Image for Niko Jakobsson: Valvonta on tärkeä osa itsesääntelyä

Niko Jakobsson: Valvonta on tärkeä osa itsesääntelyä

Niko Jakobsson: Valvonta on tärkeä osa itsesääntelyä

24.9.2021

Asianajajien valvonta jakautuu Asianajajaliiton toimiston ja hallituksen yleisvalvontaan sekä Asianajajaliiton alaisuudessa itsenäisesti toimivan valvontalautakunnan erityisvalvontaan kanteluasioissa. Asianajajien itsesääntelyn toimivuus edellyttää näiden valvontaroolien kehittämistä ja riittävää resursointia.

Toisin kuin monet muut ammattiryhmät, asianajajat ovat valvonnan alaisia myös vapaa-ajallaan. Hyvän asianajajatavan eli tapaohjeiden noudattaminen on kaiken keskiössä, mutta asianajajia velvoittaa myös joukko Asianajajaliiton ylintä valtaa käyttävän valtuuskunnan hyväksymiä, asianajajia sitovia ohjeita. Ne täydentävät sitä, mitä tapaohjeissa on todettu. Asianajajaliiton hallitus voi lisäksi hyväksyä oppaita ja suosituksia asianajotoiminnan järjestämiseksi. Edellä mainittuja täydentävät valvontalautakunnan ratkaisut, jotka selventävät asianajajien velvoitteita eri tilanteissa.

Viime vuosina asianajajasääntelyyn on tullut lisävelvoitteita: Asianajajaliitto esimerkiksi toimii rahanpesun ja terrorismin estämisessä asianajajia valvovana tahona. Asianajosalaisuuksien tehokas suojaaminen on edellyttänyt kattavampaa tietoturvaa ja tietosuojaa koskevaa itsesääntelyä ja alan sisäistä opastusta. Jotta valvonta pysyy nopeasti muuttuvassa itsesääntelyssä mukana, se edellyttää valvonnan tehostamista ja uudenlaisten menetelmien käyttöönottoa.

Esimerkkinä tästä Asianajajaliitto on päivittämässä uusien toimistojen tarkastusta ja ottamassa käyttöön riskipohjaista menettelyä varsinaisten toimistotarkastusten suorittamiseksi. Uusissa riskiperusteisissa yleisvalvontaprosesseissa voidaan kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin estämiseen, tietoturvaan ja tietosuojaan sekä muihin akuutteihin riskeihin.

Kirjoittaja Niko Jakobsson

on Asianajajaliiton pääsihteeri. Hän kirjoittaa lehteen erityisesti oikeuspolitiikkaan ja asianajajana toimimiseen liittyvistä aiheista.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki