Image for Valvontalautakunnan uusimpia ratkaisuja

Valvontalautakunnan uusimpia ratkaisuja

Valvontalautakunnan uusimpia ratkaisuja

13.5.2024

Asianajajilla on velvollisuus valvoa asianajotoimiston muun henkilökunnan työtä. Usein valvontavastuun nojalla vireille tulleessa valvonta-­asiassa on kyse asianajotoimistossa työskentelevän luvan saaneen ­oikeudenkäyntiavustajan hoitamasta tehtävästä, jonka osalta hän ei ole ­henkilökohtaisesti valvontalautakunnan valvonnan alainen. Asianajotoimistossa työskentelevä luvan saanut ­oikeudenkäyntiavustaja ei myöskään itse vastaa palkkioriita-asiaan, vaan se kohdistetaan ­toimeksiannosta vastanneeseen asianajajaan.

Valvontavastuu kohtuuttoman laskutuksen vuoksi

Asianajajan toimistossa työskennellyt juristi oli avustanut asiakasta urakkasopimusta koskeneessa riita-asiassa. Asiassa tuli vireille kantelu, jonka valvontalautakunta kohdisti juristin valvonnasta vastaavaan asianajajaan.

Valvontalautakunta kiinnitti samaan asiaan liittyvän palkkioriita-asian yhteydessä huomiota siihen, että asiakkaan intressi asiassa oli ollut 1 700 euroa. Vastapuolen avustaja oli käyttänyt toimeksiannon hoitamiseen huomattavasti toimeksiantoa hoitanutta juristia vähemmän aikaa, ja kun asian ei havaittu olleen oikeudellisesti erityisen ongelmallinen, valvontalautakunta katsoi, että 14 956,60 euron kokonaislaskutus oli ollut kohtuuton suhteessa toimeksiannon laatuun ja laajuuteen sekä asiakkaan intressiin.

Asianajaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia, että hänen asianajotoimistonsa palveluksessa ollut juristi noudattaa hyvää asianajajatapaa ja oli siten menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti. Huomautus.

Laskun laatimisesta ei olisi saanut laskuttaa

Asianajotoimistossa työskennellyttä luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa moitittiin muun muassa siitä, että asianajotoimiston laskutus oli ollut kohtuutonta. Valvonta-asia kohdistettiin luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan valvonnasta vastaavaan asianajajaan.

Valvontalautakunta kiinnitti samaan asiaan liittyvässä palkkioriita-asiassa huomiota siihen, että kantelijaa oli laskutettu laskun laatimisesta yhteensä 24,80 euroa. Palkkioriita-asian ratkaisussaan valvontalautakunta totesi, että asiakkaan laskuttamisesta aiheutuvat kulut ovat asianajotoimiston yleiskuluja, eikä niitä voida veloittaa toimeksiannon hoitamiseen liittyvinä kuluina asiakkaalta. Valvontalautakunta totesi laskutuksen olleen edellä mainitun kulun osalta kohtuutonta ja suositti kyseisen kulun alennettavaksi asianajotoimiston laskusta.

Valvontalautakunnan suosittaman alennuksen vähäisyys sekä muu asiassa esitetty aineisto huomioiden valvontalautakunta piti tältä osin luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan menettelyn moitittavuutta kokonaisuutena arvioiden vähäisenä. Valvontalautakunta jätti näin ollen seuraamuksen määräämättä asianajajalle. Seuraamus jätettiin määräämättä.

Osituskokouksen pöytäkirja olisi pitänyt toimittaa asiakkaalle

Asianajajan toimistossa työskentelevä luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut kantelijaa avioeroa ja omaisuuden ositusta koskevassa asiassa. Ositusta koskevan toimeksiannon osalta valvonta-asia kohdistettiin luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan valvonnasta vastaavaan asianajajaan.

Kantelija ei ollut voinut osallistua osituskokoukseen sairautensa vuoksi. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ei ollut toimittanut valmista pöytäkirjaa kantelijalle osituskokouksen jälkeen. Kun kantelija ei ollut itse osallistunut kokoukseen, velvollisuus tiedottaa kantelijaa kokouksessa käydystä keskustelusta olisi edellyttänyt pöytäkirjan toimittamista kantelijalle. Pöytäkirjaluonnoksen toimittamista ennen kokousta ei voitu pitää riittävänä, sillä muun muassa esitettyjen vaatimusten osalta luonnokseen ei ollut vielä kirjattu mitään tietoja. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan menettely oli tältä osin ollut hyvän asianajajatavan vastaista ja asianajaja oli laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Huomautus.

Ratkaisukäytäntöön voi tutustua valvontaratkaisujen hakemistossa osoitteessa valvontaratkaisut.fi.

Julkaistu numerossa Advokaatti 2/2024

Kirjoittaja Britta Andersin

on valvontayksikön päällikkö. Hän kirjoittaa lehteen valvontalautakunnan ratkaisuista.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki

Uusimmat kirjoitukset

Työpaikkailmoitukset