JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.6.2021 14:00

Pääkirjoitus 3/2021: Milloin olet viimeksi pitänyt oikeaa lomaa?

Suo­men Asi­a­na­ja­ja­liit­to on mu­ka­na -kan­sain­vä­li­ses­sä yh­teis­työs­sä mui­den asi­a­na­ja­ja­liit­to­jen kans­sa sekä maa­il­man­laa­jui­ses­ti IBAn et­tä Eu­roo­pan ta­sol­la CCBE:n pii­ris­sä. Näis­tä ar­ki­päi­vääm­me lä­hem­pä­nä on CCBE, ja sen toi­min­nas­ta ker­ro­taan tar­kem­min täs­sä Ad­vo­kaa­tin nu­me­ros­sa.

Kat­som­me täs­sä leh­des­sä myös taus­ta­pei­liin. Em­me ole enää vii­me vuo­si­na laa­ti­neet eril­lis­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton vuo­si­kat­saus­ta, vaan sen on kor­van­nut Ad­vo­kaa­tin lii­te. Jä­sen­ti­las­tois­sa on sel­väs­ti näh­tä­vis­sä, et­tä en­tis­tä use­am­pi asi­a­na­ja­ja jää eläk­keel­le. Asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen mää­rä on vii­me vuo­si­na py­sy­nyt yli 800:ssa, mut­ta vii­me vuo­den lo­pus­sa toi­mis­to­ja oli sel­väs­ti al­le sen. Se ker­too omal­la ta­val­laan sii­tä, mis­tä olem­me kan­ta­neet huol­ta jo pit­kään: kun maa­kun­nis­sa toi­mi­vat asi­a­na­ja­jat elä­köi­ty­vät, hy­vin usein toi­mis­to lop­puu, kun jat­ka­jaa ei ole.

Yk­si tär­keä kan­nus­tin oman toi­mis­ton pe­rus­ta­mi­seen maa­kun­taan oli­si oi­keu­sa­vun tun­ti­kor­vauk­sen sel­vä ko­rot­ta­mi­nen, kos­ka maa­kun­nis­sa oi­keu­sa­pu­jut­tu­jen mää­rä on suh­tees­sa sel­väs­ti suu­rem­pi kuin kas­vu­kes­kuk­sis­sa. Olem­me teh­neet täs­tä aloit­teen oi­keus­mi­nis­te­ri­öl­le ja käy­neet asi­as­ta mi­nis­te­ri­ön kans­sa kes­kus­te­lua. Oi­keus­mi­nis­te­riö ja­kaa nä­ke­myk­sem­me palk­ki­on jäl­keen­jää­nei­syy­des­tä. Teem­me voi­ta­vam­me asi­an edis­tä­mi­sek­si.

Asi­a­na­jo­toi­mis­tois­sa työs­ken­te­le­vien asi­a­na­ja­jien ja avus­ta­vien ju­ris­tien työs­sä kuor­mit­tu­mi­nen on ol­lut jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa lop­pu­ke­vään ai­ka­na. Asi­a­na­ja­ja­liit­to käyn­nis­ti #oi­keus­jak­saa-kam­pan­jan he­rät­tääk­seen kes­kus­te­lua ja toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tos­ta toi­mi­a­lan si­säl­lä. Kes­kus­te­lu asi­as­ta jat­kuu ja joh­taa toi­vot­ta­vas­ti konk­reet­ti­siin muu­tok­siin ti­lan­teis­sa, jois­sa muu­tos­ta tar­vi­taan.

Vaik­ka kuor­mit­tu­mi­ses­ta pu­hu­taan lä­hin­nä työ­suh­teis­ten asi­a­na­ja­jien ja ju­ris­tien koh­dal­la, se kos­kee yh­tä lail­la yrit­tä­jä­a­se­mas­sa tai osak­kaa­na toi­mi­via kol­le­go­ja. Käsi sy­dä­mel­le – mil­loin olet vii­mek­si viet­tä­nyt lo­maa niin, et­tä et vas­taa työ­pu­he­lui­hin tai lue säh­kö­pos­te­ja? Vä­lil­lä työ­a­si­oi­den hoi­ta­mi­nen lo­mal­la voi ol­la tä­hän työ­hön ai­dos­ti liit­ty­vä vält­tä­mät­tö­myys, mut­ta väi­tän, et­tä lii­an usein se on tapa ja tot­tu­mus. Olen it­se kas­va­nut työ­u­ran alus­ta as­ti sii­hen kult­tuu­riin, et­tä kaik­ki toi­mis­tos­sa pi­tä­vät lo­man­sa ei­vät­kä tee töi­tä lo­man ai­ka­na. Us­kon, et­tä se pal­ve­lee par­hai­ten asi­ak­kai­dem­me etua – le­vän­nee­nä ja pa­lau­tu­nee­na jak­saa hoi­taa -asi­ak­kai­den asi­oi­ta par­haan ky­kyn­sä mu­kaan. Kan­nus­tan­kin jo­kais­ta kol­le­gaa suo­maan it­sel­leen kun­non ke­sä­lo­man, kos­ka meil­lä kai­kil­la on #oi­keus­jak­saa.

Au­rin­kois­ta ke­sää!

HAN­NA RÄI­HÄ-MÄN­TY­HAR­JU
ASI­A­NA­JA­JA­LII­TON PU­HEEN­JOH­TA­JA

Han­den på hjär­tat före se­mes­tern

Be­last­ning i ar­be­tet för ad­vo­ka­ter och ­bit­rä­dan­de ju­ris­ter som ar­be­tar vid ­ad­vo­kat­by­rå­er­na har va­rit fö­re­mål för of­fent­lig de­batt un­der sen­vå­ren. Ad­vo­kat­för­bun­det in­led­de kam­pan­jen ­#oi­keus­jak­saa för att väc­ka dis­kus­si­on och fö­ränd­ra verk­sam­hets­kul­tu­ren inom ­bransc­hen. Dis­kus­si­o­nen fort­sät­ter och för­hop­p­nings­vis le­der den till konk­re­ta ­fö­ränd­rin­gar i si­tu­a­ti­o­ner där det be­hövs
en fö­ränd­ring.

Även om det främst ta­las om be­last­ning i fråga om ad­vo­ka­ter och ju­ris­ter i ans­täl­l­nings­för­hål­lan­de, gäl­ler det ock­så på sam­ma sätt kol­le­gor som är fö­re­ta­ga­re el­ler de­lä­ga­re. Han­den på hjär­tat – när har du se­nast se­mest­rat så att du in­te sva­rar på ar­bets­sam­tal el­ler lä­ser e-post? Ib­land kan det vara en verk­lig nöd­vän­dig­het att sköta ar­bet­sä­ren­den på se­mes­tern, men jag pås­tår att det al­lt­för of­ta är ett sätt och en vana.

Jag har själv se­dan bör­jan av yr­kes­kar­ri­ä­ren vu­xit upp i en kul­tur där al­la på kon­to­ret tar ut sin se­mes­ter och in­te ar­be­tar un­der se­mes­tern. Jag tror att det bäst tjä­nar våra kun­ders int­res­sen – som ut­vi­la­de och åters­täl­l­da or­kar vi en­ligt vår bäs­ta för­må­ga sköta våra kun­ders ären­den. Jag up­p­munt­rar där­för al­la kol­le­gor att un­na sig en or­dent­lig se­mes­ter, ef­ter­som vi al­la har #rät­tat­tor­ka. Jag öns­kar er al­la en skön som­mar!