Image for Palkkioon liittyvät moitteet yleisiä

Palkkioon liittyvät moitteet yleisiä

Palkkioon liittyvät moitteet yleisiä

24.9.2021

Valvontalautakunnan tuoreista ratkaisuista on tällä kertaa poimittu asianajajan palkkion kohtuullisuutta ja laskutusta käsitteleviä tapauksia.

Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden 5.12-kohdan lisäksi palkkioaiheisia asianajajaa velvoittavia ohjeita löytyy Asianajajaliiton palkkio-ohjeesta, jota niin ikään sovelletaan valvontalautakunnan ratkaisuissa. Palkkiota ja laskutusta koskevia moitteita käsitellään valvonta-asioiden lisäksi myös palkkioriita-asioina, jolloin valvontalautakunta arvioi asianajotoimiston laskun kohtuullisuutta ja voi suosittaa palkkion alentamista. Palkkiokysymykset ovatkin lautakunnassa jatkuvasti esillä. Tavanomaisia asianajajan palkkioon liittyviä moitteita ovat esimerkiksi ajankäytön kohtuuttomuuteen, toimenpiteiden tarpeellisuuteen sekä oikeusapuun ja oikeusturvavakuutukseen liittyvät kysymykset.

Laajempiin tapausselosteisiin voi tutustua valvontaratkaisujen hakemistossa osoitteessa valvontaratkaisut.fi.

Reipasta syksyn alkua kaikille Advokaatin lukijoille toivottaen,

Kaisa Marttinen
vt. valvontayksikön päällikkö

Tuoreimpia ratkaisuja

Tuoreimpia ratkaisuja

Tuomioistuin vahvisti pääosan laskuista

Asianajotoimisto laskutti avioero-ositukseen liittyvästä tehtävästä 11 laskulla yhteensä 32 219 euroa. Asiakkaalle oli myönnetty oikeusapu kesken toimeksiannon.

Valvontalautakunta totesi, että tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa pääasian käsittelevä tuomioistuin määrää yksityiselle avustajalle valtion varoista maksettavan palkkion ja korvauksen avustajan selvityksen pohjalta. Tällaisessa asiassa asianajajan palkkion kohtuullisuuden arviointi ei siten kuulu valvontalautakunnalle, vaan kohtuullisen palkkion arvioi tuomioistuin. Valvontalautakunnalla ei ollut toimivaltaa arvioida palkkion kohtuullisuutta tuomioistuimissa jo vahvistettujen laskujen osalta.

Muiden tehtävässä esitettyjen laskujen osalta valvontalautakunta ei havainnut, että laskutus olisi asian laatu, laajuus tai oikeudellinen vaativuus huomioiden kokonaisuutena arvioiden kohtuuton. Palkkiota ei suositettu alennettavaksi.

Asianajaja osoitti laskun väärälle taholle

Asianajaja oli toiminut yhtiön toisen osakkaan avustajana yhtiötä koskevissa asioissa. Yhtiö moitti asianajajaa siitä, että yhtiölle osoitetussa laskussa ei ollut asianmukaista laskuerittelyä. Lisäksi yhtiön mielestä asianajaja oli laskuttanut yhtiön toiselle osakkaalle kohdistuvia toimenpiteitä virheellisesti yhtiöltä.

Toimeksiannon asianajajalle oli antanut yhtiön osakas, joka ei ollut hallituksen puheenjohtaja. Valvontalautakunta totesi, että kyse ei siten ollut yhtiön toimeksiannosta vaan osakkaan antamasta toimeksiannosta, ja lasku olisi tullut osoittaa yhtiön sijaan toimeksiannon antaneelle osakkaalle.

Laskun toimenpide-erittelyssä oli ilmoitettu pelkästään toimenpiteiden yhteissumma ja laskun loppusumma. Palkkio-ohje edellyttää, että kunkin toimenpiteen osalta on ilmoitettu joko toimenpiteeseen kulunut aika tai siitä veloitettu palkkion määrä.

Valvonta-asia käsiteltiin yhdessä samaan asiaan liittyvän palkkioriita-asian kanssa, jossa valvontalautakunta suositti asianajajan palkkion alentamista 0 euroon toimeksiannon puuttumisen vuoksi. Huomautus.

Laskusta sai reklamoida puolentoista vuoden päästä

Asianajaja oli toiminut käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana kuolinpesässä. Kuolinpesän osakas haki palkkion alennusta, koska piti asianajajan laskutusta kohtuuttomana.

Asianajaja oli pyytänyt valvontalautakuntaa arvioimaan, oliko hakija reklamoinut laskusta liian myöhään. Palkkioriita-asiassa ei anneta suositusta, jos hakijan oikeus vaatia palkkion alentamista on lain mukaan vanhentunut. Velan vanhentumisesta annetun lain mukaan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta.

Hakija oli saattanut palkkioriita-asian vireille ensimmäisestä laskusta puolentoista vuoden ja toisesta laskusta kolmen viikon kuluttua laskun päiväyksestä. Valvontalautakunta totesi, että kummassakaan tapauksessa hakijan oikeus vaatia palkkion alentamista ei ollut lain mukaan vanhentunut. Valvontalautakunta antoi asiassa suosituksen eikä havainnut, että asianajajan laskutus olisi ollut kohtuutonta. Palkkiota ei suositettu alennettavaksi.

Kirjoittaja Kaisa Marttinen

on vt. valvontayksikön päällikkö. Hän kirjoittaa lehteen valvontalautakunnan ratkaisuista.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki