JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kuka saa puhua mediassa?

Po­lii­si voi tie­dot­taa esi­tut­kin­nan ai­ka­na, mut­ta asi­a­na­ja­ja ei usein käy­tän­nös­sä voi. On­ko ri­kos­ten var­hai­nen jul­ki­suus yk­si­puo­lis­ta, ja voi­ko se vai­kut­taa tuo­ma­rei­hin?

Lue lisää

Mika Lahtonen: "Rikoksissa ihmisiä kiinnostaa normaalista poikkeava käytös"

Ali­bi-leh­den lin­ja­na on löy­tää jut­tu­ja, jot­ka kiin­nos­ta­va lu­ki­jaa, pää­toi­mit­ta­ja Mika Lah­to­nen sa­noo. True crime -vil­li­tys­tä hän pi­tää uh­ka­na leh­del­leen.

Lue lisää

Tietosuoja työllistää Yhdysvalloissa

Tie­to­suo­jaan ja tek­no­lo­gi­a­ju­ri­diik­kaan eri­kois­tu­nut asi­a­na­ja­ja Jar­no Van­to ei Yh­dys­val­toi­hin siir­ty­es­sään ar­van­nut, kuin­ka ky­sy­tyl­le alal­le hän pää­tyi. Ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt työ­mää­rää en­ti­ses­tään.

Lue lisää

Näin hoidat asiasi joustavasti asiointipalvelussa

Huh­ti­kuun alus­sa käyt­töön otet­tu AS­SI-asi­oin­ti­pal­ve­lu mul­lis­ti asi­a­na­ja­jien yh­tey­den­pi­don Asi­a­na­ja­ja­liit­toon. Pu­he­lin­soit­to­jen, säh­kö­pos­ti­vies­tit­te­lyn ja kir­je­pos­tin si­jaan asi­a­na­ja­jat voi­vat nyt päi­vit­tää tie­to­jaan ja seu­ra­ta asi­an­sa ete­ne­mis­tä tie­to­tur­val­li­ses­sa asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta.

Lue lisää

Pääkirjoitus 2/2021: Siirrymme sähköiseen asiointiin

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton vii­me vuo­sien suu­rin han­ke – sekä ta­lou­del­li­ses­ti et­tä työ­mää­räl­li­ses­ti – on kalk­ki­vii­voil­la. Lii­ton van­ha ja van­ha­nai­kai­nen jä­sen­re­kis­te­ri on kor­vau­tu­nut uu­del­la jär­jes­tö­re­kis­te­ril­lä, joka mah­dol­lis­taa säh­köi­sen asi­oin­nin ja säh­köi­sen asi­oi­den kä­sit­te­lyn. En­sim­mäi­nen vai­he otet­tiin käyt­töön 2019 lo­pul­la ja toi­nen, jo­hon si­säl­tyy säh­köi­nen asi­oin­ti, otet­tiin käyt­töön nyt huh­ti­kuus­sa.

Lue lisää

Asianajajan päivä: Teams-palavereita ja Herra Hakkaraisen etsintää

Ma­ria Pent­ti­lä piti Ad­vo­kaa­tin pyyn­nös­tä päi­vä­kir­jaa yh­den työ­päi­vän ajan. Ma­ria on työ­oi­keu­teen ja lii­ke­ju­ri­diik­kaan eri­kois­tu­nut Asi­a­na­jo­toi­mis­to Roi­hu Oy:n osa­kas.

Lue lisää

Juha Äkräs ensimmäinen ei-juristi asianajotoimiston hallituksessa

Dip­lo­mi-in­si­nöö­ri Juha Äk­räs läh­ti asi­a­na­jo­toi­mis­to Le­xi­an hal­li­tuk­seen, kos­ka kat­soo toi­mi­a­lan elä­vän mie­len­kiin­tois­ta mur­ros­kaut­ta.

Lue lisää

Uusi kuvakirja auttaa lasta käsittelemään vanhemman vankeutta

Vaik­ka läh­tö­ti­lan­teet ovat mil­lai­set ta­han­sa, lap­set kai­paa­vat van­keu­des­sa ole­vaa van­hem­paan­sa ja ovat heis­tä huo­lis­saan, muis­tut­taa Kri­mi­naa­li­huol­lon tu­ki­sää­ti­ön vas­taa­va oh­jaa­ja Noo­ra Ala­nen. Hän teki ai­hees­ta lap­sil­le suun­na­tun ku­va­kir­jan.

Lue lisää

25 vuotta sitten: "Itsetuntemus auttaa jaksamaan"

Ad­vo­kaa­tin nu­me­ros­sa 2/1996 ai­hei­na oli­vat asi­a­na­ja­jien jak­sa­mi­nen ja käy­tös. Asi­a­na­ja­jan pu­keu­tu­mi­nen ei sai­si ol­la räh­jäis­tä, leh­des­sä muis­tu­tet­tiin.

Lue lisää

Matilla on asiaa: Palvelumuotoilua asianajajille

Jo­kai­nen asi­a­na­ja­ja hoi­taa kyl­lä pe­run­kir­joi­tuk­sen, oi­keu­den­käyn­nin tai avi­oeh­to­so­pi­muk­sen. Asia tu­lee hoi­de­tuk­si, mut­ta se ei enää rii­tä. Se, mil­lä ta­val­la tämä kaik­ki ta­pah­tuu, pai­naa yhä enem­män vaa­ka­ku­pis­sa.

Lue lisää

Lisää viestintää valvonnasta

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan Ad­vo­kaa­tin uut­ta pals­taa. Ker­rom­me pals­tal­la val­von­ta­lau­ta­kun­nan tuo­reim­mat kuu­lu­mi­set ja esit­te­lem­me poi­min­to­ja uu­sim­mis­ta rat­kai­suis­ta.

Lue lisää

Kattilat jakoon kansainvälisesti

Ul­ko­mail­la asu­vien avi­oe­ro saa­te­taan kä­si­tel­lä pai­kal­lis­ten la­kien mu­kai­ses­ti, vaik­ka kum­pi­kin osa­puo­li oli­si suo­ma­lai­nen, muis­tut­taa Tu­run yli­o­pis­ton oi­keus­tie­teen pro­fes­so­ri Tuu­lik­ki Mik­ko­la.

Lue lisää

Kolumni: Ei taannuta vanhoihin työtapoihin

Kun saam­me asi­a­na­ja­jien jä­se­na­si­oi­ta ja kan­te­lui­ta kos­ke­van asi­oin­nin siir­ret­tyä uu­teen AS­SI-asi­oin­ti­pal­ve­luun, on hyvä het­ki kiin­nit­tää huo­mio myös mui­den työ­ta­po­jen di­gi­ta­li­soin­tiin. Siir­ty­mäs­sä tar­vi­taan op­pi­mi­sen li­säk­si myös asen­ne­muu­tos­ta.

Lue lisää

Tea Hagstedt lukee rakkaudesta ja seikkailuista faaraoiden Egyptissä

Tu­tus­tuin Mika Wal­ta­rin Si­nu­he egyp­ti­läi­seen (1945) mur­ro­si­käi­se­nä, ja teos jät­ti mi­nuun jo sil­loin läh­te­mät­tö­män vai­ku­tuk­sen, Tea Hags­tedt ker­too suo­sik­ki­kir­jas­taan.

Lue lisää

Kaikenlaista kalastelijaa

Vas­taa­mon tie­to­mur­to sai mo­net poh­ti­maan, voi­si­ko sa­man­kal­tai­nen ka­tast­ro­fi ta­pah­tua myös asi­a­na­jo­a­lal­la. Tot­ta kai voi­si, ja sik­si tie­to­tur­vaa on syy­tä yhä pa­ran­taa.

Lue lisää

Liiton uusi pääsihteeri Niko Jakobsson: "Teknologia on mahdollisuus koko alalle"

Asi­a­na­ja­ja­liit­to saa Niko Ja­kobs­so­nis­ta pää­sih­tee­rin, joka on omis­tau­tu­nut di­gi­ta­li­saa­ti­on edis­tä­mi­sel­le ja asi­a­na­ja­jan ase­man puo­lus­ta­mi­sel­le.

Lue lisää

Media-asianajajat tarjoavat oikeaa tietoa

Jenk­ki­sar­jat vää­ris­tä­vät suo­ma­lais­ten kä­si­tyk­siä oi­keu­se­lä­mäs­tä. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton me­dia-asi­a­na­ja­jien Jus­si Iko­sen ja Lii­sa Pel­li­sen teh­tä­vä­nä on tar­jo­ta oi­ke­aa tie­toa kan­sa­lai­sil­le ja me­di­al­le.

Lue lisää

Viikkopalaveri pitää kansainvälisen asianajajaperheen arjen raiteillaan

An­na Kas­sin asi­a­na­ja­ja­per­hees­sä sel­ke­ät vas­tuu­a­luu­et ovat kai­ken pe­rus­ta. Suo­mes­sa työ­e­lä­mä on vä­hem­män hie­rark­kis­ta kuin Tans­kas­sa, mikä hel­pot­taa työ- ja per­he-elä­män yh­teen­so­vit­ta­mis­ta, Kass sa­noo.

Lue lisää

Liiton palveluyksikön uusi johtaja pääsee suoraan työn touhuun

Ris­to Ruus­ka aloit­ti teh­tä­väs­sään tam­mi­kuus­sa. Hän lu­paa, et­tä jä­se­niä oh­jeis­te­taan huo­lel­li­ses­ti uu­den jär­jes­tö­re­kis­te­rin käyt­töön.

Lue lisää

25 vuotta sitten

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Sir­viö ju­lis­ti Ad­vo­kaa­tin en­sim­mäi­ses­sä pää­kir­joi­tuk­ses­sa uu­den ai­ka­kau­den al­ka­neek­si.

Lue lisää

Pääkirjoitus 1/2021: Advokaatin juhlavuosi

Olem­me aloit­ta­mas­sa lii­ton pii­ris­sä kol­mat­ta juh­la­vuot­ta. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton 100-vuo­tis­juh­la­vuot­ta vie­tet­tiin 2019, De­fen­sor Le­gi­sin 100-vuo­tis­juh­la­vuot­ta 2020 ja tänä vuon­na juh­lim­me 25-vuo­ti­as­ta Ad­vo­kaat­tia. Vaik­ka Ad­vo­kaat­ti on mui­hin juh­li­joi­him­me ver­rat­tu­na nuo­ri, sen pe­rus­ta­mi­nen ker­too li­sään­ty­nees­tä vies­tin­nän tar­pees­ta.

Lue lisää

Asianajajaliiton järjestelmäuudistus valmistumassa

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton säh­köi­siä pal­ve­lui­ta on ke­hi­tet­ty mää­rä­tie­toi­ses­ti vii­me vuo­si­na. Lii­ton IT- ja ke­hit­tä­mi­sa­si­an­tun­ti­ja Eric Puch­ner ker­too, et­tä tu­le­van ke­vään ai­ka­na jä­se­net tu­le­vat ha­vait­se­maan jär­jes­tel­mis­sä mer­kit­tä­viä pa­ran­nuk­sia.

Lue lisää

Elina Hirvonen: "Maalittaminen pyrkii murentamaan oikeusvaltion perustaa"

Huo­rit­te­lua. Rais­kau­suh­kauk­sia. Tap­pouh­kauk­sia. Las­ten hen­ki­lö­tie­to­jen sel­vit­tä­mis­tä ja lap­siin koh­dis­tu­via uh­kauk­sia. Uh­kauk­sia, jot­ka ei­vät jää vain so­si­aa­li­seen me­di­aan, vaan jot­ka tuo­daan ko­ti­o­vel­le. Muun mu­as­sa sitä tar­koit­taa tuo­ma­rei­hin, syyt­tä­jiin ja jois­sain ta­pauk­sis­sa myös asi­a­na­ja­jiin koh­dis­tu­va maa­lit­ta­mi­nen.

Lue lisää

Toimis­to­tar­kas­tukset perustuvat vastedes riskiarvioon

En­si­tar­kas­tuk­set suo­ri­te­taan jat­kos­sa kai­kil­le uu­sil­le toi­mis­toil­le. Uu­den mal­lin mu­kai­set tar­kas­tuk­set on tar­koi­tus aloit­taa al­ku­syk­sys­tä.

Lue lisää

Koulutus: Tiukkaa asiaa työsuhteista

Työ­suh­teen päät­tä­mi­nen ali­suo­riu­tu­mi­sen pe­rus­teel­la on pit­kä tie, sa­noo lii­ton kurs­sil­la ai­hees­ta kou­lut­ta­va asi­a­na­ja­ja Mari Moh­sen.

Lue lisää

Etätyö kuormittaa yksilöllisesti

Nuo­ret ju­ris­tit ovat kär­si­neet etä­työn yleis­ty­mi­ses­tä ko­ke­neem­pia enem­män, sa­noo asi­a­na­ja­jien työ­mo­ti­vaa­ti­oon pe­reh­ty­nyt yrit­tä­jä Satu Lap­pa­lai­nen.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Marjo Valtonen lähtee mielikuvamatkalle Julia Robertsin kanssa

Kos­ka mei­dän asi­a­na­ja­jien työ on niin asi­a­pi­tois­ta, elo­ku­van pi­tää viih­dyt­tää. Eat Pray Love -elo­ku­va ku­vaa nais­ta elä­mään­sä et­si­mäs­sä. Pi­dän elo­ku­vas­ta sen yk­sin­ker­tai­sen sa­no­man vuok­si. Elä­mäs­tä ei tar­vit­se teh­dä lii­an mo­ni­mut­kais­ta, vaan voi kes­kit­tyä olen­nai­seen.

Lue lisää

Juhlimme merkkipäivää työn merkeissä

”Osaa­va, mo­ni­puo­li­nen, mo­net lan­gat yk­sis­sä kä­sis­sä, ei pel­kää haas­tei­ta, nuo­ri mut­ta mo­ni­puo­li­ses­ti jo koke­mus­ta omaa­va, ys­tä­väl­li­nen mut­ta jä­mäk­kä, jous­ta­va mut­ta mää­rä­tie­toi­nen, ja­lat maan pin­nal­la vi­si­oi­va ilo­pil­le­ri…”

Lue lisää

Selkeä perustehtävä viitoittaa Asianajajaliiton tietä

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tuk­sen jä­se­net, vara­jä­se­net ja toi­mi­va joh­to ko­koon­tui­vat vii­me elo­kuus­sa stra­te­gi­a­ko­kouk­seen hy­vin oleel­lis­ten pe­rus­ky­sy­mys­ten ää­rel­le. Mikä on Asi­a­na­ja­ja­lii­ton tär­kein teh­tä­vä? Mitä eri roo­le­ja sil­lä on? Mi­ten se voi par­hai­ten tu­kea alan toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä ja hou­kut­te­le­vuut­ta?

Lue lisää

Tuokiokuva: Avointa keskustelua alasta

Asi­a­na­ja­jat Mark­ku Fred­man ja Jo­han­na Ran­ta­nen kes­kus­te­li­vat asi­a­na­jo­a­lan ny­ky­ti­las­ta ja tu­le­vai­suu­den nä­ky­mis­tä toi­mit­ta­ja Paa­vo Teit­ti­sen joh­dol­la Asi­a­na­jo­vuo­den avaus -ta­pah­tu­mas­sa tam­mi­kuus­sa. Kes­kus­te­lus­sa ei kaih­det­tu vai­kei­ta­kaan ai­hei­ta, vaan osan­sa sai­vat niin alan työ­kult­tuu­ri kuin val­mis­teil­la ole­va sään­te­ly­uu­dis­tus. Ta­pah­tu­ma on kat­sot­ta­vis­sa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton net­ti­si­vuil­la al­ku­vuo­den ajan.

Lue lisää

Suman purku edessä

Ko­ro­nak­rii­si ruuh­kaut­ti yli­työl­lis­tet­ty­jä tuo­mi­ois­tui­mia en­ti­ses­tään. Ruuh­kien pur­kuun me­nee  ai­na­kin kak­si vuot­ta – ja se­kin vaa­tii li­sää re­surs­se­ja.

Lue lisää

Sananvapauden vartija

Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Ee­ro Hy­vö­nen pi­tää sa­nan­va­pau­den vaa­li­mis­ta tär­ke­ä­nä myös näi­nä ai­koi­na, jol­loin vi­ha­pu­het­ta ja maa­lit­ta­mis­ta pi­täi­si suit­sia.

Lue lisää

Koulutustarjonta menee verkkoon ja monipuolistuu

Asi­a­na­ja­ja­liit­to jul­kai­si lo­ka­kuus­sa mer­kit­tä­vän uu­dis­tuk­sen kou­lu­tus­tar­jon­taan­sa. Asi­a­na­ja­ja-aka­te­mi­an kou­lu­tus­kon­sep­ti tar­jo­aa asi­a­na­ja­jil­le mah­dol­li­suu­den mo­ni­puo­li­seen kou­lut­tau­tu­mi­seen lä­hi­kou­lu­tus­ten ja we­bi­naa­rien li­säk­si nyt myös ver­kos­sa, ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. 

Lue lisää

Vain muutos on pysyvää

Mi­ten mon­ta ker­taa ot­si­kon to­te­a­mus on­kaan osoit­tau­tu­nut to­dek­si. Elä­mä on enem­män­kin jat­ku­va muu­tos­ten sar­ja kuin staat­ti­nen py­sy­vä olo­ti­la. Muu­tos­vai­heet vaa­ti­vat työ­tä, mut­ta on­nek­si ne he­rät­te­le­vät ja an­ta­vat meil­le sa­mal­la mah­dol­li­suu­den kat­soa asi­oi­ta uu­des­ta nä­kö­kul­mas­ta. 

Lue lisää

Ilmainen koulutus tietoturvasta

Psy­ko­te­ra­pi­a­kes­kus Vas­taa­moon koh­dis­tu­nut tie­to­mur­to on tuo­nut yri­tys­ten tie­to­tur­van ta­son suu­ren­nus­la­sin al­le. Asi­a­na­ja­ja­liit­to on rää­tä­löi­nyt asi­a­na­ja­jil­le kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa käy­dään läpi asi­a­na­ja­jia vel­voit­ta­vat tie­to­tur­va­oh­jeet käy­tän­nöl­li­ses­ti asi­a­na­ja­jan sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus ja asi­a­na­jo­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen huo­mi­oi­den. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi myös asi­a­kir­jo­jen säi­lyt­tä­mis­tä kos­ke­vat oh­jeet. Kou­lu­tus tar­jo­taan asi­a­na­ja­jil­le il­mai­sek­si.

Lue lisää

Ne bis in idem

Sep­pä tar­vit­see ah­jon, ala­si­men, va­sa­roi­ta ja meis­te­jä. Au­to­teh­taas­sa tuo­tan­to on ra­ken­net­tu ro­bot­tien va­raan. Asi­a­na­ja­jat pär­jää­vät tie­to­ko­neel­la. 

Lue lisää

Suomi rikkoi ihmisoi­keus­so­pimusta Kauhajoen tapauksessa

Kou­lu­am­pu­jan uh­rien omais­ten va­li­tus val­ti­o­ta vas­taan sai pää­tök­sen kah­dek­san vuo­den odot­te­lun jäl­keen.

Lue lisää

Perustehtävä kirkastettu

Asi­a­na­ja­ja­kun­nal­la on pit­kään ol­lut sel­vä vi­sio ja mis­sio, ja asi­a­na­ja­jien pe­ru­sar­vois­sa ki­tey­te­tään eri­no­mai­ses­ti se, mil­lä ta­val­la asi­a­na­ja­jien am­mat­tia tu­lee har­joit­taa eet­ti­ses­ti oi­kein. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pe­rus­teh­tä­vä on kui­ten­kin ol­lut vä­lil­lä epä­sel­vä ja sik­si sitä ryh­dyt­tiin lii­tos­sa kir­kas­ta­maan. Poh­din­to­jen tu­lok­se­na tii­vis­tim­me, et­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton teh­tä­vä on yl­lä­pi­tää, ke­hit­tää ja tuo­da esil­le asi­a­na­ja­ja­kun­nan luo­tet­ta­vuut­ta, am­mat­ti­tai­toa ja ar­vos­tus­ta. Lii­ton pe­rus­teh­tä­vää hoi­taa lii­ton toi­mis­ton asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­tio.

Lue lisää

Lisää keskustelua yritysvastuusta!

Hel­sin­gis­sä pe­rus­tet­tiin syys­kuus­sa Yri­tys­vas­tuu­oi­keu­den yh­dis­tys, jon­ka ta­voit­tee­na on li­sä­tä kes­kus­te­lua ja tie­toi­suut­ta yri­tys­vas­tuus­ta.

Lue lisää

Palaamme käräjäkiville − tulethan mukaan!

Asi­a­na­jo­vuo­si ava­taan vir­tu­aa­li­ses­ti Pa­luu kä­rä­jä­ki­vil­le -ta­pah­tu­mas­sa 15.1.2021. Pal­kit­tu toi­mit­ta­ja Paa­vo Teit­ti­nen toi­mii yh­te­nä ta­pah­tu­man juon­ta­jis­ta.

Lue lisää

Pysähdy ja ohjeista

Au­tis­mi­sää­ti­ön pro­jek­ti­pääl­lik­kö San­na Kara toi­voo asi­a­na­ja­jil­ta sel­ke­ää ky­sy­myk­se­na­set­te­lua ja oh­jeis­tus­ta au­tis­mi­kir­jon ja ADHD-hen­ki­löi­tä koh­da­tes­sa.

Lue lisää

Hyvä sovittelija kuuntelee

So­vit­te­lu­tai­dois­ta on hyö­tyä myös asi­a­na­jo­maa­il­man ul­ko­puo­lel­la, sa­noo so­vit­te­lu­kurs­seil­la  kou­lut­ta­va asi­a­na­ja­ja Jo­han­na Flythst­röm.

Lue lisää

Toimisto neljällä pyörällä

Vi­si­on­Law-asi­a­na­jo­toi­mis­ton liik­ku­va La­ki­tu­pa-au­to me­nee sin­ne, mis­sä asi­ak­kaat ovat. Kuo­pi­on kirk­ko­puis­tos­sa ih­mi­siä ta­van­nut asi­a­na­ja­ja Jus­si Pir­ho­nen us­koo, et­tä ny­ky­ai­kai­sen asi­a­na­jo­toi­mis­ton tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia ovat ys­tä­väl­li­nen asi­a­kas­pal­ve­lu, kat­ta­vat etä­pal­ve­lut, uu­den tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­nen sekä ma­ta­la kyn­nys la­ki­mie­hen koh­taa­mi­seen.

Lue lisää

Asianajaja Kirsi Åkerlund kisaamassa Malmössä vuonna 2017.

Asianajaja Kirsi Åkerlund kisaamassa Malmössä vuonna 2017.

Kirsi Åkerlund: Luistelukisasta maratonille

”Har­ras­tin lap­se­na tai­to­luis­te­lua, mut­ta opis­ke­lu­ai­koi­na har­ras­tuk­seen tuli pit­kä tau­ko. Vuon­na 1999 eräs ai­kai­sem­pi luis­te­lu­ka­ve­ri­ni hou­kut­te­li mi­nut ko­kei­le­maan muo­dos­tel­ma­luis­te­lua ai­kuis­ten sar­jas­sa. In­nos­tuin ko­vas­ti ja olin lo­pul­ta mu­ka­na es­poo­lai­ses­sa Sha­dows-jouk­ku­ees­sa 13 vuo­den ajan. Sen jäl­keen pa­la­sin vie­lä tau­on jäl­keen toi­seen jouk­ku­ee­seen, Team An­ti­qu­een, pa­rik­si vuo­dek­si.

Lue lisää

Uusia luottamushenkilöitä valiokuntiin ja asiantuntijaryhmiin

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus on syys­kuus­sa va­lin­nut jä­se­net lii­ton va­li­o­kun­tiin ja asi­an­tun­ti­ja­ryh­miin toi­mi­kau­del­le 1.10.2020–30.9.2022. Haku luot­ta­mus­teh­tä­viin käyn­nis­tyi ke­sä­kuus­sa ja ha­ke­muk­sia saa­tiin lä­hes kak­si­sa­taa.

Lue lisää

Tuntematon asianajaja

Kal­lis, mut­ta vält­tä­mä­tön. Näin voi­si tii­vis­tää suu­ren ylei­sön mie­li­ku­vat asi­a­na­ja­jis­ta. Ky­se­ly­tut­ki­mus pal­jas­ti, et­tä tie­to asi­a­na­ja­jien ja mui­den ju­ris­tien eros­ta on edel­leen vä­häis­tä ja et­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton teh­tä­viä ei tun­ne­ta. Asi­a­na­ja­jia pi­det­tiin kui­ten­kin tär­kei­nä oi­keus­val­ti­on ja yh­teis­kun­nan toi­min­nal­le.

Lue lisää

Inhimillisyyttä alalle

Dot­ti­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Jo­han­na Ran­ta­nen sa­noo, et­tä asi­a­na­ja­jan ei tar­vit­se ol­la per­soo­na­ton ki­vi­kas­vo. Ju­ri­di­sen neu­von voi muo­toil­la niin, et­tä ih­mi­set ym­mär­tä­vät sen.

Lue lisää

Riita poikki

So­vit­te­lu ja vä­li­mies­me­net­te­ly ovat no­pei­ta, kus­tan­nus­te­hok­kai­ta ja hil­jai­sia ta­po­ja rii­ta-asi­oi­den rat­kai­suun, mut­ta nii­tä hyö­dyn­ne­tään tar­peet­to­man vä­hän. Asi­a­na­ja­ja Ant­ti Pulk­ki­nen us­koo, et­tä kult­tuu­rin muu­tos tu­lee ”purs­kaut­ta­maan ket­sup­pi­pul­lon”.

Lue lisää

Haavoittuvimpien oikeus

”Olen ta­van­nut kym­me­niä ih­mi­siä, jot­ka ku­vit­te­le­vat ju­ris­tin­sa ole­van nai­nen, vaik­ka oi­ke­as­ti ky­sees­sä on mies. He us­ko­vat kes­kus­tel­leen­sa asi­a­na­ja­jan­sa kans­sa, vaik­ka kes­kus­te­lu­kump­pa­ni on ol­lut esi­mer­kik­si la­ki­toi­mis­ton sih­tee­ri tai tulk­ki.” Näin ker­toi suo­ma­lai­nen ih­mi­soi­keu­sak­ti­vis­ti, joka on ol­lut mu­ka­na sel­vit­tä­mäs­sä noin kah­ta­sa­taa tur­va­paik­kap­ro­ses­sia. Jou­kos­sa on hät­käh­dyt­tä­viä ta­pauk­sia.

Lue lisää

Kokiko päämiehesi vääryyttä? Muista prosessiavustus!

On­ko oi­keus­jär­jes­tel­mäs­sä va­lu­vi­ka? La­ki­py­kä­lä on koh­tuu­ton? On­ko vi­ra­no­mais­me­net­te­lys­sä ol­lut vi­kaa, mut­ta pää­mies on va­ra­ton ei­kä saa oi­keu­sa­pua?

Lue lisää

Moniäänisyyttä hallitukseen

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus sai ke­sä­kuus­sa usei­ta uu­sia jä­se­niä. Ou­lu­lai­nen Juha Ryy­nä­nen ja jy­väs­ky­lä­läi­nen Eli­na Saa­ri tuo­vat alu­eel­lis­ta ään­tä pää­tök­sen­te­koon.

Lue lisää

Strategiaamme kirkastettava

En­sim­mäi­set kuu­kau­te­ni Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na ovat ol­leet hy­vin eri­lai­sia kuin ai­kai­sem­mil­la pu­heen­joh­ta­jil­la. Lii­ton omia ja mui­den jär­jes­tä­miä ta­pah­tu­mia on jou­dut­tu pe­ru­maan, ei­kä var­muut­ta sii­tä, mil­loin ti­lan­ne nor­ma­li­soi­tuu, ole.

Lue lisää

Tienviittoja lakitermien viidakkoon

Ku­ten ylei­ses­ti tie­de­tään, oi­keu­den­hoi­don alal­la vi­li­see ter­me­jä, joi­den mer­ki­tys­tä har­va ym­mär­tää. Oi­keus­rat­taat tu­tuk­si -kam­pan­jal­la Asi­a­na­ja­ja­liit­to ha­lu­aa li­sä­tä ym­mär­rys­tä oi­keu­den­hoi­don alan kes­kei­sim­mäs­tä sa­nas­tos­ta. Lis­ta si­säl­tää am­mat­ti­ni­mik­kei­tä, or­ga­ni­saa­ti­oi­ta, pro­ses­se­ja ja mui­ta oi­keu­den­hoi­toon liit­ty­viä ter­me­jä. 

Lue lisää

Uusia lääkkeitä krooniseen tautiin

Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­to twiit­ta­si elo­kuus­sa, et­tä ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si kes­key­tet­ty­jen ri­ko­sa­si­oi­den mää­rät las­ke­vat edel­leen. Tä­män vuo­den huh­ti­kuus­sa nel­jän ja puo­len tu­han­nen kes­key­tet­ty­jen ri­ko­sa­si­oi­den lu­ku­mää­rä nou­si ke­sä­kuus­sa yli kuu­teen­tu­han­teen, ja mää­rä oli elo­kuun lop­pu­puo­lel­la las­ke­nut noin vii­teen­tu­han­teen. 

Lue lisää

Vähemmän paperia ja pienempi hiilijalanjälki

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on aloit­ta­nut Green Of­fi­ce -työn. Green Of­fi­ce on WWF:n ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mä, joka oh­jaa pie­nen­tä­mään ener­gi­an ja ma­te­ri­aa­lin ku­lu­tus­ta työ­pai­koil­la.

Lue lisää

Eettinen penkkiurheilija

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton eet­ti­sen va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Han­nu Kal­kas muis­tut­taa, et­tä kaik­ki te­ke­vät vir­hei­tä.

Lue lisää

Kerro kerro kuvastin

Mie­li­ku­va­tut­ki­muk­sen mu­kaan asi­a­na­ja­jis­ta tu­lee en­sim­mäi­se­nä mie­leen kor­ke­at kus­tan­nuk­set. Työ­tä siis riit­tää esi­mer­kik­si sen var­mis­ta­mi­sek­si, et­tä ih­mi­set tie­tä­vät, mis­tä asi­a­na­ja­jan palk­kio muo­dos­tuu.

Lue lisää

Asianajaja Jukka Rahikkala (vas.) ja Advo MC tauolla Liettuassa kesällä 2018.

Asianajaja Jukka Rahikkala (vas.) ja Advo MC tauolla Liettuassa kesällä 2018.

Jukka Rahikkala: Kahdella pyörällä Venetsiaan

”Moot­to­ri­pyö­räi­ly­har­ras­tuk­se­ni al­koi ta­val­laan jo kou­lu­poi­ka­na, kun sain lai­na­ta ka­ve­rin mo­poa. Ihas­tuin heti aja­mi­sen tun­nel­maan. Sama tun­nel­ma on säi­ly­nyt, vaik­ka kul­ku­pe­lit ovat myö­hem­min pa­ran­tu­neet.

Lue lisää

Omaisuus päivänvaloon

Pe­rin­tö, osi­tus ja omai­suus­ri­kok­set -kou­lu­tus pu­reu­tuu pe­rin­tö­a­si­oi­hin ja osi­tuk­seen ri­ko­soi­keu­den nä­kö­kul­mas­ta. Vi­ra­no­mai­sa­pu voi ol­la ai­noa kei­no saa­da sel­koa epä­sel­vyyk­siin, sa­noo yk­si kou­lut­ta­jis­ta, asi­a­na­ja­ja, oi­keus­tie­teen toh­to­ri, Pek­ka Tuu­nai­nen.

Lue lisää

Borenius osallistui myös Pride-kulkueeseen 2019. Tänä vuonna Helsinki Pride pidetään koronatilanteen vuoksi hybriditapahtumana, eikä perinteistä kulkuetta järjestetä.

Borenius osallistui myös Pride-kulkueeseen 2019. Tänä vuonna Helsinki Pride pidetään koronatilanteen vuoksi hybriditapahtumana, eikä perinteistä kulkuetta järjestetä.

Suunnannäyttäjä

Bo­re­nius Asi­a­na­jo­toi­mis­to on sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jen oi­keuk­sia puo­lus­ta­van Hel­sin­ki Pri­den pää­yh­teis­työ­kump­pa­ni­na jo tois­ta vuot­ta pe­räk­käin. Toi­mis­to ko­kee yh­teis­työn Pri­den kans­sa luon­te­vak­si, sil­lä yh­den­ver­tai­suu­den ja oi­keu­den­mu­kai­suu­den edis­tä­mi­nen on myös asi­a­na­ja­juu­den kes­ki­ös­sä.

Lue lisää

Sateenkaariperheet tutuiksi

Asi­a­na­ja­ja­liit­to jär­jes­ti elo­kuus­sa mo­ni­muo­tois­ten per­hei­den ju­ri­diik­kaan kes­kit­ty­vän kou­lu­tuk­sen, joka he­rät­ti jä­se­nis­tös­sä run­saas­ti mie­len­kiin­toa. Etä­nä ja pai­kan pääl­lä kou­lu­tuk­seen osal­lis­tui usei­ta kym­me­niä asi­a­na­ja­jia.

Lue lisää

Oikeutta poikkeusoloissa

Oi­keu­den is­tun­to­ja on pe­rut­tu, asi­oi­den ete­ne­mi­nen vii­väs­tyy, yrit­tä­jän toi­meen­tu­lo ja ter­veys­ris­kit huo­let­ta­vat. Ko­ro­nak­rii­si nä­kyy myös asi­a­na­jo­a­lal­la.

Lue lisää

Olkaamme ylpeitä työstämme

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton uu­si pu­heen­joh­ta­ja Han­na Räi­hä-Män­ty­har­ju toi­voo, et­tä asi­a­na­ja­jat oli­si­vat yl­pei­tä am­ma­tis­taan ja toi­si­vat osaa­mis­taan enem­män esiin yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa.

Lue lisää

Musisoiva hallituskonkari liiton varapu­heen­joh­tajaksi

Alan sään­tö­jä täy­tyy tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti, mut­ta muu­tok­sia ei teh­dä vain muu­tok­sen vuok­si, Ee­ro-Pek­ka Uo­ti­la lu­paa.

Lue lisää

Asianajajatutkinto uudistuu syksyllä

Etä­o­pin­to­jen osuut­ta kas­va­te­taan ja opis­ke­li­joil­le tar­jo­taan ai­em­paa laa­jem­pi kat­saus eri pro­ses­si­la­jei­hin.

Lue lisää

Kurkistus politiikan sisäpiiriin

Jär­jes­tö­työ Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ris­sa opet­ti Hei­di Me­ri­kal­la-Tei­rin kat­so­maan asi­oi­ta vä­hem­män mus­ta­val­koi­ses­ti.

Lue lisää

Liikejuristi oppi perus- ja ihmis­oikeuksista

Lii­ton väis­ty­nyt pu­heen­joh­ta­ja Jark­ko Ruo­ho­la vai­kut­tui sii­tä, mi­ten laa­jas­ti Asi­a­na­ja­ja­liit­to ke­hit­tää suo­ma­lais­ta oi­keus­val­ti­o­ta.

Lue lisää

Nina Kaverinen

Asianajajaliiton strategia – sanoista tekoihin

Kii­tän kol­le­goi­ta saa­mas­ta­ni luot­ta­muk­ses­ta ja tu­es­ta Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na! Kau­te­ni päät­tyi val­tuus­kun­nan ko­kouk­ses­sa nyt ke­sä­kuus­sa.

Lue lisää

Liiton toimintaa ei korona hyydytä

Vaik­ka ko­ro­na­ti­lan­ne on ai­heut­ta­nut Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­sa mo­nien ta­pah­tu­mien pe­ruun­tu­mi­sia tai siir­to­ja, usei­ta kou­lu­tuk­sia on voi­tu siir­tää joko myö­hem­min pi­det­tä­vik­si tai ne on jär­jes­tet­ty me­nes­tyk­sek­kääs­ti etä­nä.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Todistettavasti elossa

Ny­ky­ään pe­run­kir­joi­tuk­sia pi­de­tään etä­nä ja ni­met ve­de­tään do­ku­ment­tei­hin vis­ma­sig­neil­lä ja äly­lait­teen näy­töl­tä sor­men­päil­lä. Ky­näs­tä ei tie­to­a­kaan.

Lue lisää

Valvontayksikölle uusi päällikkö

Val­von­ta­yk­si­kön uu­dek­si pääl­li­kök­si on va­lit­tu val­von­ta­ju­ris­ti Brit­ta An­der­sin, 30. Hän aloit­taa teh­tä­väs­sään van­hem­pain­va­paan­sa jäl­keen syk­syl­lä.

Lue lisää

Miten työsi hoituvat, jos sairastut vakavasti?

Ko­ro­na­vi­ruk­sen myö­tä har­va vält­tyi ke­vään mit­taan aja­tuk­sel­ta mah­dol­li­ses­ta sai­ras­tu­mi­ses­ta. Mut­ta mitä va­ka­va sai­ras­tu­mi­nen tar­koit­tai­si asi­a­na­ja­jan so­vit­tu­jen töi­den hoi­ta­mi­sen kan­nal­ta?

Lue lisää

Empaattisen kuuntelun taito palkittiin

Asi­a­na­jo­toi­mis­to Kat­ri Mä­ki­sel­lä työs­ken­te­le­vä Hil­la Pu­hak­ka va­lit­tiin Vuo­den Asi­a­na­jo­as­sis­ten­tik­si.

Lue lisää

Kättä pidempää käräjille

Syk­syl­lä al­kaa laa­ja pro­ses­si­kou­lu­tus­ten sar­ja, jon­ka kou­lut­ta­ja­na toi­mii pro­ses­si­oi­keu­den pro­fes­so­ri Mik­ko Vuo­ren­pää La­pin yli­o­pis­tos­ta.

Lue lisää

Pinni komentaa Pauliina Tenhusen lenkille

”Muis­tan hy­vin, kun me­nim­me kat­so­maan koi­raam­me Pin­niä en­sim­mäi­sen ker­ran kas­vat­ta­ja Kai­sa Ro­senst­rö­min luok­se. En ol­lut vie­lä yh­tään var­ma sii­tä, et­tä meil­le han­kit­tai­siin koi­ra, mut­ta se oli rak­kaut­ta en­si­sil­mäyk­sel­lä.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Millaiseen normaaliin haluamme palata?

Myös oi­keu­sa­lal­la on jou­dut­tu tänä ke­vää­nä opet­te­le­maan sitä, mi­ten lähi- ja etä­työs­ken­te­lyä voi­daan yh­teen­so­vit­taa mah­dol­li­sim­man hy­vin. Eräi­den asi­oi­den hoi­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta etä­nä ja jot­kin taas on käy­tän­nöl­li­sis­tä syis­tä­kin vält­tä­mä­tön­tä hoi­taa kas­vo­tus­ten.

Lue lisää

Kirjava joukko

Lue lisää

Liian pitkä odotus

Kan­sa­lai­set ei­vät us­kal­la ha­kea oi­keut­ta, kun oi­keusp­ro­ses­si voi ve­nyä vuo­siin. Mil­lai­nen uu­dis­tus oi­keu­den­hoi­toon tar­vi­taan?

Lue lisää

Luottamus turvaa yhteiskuntarauhan

Si­sä­mi­nis­te­ri­ön tuo­re kans­li­a­pääl­lik­kö Kir­si Pi­miä kan­taa vas­tuu­ta sii­tä, et­tä jo­kai­nen tun­ti­si olon­sa tur­val­li­sek­si Suo­mes­sa ja et­tä pe­rus- ja ih­mi­soi­keu­det to­teu­tu­vat kai­kis­sa ti­lan­teis­sa si­sä­mi­nis­te­ri­ön hal­lin­no­na­lal­la – myös ny­kyi­sen poik­keus­ti­lan ai­ka­na.

Lue lisää

Oikeusvaltion turvaajia tarvitaan nytkin

Tä­män pää­kir­joi­tuk­sen oli tar­koi­tus kä­si­tel­lä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton eh­do­tus­ta oi­keu­den­käyn­tien su­ju­voit­ta­mi­sek­si. Toi­men­pi­de­oh­jel­mam­me val­mis­tui juu­ri en­nen kuin maan hal­li­tus jul­kis­ti en­sim­mäi­set ra­joi­tus­toi­met ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an hi­das­ta­mi­sek­si. Jat­kam­me oh­jel­man edis­tä­mis­tä, kun olot nor­ma­li­soi­tu­vat. 

Lue lisää

Radikaaleja muutoksia vai luontevaa mukautumista?

Voi­ko asi­a­na­ja­ja ol­la free­lan­cer tai työs­ken­nel­lä osa-ai­kai­ses­ti? Voi­ko IT-osaa­jas­ta tul­la  asi­a­na­jo­toi­mis­ton osa­kas? Muun mu­as­sa täl­lais­ta poh­ti työ­ryh­mä, joka esit­tää konk­reet­ti­sia muu­tok­sia asi­a­na­jo­a­lan sään­te­lyyn.

Lue lisää

Etusivu uusiksi

Tämä tut­tu slo­gan ku­vas­taa var­mas­ti kaik­kien yri­tys­ten ja or­ga­ni­saa­ti­oi­den tä­män­het­ki­siä tun­nel­mia. Vaik­ka ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta tie­det­tiin jo hy­vis­sä ajoin en­nen jou­lua, kriit­ti­nen ta­pah­tu­ma­vyö­ry al­koi to­den te­ol­la vas­ta maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä.

Lue lisää

Auktorisoitujen lakimiesten nimi
kuopattiin lopullisesti

Kor­kein oi­keus an­toi hel­mi­kuus­sa en­nak­ko­pää­tök­sen, jon­ka mu­kaan yh­dis­tyk­sen nimi on  har­haan­joh­ta­va ja louk­kaa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton oi­keut­ta.

Lue lisää

Oikeusvaltiota on vahvistettava nyt

Oi­keus­sa­lis­sa asi­an kä­sit­te­ly kes­key­tyy het­kek­si. Yk­si syy­te­tyis­tä ker­too ho­vi­oi­keu­den jä­se­nil­le, mi­ten pi­ka­vies­ti­pal­ve­lu Twit­ter toi­mii. Sa­lin ta­ka­o­sas­sa pu­he­li­mia nä­py­tel­lään kii­vaas­ti. Oi­keu­den­käyn­tiä seu­raa­maan tul­leet ih­mi­set ra­por­toi­vat ta­pah­tu­mis­ta so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­viin, esi­mer­kik­si Twit­te­riin, jon­ka toi­min­taa oi­keu­den jä­se­net ha­lu­a­vat nyt ym­mär­tää. Oi­keu­den­käyn­nin ai­ka­na so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa jat­kui sama vai­no, jos­ta kä­rä­jä­oi­keus oli jo an­ta­nut tuo­mi­on. Osa vai­no­a­jis­ta is­tui oi­keus­sa­lis­sa. 

Lue lisää

Ihmisoikeuksia ja teknologiaa

Ad­vo­kaa­tis­sa on aloit­ta­nut kak­si uut­ta ko­lum­nis­tia. Eli­na Hir­vo­nen lu­paa pu­reu­tua oi­keus­val­ti­on ki­pu­koh­tiin.

Lue lisää

Asianajaja (eläkkeellä) -nimikettä on käytettävä oikein

Asi­a­na­ja­jal­la, joka eläk­keel­le siir­ty­mi­sen joh­dos­ta lo­pet­taa asi­a­na­ja­jan toi­men har­joit­ta­mi­sen, on mah­dol­li­suus py­syä Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton jä­se­ne­nä ja saa­da lupa käyt­tää ni­mi­ket­tä asi­a­na­ja­ja (eläk­keel­lä). Lii­ton yh­tey­des­sä toi­mi­va val­von­ta­lau­ta­kun­ta on kui­ten­kin jou­tu­nut puut­tu­maan ta­pauk­siin, jois­sa tätä oi­keut­ta on käy­tet­ty vää­rin.

Lue lisää

Lisää yhdessä tekemistä

Mik­ko Tuo­mi aloit­ti Kes­ki-Suo­men osas­ton pu­heen­joh­ta­ja­na. Hän ku­vai­lee osas­to­aan  ver­kos­toi­tu­neek­si ja hen­gel­tään po­si­tii­vi­sek­si.

Lue lisää

Lap­si­a­si­at tu­li­si ai­na kä­si­tel­lä koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa. Se edel­lyt­tää sitä, et­tä mo­ni­am­ma­til­li­nen vi­ra­no­mai­syh­teis­työ on sau­ma­ton­ta ja no­pe­aa. Lap­sen etu vaa­tii yh­teis­tä sä­vel­tä. 

Lue lisää

Tunnista riskit

Oi­keu­den­käyn­nin aloit­ta­mi­nen -se­mi­naa­ri­sar­ja al­kaa 1.6. Pro­ses­sin vi­reil­le­pa­no -kou­lu­tuk­sel­la. Ris­kien kar­toit­ta­mi­nen on asi­a­na­ja­jan vas­tuun pe­rus­ki­vi, sa­noo yk­si kou­lut­ta­jis­ta, oi­keus­tie­teen toh­to­ri Heik­ki A. Huh­ta­mä­ki.

Lue lisää

Stefan Wikman pääsee laulun voimalla irti arjesta

”Olen ol­lut mu­ka­na eri kuo­rois­sa 1960-lu­vun alus­ta läh­tien. Kä­vin nuo­re­na poi­ka­na mu­siik­ki­kou­lua, jo­hon kuu­lui myös lau­la­mi­nen lap­si­kuo­ros­sa. Sii­tä se al­koi.

