Image for Oikeudenhoidon toimijat barrikadeille

Oikeudenhoidon toimijat barrikadeille

Oikeudenhoidon toimijat barrikadeille

24.9.2021

Oikeudenhoito ja sen resurssit ovat juuri tätä kirjoitettaessa keskustelun kohteena. Tuomioistuinvirasto on vaatinut merkittävää lisäresursointia, jotta tuomioistuimet pystyvät hoitamaan perustehtäväänsä sekä sen lisäksi digitalisoimaan prosesseja. Vaatimus on perusteltu.

Laadukas oikeudenhoito ja oikeusturva maksaa. Se on tärkeä lähtökohta, kun mietitään oikeudenhoidon ketjun eri vaiheiden resursseja. Oikeudenhoidon osuus valtion koko budjetista on kuitenkin erittäin pieni, eivätkä siihen osoitetut taloudelliset resurssit vastaa sen yhteiskunnallista merkitystä. Oikeudenhoito ei ole yhteiskunnan reunamilla oleva puolivälttämätön tukitoiminto, vaan keskeinen osa toimivaa, ennustettavaa ja perusoikeudet takaavaa yhteiskuntaa. Sekä yksityiset kansalaiset että yritykset tarvitsevat sitä oikeusturvaa, mitä oikeudenhoidon koko ketju tarjoaa. Laadukas oikeudenhoito on yrityksille myös vetovoimatekijä.

Kun resursseja jaetaan, on huomioitava koko oikeudenhoidon ketju. Rikosasioissa juttu alkaa poliisin suorittamasta esitutkinnasta, siirtyy sen jälkeen syyteharkintaan ja lopuksi tuomioistuinlaitoksen käsiteltäväksi. Jokaisella ketjun osalla on oltava riittävät resurssit, jotta kaikki vaiheet saadaan vietyä läpi asiantuntevasti ja kohtuullisessa ajassa.

Tärkeä osa laadukasta oikeudenhoitoa on asianajajan tekemä työ. Asianajajat varmistavat omalla asiantuntemuksellaan, ettei tuomioistuinten resursseja kuormiteta turhaan. Sovittavissa olevat jutut sovitaan jo ennen kuin niitä viedään tuomioistuimeen – tänä syksynä erityisesti Asianajajaliiton Sovittelun supersyksy -kampanjassa. Asiantunteva avustaja on jutun asianosaiselle tärkeä oikeusturvan tae. Myös tämä työ maksaa. Juopa itse maksavien asiakkaiden kustannusten ja valtion maksaman oikeusavun tuntihinnan välillä syvenee jatkuvasti. Oikeusavun tuntiveloitusta on korotettu viimeksi vuonna 2014 ja se on jäänyt pahasti jälkeen kustannusten noususta. Asianajajaliitto on esittänyt oikeusministeriölle oikeusavun tuntiveloituksen merkittävää korottamista.

Paljon lisää on tehtävissä myös olemassa olevilla resursseilla. Asianajajaliiton tammikuussa 2020 julkistamassa työtapareformissa esitetään erilaisia vaihtoehtoja tehostaa prosesseja. Kannattaa katsoa: työtapareformi löytyy osoitteesta www.asianajajaliitto.fi/tyotapareformi.

Hyvää alkanutta syksyä!

Aktörer inom rättsvården ställ er på barrikader

Aktörer inom rättsvården ställ er på barrikader

Rättsvården och dess resurser är när detta skrivs föremål för diskussion. Domstolsverket har krävt betydande tilläggsresurser för att domstolarna ska kunna sköta sin grundläggande uppgift och dessutom för att digitalisera processerna. Kravet är motiverat.

Rättsvårdens andel av hela statsbudgeten är mycket liten, och de ekonomiska resurser som anvisats för den motsvarar inte dess samhälleliga betydelse.

En viktig del av högkvalitativ rättsvård är det arbete som advokaten utför. Advokaterna säkerställer genom sin sakkunskap att domstolarnas resurser inte belastas i onödan. Ett sakkunnigt biträde är en viktig garanti för parternas rättssäkerhet i ett mål. Även detta arbete kostar. Klyftan mellan de kostnader som klienterna själva betalar och timpriset för den rättshjälp som staten betalar blir allt djupare. Timdebiteringen för rättshjälp har senast höjts 2014 och den ligger långt efter kostnadsökningen. Advokatförbundet har för justitieministeriet föreslagit en betydande höjning av timdebiteringen för rättshjälp.

Mycket mer kan göras också med befintliga resurser. I den reform av arbetssätten som Advokatförbundet offentliggjorde 2020 presenteras olika alternativ för att effektivisera processerna.

www.asianajajaliitto.fi/sv/arbetssattsreformen

Julkaistu numerossa Advokaatti 4/2021

Kirjoittaja Hanna Räihä-Mäntyharju

on Asianajajaliiton puheenjohtaja. Hän toimii asianajajana Tampereella.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset