pa­ran­tu­neet.

Lue lisää

Omaisuus päivänvaloon

Pe­rin­tö, osi­tus ja omai­suus­ri­kok­set -kou­lu­tus pu­reu­tuu pe­rin­tö­a­si­oi­hin ja osi­tuk­seen ri­ko­soi­keu­den nä­kö­kul­mas­ta. Vi­ra­no­mai­sa­pu voi ol­la ai­noa kei­no saa­da sel­koa epä­sel­vyyk­siin, sa­noo yk­si kou­lut­ta­jis­ta, asi­a­na­ja­ja, oi­keus­tie­teen toh­to­ri, Pek­ka Tuu­nai­nen.

Lue lisää

Borenius osallistui myös Pride-kulkueeseen 2019. Tänä vuonna Helsinki Pride pidetään koronatilanteen vuoksi hybriditapahtumana, eikä perinteistä kulkuetta järjestetä.

Borenius osallistui myös Pride-kulkueeseen 2019. Tänä vuonna Helsinki Pride pidetään koronatilanteen vuoksi hybriditapahtumana, eikä perinteistä kulkuetta järjestetä.

Suunnannäyttäjä

Bo­re­nius Asi­a­na­jo­toi­mis­to on sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jen oi­keuk­sia puo­lus­ta­van Hel­sin­ki Pri­den pää­yh­teis­työ­kump­pa­ni­na jo tois­ta vuot­ta pe­räk­käin. Toi­mis­to ko­kee yh­teis­työn Pri­den kans­sa luon­te­vak­si, sil­lä yh­den­ver­tai­suu­den ja oi­keu­den­mu­kai­suu­den edis­tä­mi­nen on myös asi­a­na­ja­juu­den kes­ki­ös­sä.

Lue lisää

Sateenkaariperheet tutuiksi

Asi­a­na­ja­ja­liit­to jär­jes­ti elo­kuus­sa mo­ni­muo­tois­ten per­hei­den ju­ri­diik­kaan kes­kit­ty­vän kou­lu­tuk­sen, joka he­rät­ti jä­se­nis­tös­sä run­saas­ti mie­len­kiin­toa. Etä­nä ja pai­kan pääl­lä kou­lu­tuk­seen osal­lis­tui usei­ta kym­me­niä asi­a­na­ja­jia.

Lue lisää

Oikeutta poikkeusoloissa

Oi­keu­den is­tun­to­ja on pe­rut­tu, asi­oi­den ete­ne­mi­nen vii­väs­tyy, yrit­tä­jän toi­meen­tu­lo ja ter­veys­ris­kit huo­let­ta­vat. Ko­ro­nak­rii­si nä­kyy myös asi­a­na­jo­a­lal­la.

Lue lisää

Olkaamme ylpeitä työstämme

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton uu­si pu­heen­joh­ta­ja Han­na Räi­hä-Män­ty­har­ju toi­voo, et­tä asi­a­na­ja­jat oli­si­vat yl­pei­tä am­ma­tis­taan ja toi­si­vat osaa­mis­taan enem­män esiin yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa.

Lue lisää

Musisoiva hallituskonkari liiton varapu­heen­joh­tajaksi

Alan sään­tö­jä täy­tyy tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti, mut­ta muu­tok­sia ei teh­dä vain muu­tok­sen vuok­si, Ee­ro-Pek­ka Uo­ti­la lu­paa.

Lue lisää

Asianajajatutkinto uudistuu syksyllä

Etä­o­pin­to­jen osuut­ta kas­va­te­taan ja opis­ke­li­joil­le tar­jo­taan ai­em­paa laa­jem­pi kat­saus eri pro­ses­si­la­jei­hin.

Lue lisää

Kurkistus politiikan sisäpiiriin

Jär­jes­tö­työ Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ris­sa opet­ti Hei­di Me­ri­kal­la-Tei­rin kat­so­maan asi­oi­ta vä­hem­män mus­ta­val­koi­ses­ti.

Lue lisää

Liikejuristi oppi perus- ja ihmis­oikeuksista

Lii­ton väis­ty­nyt pu­heen­joh­ta­ja Jark­ko Ruo­ho­la vai­kut­tui sii­tä, mi­ten laa­jas­ti Asi­a­na­ja­ja­liit­to ke­hit­tää suo­ma­lais­ta oi­keus­val­ti­o­ta.

Lue lisää

Nina Kaverinen

Asianajajaliiton strategia – sanoista tekoihin

Kii­tän kol­le­goi­ta saa­mas­ta­ni luot­ta­muk­ses­ta ja tu­es­ta Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na! Kau­te­ni päät­tyi val­tuus­kun­nan ko­kouk­ses­sa nyt ke­sä­kuus­sa.

Lue lisää

Liiton toimintaa ei korona hyydytä

Vaik­ka ko­ro­na­ti­lan­ne on ai­heut­ta­nut Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­sa mo­nien ta­pah­tu­mien pe­ruun­tu­mi­sia tai siir­to­ja, usei­ta kou­lu­tuk­sia on voi­tu siir­tää joko myö­hem­min pi­det­tä­vik­si tai ne on jär­jes­tet­ty me­nes­tyk­sek­kääs­ti etä­nä.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Todistettavasti elossa

Ny­ky­ään pe­run­kir­joi­tuk­sia pi­de­tään etä­nä ja ni­met ve­de­tään do­ku­ment­tei­hin vis­ma­sig­neil­lä ja äly­lait­teen näy­töl­tä sor­men­päil­lä. Ky­näs­tä ei tie­to­a­kaan.

Lue lisää

Valvontayksikölle uusi päällikkö

Val­von­ta­yk­si­kön uu­dek­si pääl­li­kök­si on va­lit­tu val­von­ta­ju­ris­ti Brit­ta An­der­sin, 30. Hän aloit­taa teh­tä­väs­sään van­hem­pain­va­paan­sa jäl­keen syk­syl­lä.

Lue lisää

Miten työsi hoituvat, jos sairastut vakavasti?

Ko­ro­na­vi­ruk­sen myö­tä har­va vält­tyi ke­vään mit­taan aja­tuk­sel­ta mah­dol­li­ses­ta sai­ras­tu­mi­ses­ta. Mut­ta mitä va­ka­va sai­ras­tu­mi­nen tar­koit­tai­si asi­a­na­ja­jan so­vit­tu­jen töi­den hoi­ta­mi­sen kan­nal­ta?

Lue lisää

Empaattisen kuuntelun taito palkittiin

Asi­a­na­jo­toi­mis­to Kat­ri Mä­ki­sel­lä työs­ken­te­le­vä Hil­la Pu­hak­ka va­lit­tiin Vuo­den Asi­a­na­jo­as­sis­ten­tik­si.

Lue lisää

Kättä pidempää käräjille

Syk­syl­lä al­kaa laa­ja pro­ses­si­kou­lu­tus­ten sar­ja, jon­ka kou­lut­ta­ja­na toi­mii pro­ses­si­oi­keu­den pro­fes­so­ri Mik­ko Vuo­ren­pää La­pin yli­o­pis­tos­ta.

Lue lisää

Pinni komentaa Pauliina Tenhusen lenkille

”Muis­tan hy­vin, kun me­nim­me kat­so­maan koi­raam­me Pin­niä en­sim­mäi­sen ker­ran kas­vat­ta­ja Kai­sa Ro­senst­rö­min luok­se. En ol­lut vie­lä yh­tään var­ma sii­tä, et­tä meil­le han­kit­tai­siin koi­ra, mut­ta se oli rak­kaut­ta en­si­sil­mäyk­sel­lä.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Millaiseen normaaliin haluamme palata?

Myös oi­keu­sa­lal­la on jou­dut­tu tänä ke­vää­nä opet­te­le­maan sitä, mi­ten lähi- ja etä­työs­ken­te­lyä voi­daan yh­teen­so­vit­taa mah­dol­li­sim­man hy­vin. Eräi­den asi­oi­den hoi­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta etä­nä ja jot­kin taas on käy­tän­nöl­li­sis­tä syis­tä­kin vält­tä­mä­tön­tä hoi­taa kas­vo­tus­ten.

Lue lisää

Kirjava joukko

Lue lisää

Liian pitkä odotus

Kan­sa­lai­set ei­vät us­kal­la ha­kea oi­keut­ta, kun oi­keusp­ro­ses­si voi ve­nyä vuo­siin. Mil­lai­nen uu­dis­tus oi­keu­den­hoi­toon tar­vi­taan?

Lue lisää

Luottamus turvaa yhteiskuntarauhan

Si­sä­mi­nis­te­ri­ön tuo­re kans­li­a­pääl­lik­kö Kir­si Pi­miä kan­taa vas­tuu­ta sii­tä, et­tä jo­kai­nen tun­ti­si olon­sa tur­val­li­sek­si Suo­mes­sa ja et­tä pe­rus- ja ih­mi­soi­keu­det to­teu­tu­vat kai­kis­sa ti­lan­teis­sa si­sä­mi­nis­te­ri­ön hal­lin­no­na­lal­la – myös ny­kyi­sen poik­keus­ti­lan ai­ka­na.

Lue lisää

Oikeusvaltion turvaajia tarvitaan nytkin

Tä­män pää­kir­joi­tuk­sen oli tar­koi­tus kä­si­tel­lä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton eh­do­tus­ta oi­keu­den­käyn­tien su­ju­voit­ta­mi­sek­si. Toi­men­pi­de­oh­jel­mam­me val­mis­tui juu­ri en­nen kuin maan hal­li­tus jul­kis­ti en­sim­mäi­set ra­joi­tus­toi­met ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an hi­das­ta­mi­sek­si. Jat­kam­me oh­jel­man edis­tä­mis­tä, kun olot nor­ma­li­soi­tu­vat. 

Lue lisää

Radikaaleja muutoksia vai luontevaa mukautumista?

Voi­ko asi­a­na­ja­ja ol­la free­lan­cer tai työs­ken­nel­lä osa-ai­kai­ses­ti? Voi­ko IT-osaa­jas­ta tul­la  asi­a­na­jo­toi­mis­ton osa­kas? Muun mu­as­sa täl­lais­ta poh­ti työ­ryh­mä, joka esit­tää konk­reet­ti­sia muu­tok­sia asi­a­na­jo­a­lan sään­te­lyyn.

Lue lisää

Etusivu uusiksi

Tämä tut­tu slo­gan ku­vas­taa var­mas­ti kaik­kien yri­tys­ten ja or­ga­ni­saa­ti­oi­den tä­män­het­ki­siä tun­nel­mia. Vaik­ka ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta tie­det­tiin jo hy­vis­sä ajoin en­nen jou­lua, kriit­ti­nen ta­pah­tu­ma­vyö­ry al­koi to­den te­ol­la vas­ta maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä.

Lue lisää

Auktorisoitujen lakimiesten nimi
kuopattiin lopullisesti

Kor­kein oi­keus an­toi hel­mi­kuus­sa en­nak­ko­pää­tök­sen, jon­ka mu­kaan yh­dis­tyk­sen nimi on  har­haan­joh­ta­va ja louk­kaa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton oi­keut­ta.

Lue lisää

Oikeusvaltiota on vahvistettava nyt

Oi­keus­sa­lis­sa asi­an kä­sit­te­ly kes­key­tyy het­kek­si. Yk­si syy­te­tyis­tä ker­too ho­vi­oi­keu­den jä­se­nil­le, mi­ten pi­ka­vies­ti­pal­ve­lu Twit­ter toi­mii. Sa­lin ta­ka­o­sas­sa pu­he­li­mia nä­py­tel­lään kii­vaas­ti. Oi­keu­den­käyn­tiä seu­raa­maan tul­leet ih­mi­set ra­por­toi­vat ta­pah­tu­mis­ta so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­viin, esi­mer­kik­si Twit­te­riin, jon­ka toi­min­taa oi­keu­den jä­se­net ha­lu­a­vat nyt ym­mär­tää. Oi­keu­den­käyn­nin ai­ka­na so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa jat­kui sama vai­no, jos­ta kä­rä­jä­oi­keus oli jo an­ta­nut tuo­mi­on. Osa vai­no­a­jis­ta is­tui oi­keus­sa­lis­sa. 

Lue lisää

Ihmisoikeuksia ja teknologiaa

Ad­vo­kaa­tis­sa on aloit­ta­nut kak­si uut­ta ko­lum­nis­tia. Eli­na Hir­vo­nen lu­paa pu­reu­tua oi­keus­val­ti­on ki­pu­koh­tiin.

Lue lisää

Asianajaja (eläkkeellä) -nimikettä on käytettävä oikein

Asi­a­na­ja­jal­la, joka eläk­keel­le siir­ty­mi­sen joh­dos­ta lo­pet­taa asi­a­na­ja­jan toi­men har­joit­ta­mi­sen, on mah­dol­li­suus py­syä Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton jä­se­ne­nä ja saa­da lupa käyt­tää ni­mi­ket­tä asi­a­na­ja­ja (eläk­keel­lä). Lii­ton yh­tey­des­sä toi­mi­va val­von­ta­lau­ta­kun­ta on kui­ten­kin jou­tu­nut puut­tu­maan ta­pauk­siin, jois­sa tätä oi­keut­ta on käy­tet­ty vää­rin.

Lue lisää

Lisää yhdessä tekemistä

Mik­ko Tuo­mi aloit­ti Kes­ki-Suo­men osas­ton pu­heen­joh­ta­ja­na. Hän ku­vai­lee osas­to­aan  ver­kos­toi­tu­neek­si ja hen­gel­tään po­si­tii­vi­sek­si.

Lue lisää

Lap­si­a­si­at tu­li­si ai­na kä­si­tel­lä koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa. Se edel­lyt­tää sitä, et­tä mo­ni­am­ma­til­li­nen vi­ra­no­mai­syh­teis­työ on sau­ma­ton­ta ja no­pe­aa. Lap­sen etu vaa­tii yh­teis­tä sä­vel­tä. 

Lue lisää

Tunnista riskit

Oi­keu­den­käyn­nin aloit­ta­mi­nen -se­mi­naa­ri­sar­ja al­kaa 1.6. Pro­ses­sin vi­reil­le­pa­no -kou­lu­tuk­sel­la. Ris­kien kar­toit­ta­mi­nen on asi­a­na­ja­jan vas­tuun pe­rus­ki­vi, sa­noo yk­si kou­lut­ta­jis­ta, oi­keus­tie­teen toh­to­ri Heik­ki A. Huh­ta­mä­ki.

Lue lisää

Stefan Wikman pääsee laulun voimalla irti arjesta

”Olen ol­lut mu­ka­na eri kuo­rois­sa 1960-lu­vun alus­ta läh­tien. Kä­vin nuo­re­na poi­ka­na mu­siik­ki­kou­lua, jo­hon kuu­lui myös lau­la­mi­nen lap­si­kuo­ros­sa. Sii­tä se al­koi.

Lue lisää

Sovittelukoulutus 20 vuotta

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on jär­jes­tä­nyt so­vit­te­lu­kou­lu­tus­ta 20 vuot­ta. So­vit­te­lu­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Pulk­ki­nen ker­too, et­tä liit­to oli kou­lu­tus­ta aloit­ta­es­saan Suo­mes­sa edel­lä­kä­vi­jä. Kou­lu­tuk­sil­la on kai­ken kaik­ki­aan ol­lut mer­kit­tä­vä roo­li so­vit­te­lu­kult­tuu­rin luo­mi­ses­sa ja sen yleis­ty­mi­ses­sä.

Lue lisää

Lisää joustoa ja avoimuutta työpaikoille

Asi­a­na­ja­ja­liit­to sel­vit­ti ky­se­ly­tut­ki­muk­sel­la nais­ten ja per­heel­lis­ten ase­maa asi­a­na­jo­a­lal­la. Tu­lok­sis­ta käy il­mi, et­tä vie­lä on pal­jon teh­tä­vää, jot­ta työn ja per­heen yh­dis­tä­mi­nen su­jui­si kit­kat­ta. Esiin nou­si myös toi­mi­via rat­kai­su­ja. Ky­sy­mys on asen­teis­ta ja työ­kult­tuu­rin muu­tok­ses­ta.

Lue lisää

Pienten ihmisten suuret asiat

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on suo­ma­lai­sil­le mel­ko tun­te­ma­ton, vaik­ka se rat­kai­see ih­mis­lä­hei­siä  asi­oi­ta. Ta­pauk­set ovat yl­lät­tä­vän haas­ta­via 20 vuo­den ko­ke­muk­sel­la­kin, sa­noo KHO:n pre­si­dent­ti Kari Kuu­si­nie­mi.

Lue lisää

Asianajajapäivä avasi uuden vuosisadan

Tam­mi­kuun Asi­a­na­ja­ja­päi­vä he­rät­ti pal­jon kiin­nos­tus­ta. Lii­ton verk­ko­si­vut jopa kaa­tui­vat het­kek­si, kun il­moit­tau­tu­mi­nen käyn­nis­tyi. In­nos­tus nä­kyi myös ta­pah­tu­ma­päi­vä­nä 17.1.2020.

Lue lisää

Heli testamenttasi ympäristönsuojeluun

Asi­a­na­ja­ja laa­ti Heli Nis­ka­sel­le tes­ta­men­tin mak­sut­ta osa­na Vas­tuul­li­sen lah­joit­ta­mi­sen mar­ras­kuu -kam­pan­jaa.

Lue lisää

Vastuullista 2020-lukua

Yk­si asi­a­na­ja­jien vii­des­tä pe­ru­sar­vos­ta on kun­ni­al­li­suus. Ta­pa­oh­jeis­sa to­de­taan, et­tä asi­a­na­ja­jan on väl­tet­tä­vä kaik­kea, mikä saat­taa alen­taa asi­a­na­ja­ja­kun­nan ar­voa tai vä­hen­tää luot­ta­mus­ta asi­a­na­ja­ja­kun­taan. Voim­me mie­les­tä­ni aja­tel­la myös niin päin, et­tä asi­a­na­ja­jien ja Asi­a­na­ja­ja­lii­ton on toi­min­nal­laan py­rit­tä­vä ko­hot­ta­maan asi­a­na­ja­ja­kun­nan ar­voa ja li­sää­mään luot­ta­mus­ta asi­a­na­ja­ja­kun­taan. Si­ten on hy­vin luon­te­vaa, et­tä liit­to on va­lin­nut ku­lu­van vuo­den tee­mak­si vas­tuul­li­suu­den.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Taklaa tekniikalla

Mo­net­kaan lii­ke-elä­män toi­min­ta­ta­po­jen muu­tok­set ei­vät ole kos­ket­ta­neet asi­a­na­jo­a­laa. Lä­he­täm­me las­kut edel­leen pos­tis­sa tai kor­kein­taan säh­kö­pos­tis­sa. Sai­raa­loi­hin lä­he­täm­me edel­leen – tie­to­suo­ja­syis­tä, niin kä­sit­tä­mä­tön­tä kuin se on­kin – asi­a­kir­ja­pyyn­nöt te­le­fak­sil­la. Toi­mim­me edel­leen erään­lai­sis­sa ki­vi­jal­ka­myy­mä­löis­sä ei­vät­kä verk­ko­kaup­pa­jä­tit näy­tä uh­kaa­van toi­min­taam­me. Em­me ole it­se­kään eri­tyi­sen ha­na­kas­ti läh­te­neet muu­tos­kelk­kaan mu­kaan. Muu­tos­vas­ta­rin­nas­ta ei ole ky­sy­mys, mut­ta kun on koh­tuul­li­sen hyvä näin­kin, mik­si teh­dä mi­tään? 

Lue lisää

Nuorten tyttöjen uskottu

Lii­sa Pel­li­sen ta­val­li­nen asi­a­kas on nuo­ri tyt­tö, sek­su­aa­li­ri­kok­sen uh­ri. Tyt­tö­jen jut­tu­ja kuun­nel­les­saan Pel­li­nen on it­se­kin häm­men­ty­nyt sii­tä, kuin­ka yleis­tä sek­su­aa­li­nen häi­rin­tä on jopa kym­men­vuo­ti­ai­den elä­mäs­sä.

Lue lisää

Jäsenmaksuun korotus

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton val­tuus­kun­ta päät­ti tam­mi­kuus­sa pi­de­tys­sä tal­vi­ko­kouk­ses­saan muun mu­as­sa lii­ton bud­je­tis­ta. Val­tuus­kun­ta hy­väk­syi asi­a­na­ja­jan vuo­si- ja val­von­ta­mak­suun 75 eu­ron ko­ro­tuk­sen vuo­den 2020 alus­ta lu­kien.

Lue lisää

Satavuotias nykypäivään

De­fen­sor Le­gi­sil­lä on sa­ta­vuo­ti­set pe­rin­teet eten­kin käy­tän­nön lai­no­pin jul­kai­su­ka­na­va­na. Se toi­mii edel­leen yh­te­nä kes­kei­sis­tä suo­ma­lai­sis­ta ju­ri­di­sis­ta ai­ka­kaus­jul­kai­suis­ta.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Mielenrauhaa jahtaamassa

”Isä­ni ja myö­hem­min oi­keus­tie­teel­li­ses­sä pari hy­vää ys­tä­vää­ni har­ras­ti­vat met­säs­tys­tä, ja hei­dän avul­laan kiin­nos­tuin it­se­kin har­ras­tuk­ses­ta. Met­säs­tys so­pii mie­les­tä­ni ai­van kai­kil­le. Aloit­taa voi min­kä ikäi­se­nä ta­han­sa.

Lue lisää

Miltä oikeusprosessien tulisi näyttää 2030-luvulla?

Pe­rus­tus­lain 21 §:ssä taa­taan kai­kil­le Suo­mes­sa pe­ru­soi­keus oi­keus­tur­vaan. Tä­män oi­keu­den var­mis­ta­mi­nen muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa edel­lyt­tää pit­kä­jän­teis­tä oi­keusp­ro­ses­sien ke­hit­tä­mis­tä. Eri­tyi­ses­ti jat­ku­vas­ti no­peu­tu­va tek­no­lo­gi­an ke­hi­tys ja li­sään­ty­vä yh­teis­kun­nan kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen edel­lyt­tä­vät jat­ku­vaa pro­ses­sien ke­hit­tä­mis­tä. 

Lue lisää

Näinkin voisi olla

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton ar­vi­on mu­kaan pauk­ku­jen lait­ta­mi­nen ju­tun mah­dol­li­sim­man no­pe­aan val­mis­te­luun li­säi­si kan­sa­lais­ten oi­keus­tur­vaa mer­kit­tä­väs­ti. Täl­lä het­kel­lä laa­jo­jen rii­ta-asi­oi­den kes­ki­mää­räi­nen kä­sit­te­ly­ai­ka esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­sä on 15 kuu­kaut­ta.

Lue lisää

Asianajajille lisää koulutusta verkossa

Työ­e­lä­män op­pi­mi­sen ke­hit­tä­jä Sal­la Vai­nio aloit­ti Asi­a­na­ja­ja­lii­ton kou­lu­tu­sa­si­an­tun­ti­ja­na mar­ras­kuus­sa 2019. Hän ha­lu­aa osal­lis­taa ih­mi­siä myös di­gi­maa­il­man kaut­ta.

Lue lisää

Asiana­ja­ja­liit­topäivä tarjosi tuhdin tietopaketin

Asi­a­na­ja­ja­liit­to­päi­vä ko­ko­si lii­ton asi­an­tun­ti­ja­ryh­mät ja va­li­o­kun­nat kool­le mar­ras­kuus­sa ho­tel­li Cla­ri­o­niin Hel­sin­kiin. Il­ta­päi­vän ai­ka­na kuul­tiin kat­ta­va kir­jo esi­tyk­siä, jot­ka tar­jo­si­vat asi­a­na­ja­jil­le päi­vi­tyk­sen lä­hi­tu­le­vai­suu­den la­ki­muu­tok­sis­ta ja nii­den vai­ku­tuk­sis­ta asi­a­na­ja­jien ar­keen.

Lue lisää

Perttu Pölönen esiintyi Hämeen osaston 100-vuotisjuhlaseminaarissa Tampereella.

Perttu Pölönen esiintyi Hämeen osaston 100-vuotisjuhlaseminaarissa Tampereella.

Hannu Järvimäki

100-vuotisjuhlavuoden sillis

Lii­ton har­taas­ti odo­tet­tu 100-vuo­tis­juh­la­vuo­si on ohi. Vuo­si oli täyn­nä ta­pah­tu­mia – pait­si Asi­a­na­ja­ja­lii­ton, myös sen pai­kal­li­so­sas­to­jen jär­jes­tä­miä. Eri puo­lil­la Suo­mea jär­jes­tet­tiin usei­ta ylei­sö­ta­pah­tu­mia, jois­sa teh­tiin asi­a­na­ja­jan työ­tä tun­ne­tuk­si. Juh­la­vuo­den käyn­nis­ti Asi­a­na­ja­ja­päi­vä Mes­su­kes­kuk­ses­sa, jo­hon ko­koon­tui en­nä­ty­sy­lei­sö juh­lis­ta­maan 100-vuo­ti­as­ta liit­toa. 