Lue lisää

Sovittelukoulutus 20 vuotta

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on jär­jes­tä­nyt so­vit­te­lu­kou­lu­tus­ta 20 vuot­ta. So­vit­te­lu­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Pulk­ki­nen ker­too, et­tä liit­to oli kou­lu­tus­ta aloit­ta­es­saan Suo­mes­sa edel­lä­kä­vi­jä. Kou­lu­tuk­sil­la on kai­ken kaik­ki­aan ol­lut mer­kit­tä­vä roo­li so­vit­te­lu­kult­tuu­rin luo­mi­ses­sa ja sen yleis­ty­mi­ses­sä.

Lue lisää

Lisää joustoa ja avoimuutta työpaikoille

Asi­a­na­ja­ja­liit­to sel­vit­ti ky­se­ly­tut­ki­muk­sel­la nais­ten ja per­heel­lis­ten ase­maa asi­a­na­jo­a­lal­la. Tu­lok­sis­ta käy il­mi, et­tä vie­lä on pal­jon teh­tä­vää, jot­ta työn ja per­heen yh­dis­tä­mi­nen su­jui­si kit­kat­ta. Esiin nou­si myös toi­mi­via rat­kai­su­ja. Ky­sy­mys on asen­teis­ta ja työ­kult­tuu­rin muu­tok­ses­ta.

Lue lisää

Pienten ihmisten suuret asiat

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on suo­ma­lai­sil­le mel­ko tun­te­ma­ton, vaik­ka se rat­kai­see ih­mis­lä­hei­siä  asi­oi­ta. Ta­pauk­set ovat yl­lät­tä­vän haas­ta­via 20 vuo­den ko­ke­muk­sel­la­kin, sa­noo KHO:n pre­si­dent­ti Kari Kuu­si­nie­mi.

Lue lisää

Asianajajapäivä avasi uuden vuosisadan

Tam­mi­kuun Asi­a­na­ja­ja­päi­vä he­rät­ti pal­jon kiin­nos­tus­ta. Lii­ton verk­ko­si­vut jopa kaa­tui­vat het­kek­si, kun il­moit­tau­tu­mi­nen käyn­nis­tyi. In­nos­tus nä­kyi myös ta­pah­tu­ma­päi­vä­nä 17.1.2020.

Lue lisää

Heli testamenttasi ympäristönsuojeluun

Asi­a­na­ja­ja laa­ti Heli Nis­ka­sel­le tes­ta­men­tin mak­sut­ta osa­na Vas­tuul­li­sen lah­joit­ta­mi­sen mar­ras­kuu -kam­pan­jaa.

Lue lisää

Vastuullista 2020-lukua

Yk­si asi­a­na­ja­jien vii­des­tä pe­ru­sar­vos­ta on kun­ni­al­li­suus. Ta­pa­oh­jeis­sa to­de­taan, et­tä asi­a­na­ja­jan on väl­tet­tä­vä kaik­kea, mikä saat­taa alen­taa asi­a­na­ja­ja­kun­nan ar­voa tai vä­hen­tää luot­ta­mus­ta asi­a­na­ja­ja­kun­taan. Voim­me mie­les­tä­ni aja­tel­la myös niin päin, et­tä asi­a­na­ja­jien ja Asi­a­na­ja­ja­lii­ton on toi­min­nal­laan py­rit­tä­vä ko­hot­ta­maan asi­a­na­ja­ja­kun­nan ar­voa ja li­sää­mään luot­ta­mus­ta asi­a­na­ja­ja­kun­taan. Si­ten on hy­vin luon­te­vaa, et­tä liit­to on va­lin­nut ku­lu­van vuo­den tee­mak­si vas­tuul­li­suu­den.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Taklaa tekniikalla

Mo­net­kaan lii­ke-elä­män toi­min­ta­ta­po­jen muu­tok­set ei­vät ole kos­ket­ta­neet asi­a­na­jo­a­laa. Lä­he­täm­me las­kut edel­leen pos­tis­sa tai kor­kein­taan säh­kö­pos­tis­sa. Sai­raa­loi­hin lä­he­täm­me edel­leen – tie­to­suo­ja­syis­tä, niin kä­sit­tä­mä­tön­tä kuin se on­kin – asi­a­kir­ja­pyyn­nöt te­le­fak­sil­la. Toi­mim­me edel­leen erään­lai­sis­sa ki­vi­jal­ka­myy­mä­löis­sä ei­vät­kä verk­ko­kaup­pa­jä­tit näy­tä uh­kaa­van toi­min­taam­me. Em­me ole it­se­kään eri­tyi­sen ha­na­kas­ti läh­te­neet muu­tos­kelk­kaan mu­kaan. Muu­tos­vas­ta­rin­nas­ta ei ole ky­sy­mys, mut­ta kun on koh­tuul­li­sen hyvä näin­kin, mik­si teh­dä mi­tään? 

Lue lisää

Nuorten tyttöjen uskottu

Lii­sa Pel­li­sen ta­val­li­nen asi­a­kas on nuo­ri tyt­tö, sek­su­aa­li­ri­kok­sen uh­ri. Tyt­tö­jen jut­tu­ja kuun­nel­les­saan Pel­li­nen on it­se­kin häm­men­ty­nyt sii­tä, kuin­ka yleis­tä sek­su­aa­li­nen häi­rin­tä on jopa kym­men­vuo­ti­ai­den elä­mäs­sä.

Lue lisää

Jäsenmaksuun korotus

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton val­tuus­kun­ta päät­ti tam­mi­kuus­sa pi­de­tys­sä tal­vi­ko­kouk­ses­saan muun mu­as­sa lii­ton bud­je­tis­ta. Val­tuus­kun­ta hy­väk­syi asi­a­na­ja­jan vuo­si- ja val­von­ta­mak­suun 75 eu­ron ko­ro­tuk­sen vuo­den 2020 alus­ta lu­kien.

Lue lisää

Satavuotias nykypäivään

De­fen­sor Le­gi­sil­lä on sa­ta­vuo­ti­set pe­rin­teet eten­kin käy­tän­nön lai­no­pin jul­kai­su­ka­na­va­na. Se toi­mii edel­leen yh­te­nä kes­kei­sis­tä suo­ma­lai­sis­ta ju­ri­di­sis­ta ai­ka­kaus­jul­kai­suis­ta.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Mielenrauhaa jahtaamassa

”Isä­ni ja myö­hem­min oi­keus­tie­teel­li­ses­sä pari hy­vää ys­tä­vää­ni har­ras­ti­vat met­säs­tys­tä, ja hei­dän avul­laan kiin­nos­tuin it­se­kin har­ras­tuk­ses­ta. Met­säs­tys so­pii mie­les­tä­ni ai­van kai­kil­le. Aloit­taa voi min­kä ikäi­se­nä ta­han­sa.

Lue lisää