JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.6.2021 14:00

Teks­ti Jo­han­na Kai­nu­lai­nen // Kuva Sa­mu­li Knuu­ti­la

Norsu marmorilattialla

”Kii­tos, kun tar­tuit­te tär­ke­ään asi­aan.”

”Asi­ois­ta on voi­ta­va pu­hua avoi­mes­ti.”

”Us­kom­me, et­tä hy­vin­voi­va hen­ki­lös­tö pys­tyy pal­ve­le­maan asi­ak­kai­ta pa­rem­min.”

Joi­den­kin asi­a­na­jo­a­lan työn­te­ki­jöi­den ym­pä­ri­pyö­re­ät työ­tun­nit ja uu­pu­mis­ris­ki ovat ol­leet jul­ki­nen sa­lai­suus – erään ku­vai­lun mu­kaan ”nor­su mar­mo­ri­lat­ti­al­la” − joka nou­see ajoit­tain esil­le myös jul­ki­suu­des­sa. Oi­keus jak­saa -työ­hy­vin­voin­ti­kam­pan­jaan tul­leet kom­men­tit ker­to­vat, et­tä kam­pan­ja on ter­ve­tul­lut ja odo­tet­tu.

Oi­keus jak­saa -kam­pan­jas­sa Asi­a­na­ja­ja­liit­to kan­nus­taa kaik­kia asi­a­na­jo­toi­mis­to­ja huo­leh­ti­maan toi­mis­ton työn­te­ki­jöi­den työn­hy­vin­voin­nis­ta. Kam­pan­ja lan­see­rat­tiin Asi­an­aja­ja­lii­ton hal­li­tuk­sen jä­sen­ten toi­mis­to­jen tu­el­la, ja al­ku­vai­heen jäl­keen kam­pan­jan pe­ri­aat­tei­siin on si­tou­tu­nut lu­kui­sia asi­a­na­jo­toi­mis­to­ja. Oi­keus jak­saa -kam­pan­ja ke­hot­taa asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen joh­toa konk­reet­ti­siin työ­hy­vin­voin­tia edis­tä­viin toi­men­pi­tei­siin, ku­ten kuun­te­le­maan omaa hen­ki­lös­töä ja sel­vit­tä­mään mah­dol­li­set työ­a­jan seu­ran­taan liit­ty­vät puut­teet, puut­tu­maan yli­lyön­tei­hin työ­suo­je­lun kei­noin sekä teet­tä­mään työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­lyn sään­nöl­li­ses­ti.

Mo­nis­sa asi­a­na­jo­toi­mis­tois­sa on jo en­nen kam­pan­jaa teh­ty pit­kä­jän­teis­tä työ­tä työn ja va­paa-ajan pa­rem­man ta­sa­pai­non löy­tä­mi­sek­si. Kos­ka tar­kem­paa tie­toa asi­a­na­ja­jien jak­sa­mi­ses­ta sil­ti tar­vi­taan, liit­to osal­lis­tuu yh­teis­poh­jois­mai­seen tut­ki­muk­seen, jos­sa sel­vi­te­tään asi­a­na­jo­toi­mis­tois­sa työs­ken­te­le­vien hy­vin­voin­tia ja työ­jär­jes­te­ly­jä. Tu­lok­sia on lu­vas­sa syk­syl­lä 2021.