Lue lisää

Juhlanumero 2/2019 ehdolla parhaaksi kanneksi

Edit-kilpailusivusto

Ad­vo­kaa­tin juh­la­nu­me­ron kan­si on eh­dol­la vii­me vuo­den par­haim­mak­si ai­ka­kaus­leh­den kan­nek­si Ai­ka­kaus­me­di­an jär­jes­tä­mäs­sä ylei­sö­ää­nes­tyk­ses­sä. Kan­net ää­nes­tyk­seen on va­lin­nut asi­an­tun­ti­ja­tuo­ma­ris­to Edit-kil­pai­luun lä­he­te­tyis­tä eh­dok­kais­ta. Ki­sas­sa on mu­ka­na 20 leh­teä, Ad­vo­kaa­tin li­säk­si muun mu­as­sa Ima­ge, Me Nai­set ja Suo­men Ku­va­leh­ti.

Lue lisää

Kirsi-Marja Kokkonen

Uhrin omainen kohtaa rikoksen tekijän

Mil­lais­ta on ta­va­ta kas­vo­tus­ten ih­mi­nen, joka on tap­pa­nut oman lä­hei­sen? Va­ka­vien ri­kos­ten jäl­ki­kä­sit­te­lys­tä voi ol­la apua niin hen­ki­ri­kok­sen uh­rin omai­sel­le tai pa­hoin­pi­te­lyn uh­ril­le kuin myös ri­kok­ses­ta tuo­mi­tul­le.

Lue lisää

Anni Koponen

Tuttu talo, uudet haasteet

An­na-Maja Hen­riks­son pa­la­si nel­jän vuo­den jäl­keen oi­keus­mi­nis­te­rik­si. Tu­tul­la työ­pai­kal­la oli moni asia muut­tu­nut.

Lue lisää

Nina Kaverinen

Asianajaja 2.0

Mi­nul­la oli ilo muu­ta­ma viik­ko sit­ten ava­ta Tu­rus­sa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Nuor­ten Päi­vät, joil­la oli sama ot­sik­ko kuin täl­lä pää­kir­joi­tuk­sel­la. Ta­pah­tu­ma oli osa lii­ton 100-vuo­tis­juh­la­vuot­ta. Aloi­tin kat­sauk­sel­la Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pe­rus­ta­mi­seen Tu­rus­sa 100 vuot­ta sit­ten. No­pe­as­ti siir­ryin kui­ten­kin mi­nul­le an­net­tuun var­si­nai­seen tee­maan: Mil­tä asi­a­na­ja­jan työ näyt­tää tu­le­vai­suu­des­sa. 

Lue lisää

Mikko Kauppinen

Asianajaja kaikilla mausteilla

Mik­ko Nur­mis­to on työs­ken­nel­lyt ta­lous­toi­mit­ta­ja­na sekä opis­kel­lut muun mu­as­sa fi­lo­so­fi­aa, vies­tin­tää, kir­jal­li­suut­ta ja kas­va­tus­tie­tei­tä. Kai­kis­ta näis­tä on hä­nel­le hyö­tyä asi­a­na­ja­jan työs­sä.

Lue lisää

Suuri puhallus

Muis­tan sen kuin ei­li­sen. Oli au­rin­koi­nen ke­vät­päi­vä vuon­na 2007. Olin Vih­reä Lan­ka -leh­den pää­toi­mit­ta­ja ja vie­tin va­paa­päi­vää puo­li­so­ni kans­sa.

Lue lisää

Mikko Kauppinen

Uutta verta vaikuttamistyöhön

OTM Lau­ri Kos­ken­taus­ta aloit­ti lo­ka­kuus­sa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton oi­keus­po­liit­ti­se­na ju­ris­ti­na. Hä­nel­lä on vah­va ko­ke­mus oi­keus­po­li­tii­kas­ta ja lain­sää­dän­töp­ro­ses­seis­ta.

Lue lisää

Marja Väänänen

Omannäköistä elämää

Tie­dän, mitä asi­a­na­ja­jan elä­mä on, to­te­si Asi­a­na­ja­ja­lii­ton stän­dil­le poi­ken­nut mes­su­vie­ras La­ki­mies­mes­suil­la lo­ka­kuus­sa. Lii­ton stän­dil­lä edus­ta­neen asi­a­na­ja­ja­ja Mar­kus Pö­hön mu­kaan mes­su­vie­rai­den mie­li­ku­vat asi­a­na­ja­jan am­ma­tis­ta oli­vat­kin var­sin vah­vo­ja.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Järjestörekisteri uudistuu tammikuussa

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton jär­jes­tö­re­kis­te­rin uu­dis­tus on eden­nyt vuo­den 2019 ai­ka­na suun­ni­tel­lus­ti. IT- ja ke­hit­tä­mi­sa­si­an­tun­ti­ja Eric Puch­ne­rin mu­kaan uu­dis­tet­tu jär­jes­tö­re­kis­te­ri su­ju­voit­taa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton työs­ken­te­lyä vuo­den 2020 alus­ta läh­tien.

Lue lisää

Mikko Kauppinen

Mielekästä vaihtelua asiakastyöhön 

Vero-oi­keu­den asi­an­tun­ti­ja­ryh­mäs­sä kä­si­tel­lään eri­tyi­ses­ti ve­ro­tuk­sen oi­keus­var­muu­teen liit­ty­viä tee­mo­ja. Li­säk­si ryh­mä an­taa ak­tii­vi­ses­ti lau­sun­to­ja hal­li­tuk­sen esi­tys­luon­nok­siin ja Ve­ro­hal­lin­non oh­je­luon­nok­siin.

Lue lisää

Triin Vahi

Vartaloshakki auttaa Kristian Lovénia jaksamaan

”Aloi­tin sei­nä­kii­pei­lyn Yh­dys­val­lois­sa vuon­na 2007. La­jis­sa kieh­toi ää­rim­mäi­nen fyy­si­nen suo­ri­tus yh­dis­tet­ty­nä tark­kaan tek­niik­kaan ja sen hi­o­mi­seen. Kii­ve­tes­sä täy­tyy ai­na hil­jen­tyä miet­ti­mään, mi­ten taas tuon eta­pin val­loit­tai­sin. Pie­ni­kin yk­si­tyis­koh­ta muut­taa ta­van, jol­la haas­tet­ta on lä­hes­tyt­tä­vä.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Tekoälystä apua oikeusprosesseihin?

Eräs kiin­nos­ta­va tee­ma vii­me vuo­si­na on ol­lut kes­kus­te­lu eri­lais­ten te­ko­ä­ly­so­vel­lu­tus­ten käyt­tö­a­lan li­sää­mi­ses­tä. Kes­kus­te­lun yti­mes­sä on ol­lut poh­din­ta sii­tä, voi­si­ko te­ko­ä­ly­so­vel­lus joko avus­taa ih­mi­sen työ­tä tai jois­sain ti­lan­teis­sa kor­va­ta ih­mi­sen. Us­kon, et­tä myös oi­keu­den­hoi­to voi­si hyö­tyä te­ko­ä­lys­tä jois­sain asi­ois­sa.

Lue lisää

Harri Kontturi

Asianajotoimistot tähyävät sijoitus­mark­ki­noille

Kan­sain­vä­li­sen asi­a­na­ja­ja­lii­ton IBAn kong­res­si pi­det­tiin syys­kuus­sa Ete­lä-Ko­re­as­sa Sou­lis­sa. Ta­pah­tu­mas­sa oli pin­nal­la eten­kin asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen ul­koi­nen ra­hoi­tus.

Lue lisää

Shutterstock

Vakavasti otettava muoti

Muo­ti­oi­keu­den yh­dis­tys viet­ti syk­syl­lä vii­si­vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vi­ään. Kun yh­dis­tys pe­rus­tet­tiin, ai­he­pii­riin suh­tau­dut­tiin in­nok­kaas­ti, mut­ta myös hie­man ylen­kat­so­en.

Lue lisää

Haista home!

Mo­nel­le pe­run­kir­joi­tuk­sia toi­mit­ta­val­le asi­an­aja­jal­le saat­taa ol­la tut­tua ti­lan­ne, jos­sa toi­mek­si­an­toa an­ta­van les­ken tai pe­ril­li­sen jäl­jil­tä jää ou­to haju asi­a­na­jo­toi­mis­ton neu­vot­te­lu­ti­laan. Pe­sään kuu­luu oma­ko­ti­ta­lo, jos­sa les­ki tai pe­ril­li­nen asuu. Ko­dis­ta odo­te­taan isoa pe­rin­tö­pot­tia ja­et­ta­vak­si. Ha­jus­ta syn­tyy ai­na­kin kiin­teis­tö­rii­toi­hin pe­reh­ty­neel­le asi­an­aja­jal­le epäi­lys ho­mees­ta.

Lue lisää

Asianajajat ovat oikeusvaikuttajia

Suo­men Asi­a­na­ja­ja­liit­to pe­rus­tet­tiin Tu­rus­sa ke­vääl­lä 1919. Ku­lu­nei­den sa­dan vuo­den ajan Asi­an­aja­ja­liit­to on sään­nel­lyt ja val­vo­nut asi­a­na­ja­jia, puo­lus­ta­nut pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­sia, pa­ran­ta­nut asi­a­na­jo­pal­ve­lu­jen laa­tua, kou­lut­ta­nut ja tu­ke­nut asi­a­na­ja­jia sekä ke­hit­tä­nyt oi­keu­so­lo­ja an­ta­mal­la lau­sun­to­ja ja te­ke­mäl­lä aloit­tei­ta.

Lue lisää

Karoliina Partanen on Asianajajaliiton Itä-Suomen osaston uusi puheenjohtaja. Kuva: Pentti Vänskä

Karoliina Partanen on Asianajajaliiton Itä-Suomen osaston uusi puheenjohtaja. Kuva: Pentti Vänskä

Nuorten naisten rohkaisija

Ka­ro­lii­na Par­ta­nen joh­taa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Itä-Suo­men osas­toa. Hän roh­kai­see nuo­ria ha­keu­tu­maan alal­le ja muis­tut­taa, et­tä asi­a­na­ja­jan työ so­pii hy­vin myös per­heel­li­sel­le.

Lue lisää

Asiana­jo­toi­mis­toissa ymmärretään asiakasta

Asi­ak­kaat ovat en­tis­tä tyy­ty­väi­sem­piä suo­ma­lais­ten asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen tar­jo­a­maan pal­ve­luun. Tämä käy il­mi Asi­a­na­ja­ja­lii­ton teet­tä­mäs­tä asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­tä, joka teh­tiin nyt tois­ta ker­taa. 

Lue lisää

Oikeusvaikuttajia juhlittiin Finlandia-talolla

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton juh­la­vuo­den 100 oi­keus­vai­kut­ta­jaa -kam­pan­ja tuo esiin asi­a­na­ja­jien te­ke­mää työ­tä tasa-ar­voi­sem­man yh­teis­kun­nan puo­les­ta. Vai­kut­ta­jia et­sit­tiin vii­des­tä ka­te­go­ri­as­ta, jois­ta kus­ta­kin nos­tet­tiin esiin pa­ri­sen­kym­men­tä hen­ki­löä – yh­teen­sä sata oi­keus­vai­kut­ta­jaa. Lii­ton pää­juh­las­sa 23.8. ku­ki­tet­tiin ja huo­mi­oi­tiin kun­ni­a­kir­join kus­ta­kin ka­te­go­ri­as­ta 1-2 pa­ras­ta.

Lue lisää

Asianajaja, laadi testamentti pro bonona

Asi­a­na­ja­ja­liit­to to­teut­taa Vas­tuul­li­sen lah­joit­ta­mi­sen mar­ras­kuu -hy­vän­te­ke­väi­syys­kam­pan­jan. Kam­pan­jas­sa kan­nus­te­taan asi­a­na­ja­jia laa­ti­maan mar­ras­kuun 2019 ai­ka­na ve­loi­tuk­set­ta tes­ta­ment­ti, jos­sa on ai­na­kin yh­te­nä tes­ta­men­tin­saa­ja­na jo­kin kam­pan­jas­sa mu­ka­na ole­vis­ta Vas­tuul­li­nen Lah­joit­ta­mi­nen ry:n (VaLa) jä­se­nyh­dis­tyk­sis­tä tai Suo­men Pu­nai­nen Ris­ti, Suo­men Uni­cef ry tai Kir­kon ul­ko­maa­na­pu.

Lue lisää

Ylpeitä ammatistaan

Jus­si Iko­nen ja Max Lind­holm va­lit­tiin ke­säl­lä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tuk­seen. Mo­lem­mil­la on kirk­kaa­na mie­les­sä asi­at, joi­hin pi­tää tart­tua.

Lue lisää

Marja Väänänen

Tuomari median tukena

Jos oi­keus­lai­tos ei ker­ro asi­ois­ta ih­mis­ten kie­lel­lä, tie­dot me­ne­vät hel­pos­ti jul­ki­suu­des­sa pie­leen. Pet­ra Spring ra­ken­taa yh­teyt­tä oi­keus­lai­tok­sen ja me­di­an vä­lil­le.

Lue lisää

Mikko Kauppinen

Reilun urheilun asialla

Up­pou­tu­mi­nen ur­hei­luo­i­keu­teen vei ko­ri­pal­lo­har­ras­ta­ja Mar­kus Man­ni­sen päät­tä­mään hiih­to­täh­ti The­re­se Jo­hau­gin kil­pai­lu­kiel­lon pi­tuu­des­ta.

Lue lisää

Asianajaja Samuli Koskela kisaa Kaliforniassa joulukuussa 2018. Kuva: Justin Luau

Asianajaja Samuli Koskela kisaa Kaliforniassa joulukuussa 2018. Kuva: Justin Luau

Samuli Koskela: sitkeydellä eteenpäin

”Tri­ath­lo­nis­sa hie­noin­ta on sen haas­ta­vuus: uin­ti, pyö­räi­ly ja juok­su ovat kaik­ki eri­lai­sia la­je­ja, jois­ta jo­kai­nen vaa­tii oman tek­niik­kan­sa ja oman stra­te­gi­an­sa ki­san ai­ka­na. Li­säk­si ki­saan liit­tyy ai­na yl­lä­tyk­siä. Kaik­keen ei voi kos­kaan va­rau­tua.

Lue lisää

Hälytyskellot soimaan herkemmin!

Asi­a­na­ja­jil­la on vel­vol­li­suus eh­käis­tä ra­han­pe­sua tun­nis­ta­mal­la asi­ak­kaan­sa ja il­moit­ta­mal­la epäi­lyt­tä­vät lii­ke­toi­met po­lii­sil­le. Omaan toi­min­taan poh­jau­tu­va kir­jal­li­nen ris­ki­ar­vio ja toi­min­ta­mal­lit oli­si­kin saa­ta­va kun­toon mil­joo­na­seu­raa­mus­ten uhal­la.

Lue lisää