JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.6.2021 14:00

Teks­ti Sari Krap­pe // Kuva WWF

Asianajajaliitto sai WWF Green Office -merkin

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on saa­nut oi­keu­den käyt­tää WWF Suo­men Green Of­fi­ce -merk­kiä. Ser­ti­fi­kaat­ti on osoi­tus sii­tä, et­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­män toi­min­ta vas­taa ul­koi­ses­ti mää­ri­tel­ty­jä kri­tee­re­jä, toi­men­pi­tei­tä to­teu­te­taan vai­kut­ta­vas­ti ja jat­ku­vaan pa­ran­ta­mi­seen on si­tou­dut­tu. WWF Green Of­fi­ce on WWF Suo­men ke­hit­tä­mä ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mä, jon­ka avul­la or­ga­ni­saa­ti­ot voi­vat pie­nen­tää työ­paik­ko­jen­sa hii­li­ja­lan­jäl­keä ja edis­tää luon­non­va­ro­jen jär­ke­vää käyt­töä.

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­män luo­mi­nen al­koi syk­syl­lä 2020, jon­ka jäl­keen koko hen­ki­lös­tö on lii­ton Green Of­fi­ce -tii­min joh­dol­la teh­nyt ak­tii­vis­ta työ­tä eko­lo­gis­ten ar­vo­jen ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­ten toi­min­ta­ta­po­jen edis­tä­mi­sek­si. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Green Of­fi­ce -tii­min li­säk­si hen­ki­lö­kun­nas­ta on va­lit­tu niin sa­not­tu­ja ekot­semp­pa­rei­ta, jot­ka kan­nus­ta­vat kol­le­go­ja toi­mi­maan eko­lo­gi­ses­ti. Tämä on ai­nut­laa­tui­nen toi­min­ta­mal­li.

− Eri­tyi­sen an­si­o­kas­ta on Asi­a­na­ja­ja­lii­ton va­lit­se­ma ta­voi­te toi­mia alal­la kes­kus­te­lun he­rät­tä­jä­nä ja aja­tus­joh­ta­ja­na yh­teis­kun­ta­vas­tuun osal­ta pait­si ym­pä­ris­tö­vas­tuun nä­kö­kul­mas­ta, myös so­si­aa­li­sen tasa-ar­von edis­tä­mi­sek­si ja työ­hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si, Green Of­fi­ce -tar­kas­ta­ja San­na Oja tii­vis­tää lau­sun­nos­saan.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to ta­voit­te­lee toi­min­nas­saan li­säk­si säh­kön­ku­lu­tuk­sen, tu­los­tin­pa­pe­rin käy­tön ja mat­ka­ku­lu­jen vä­hen­tä­mis­tä sekä hen­ki­lös­tön ym­pä­ris­tö­tie­toi­suu­den li­sää­mis­tä.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to liit­tyi ke­vääl­lä myös YK:n kan­sain­vä­li­seen Glo­bal Com­pact -yri­tys­vas­tuu­a­loit­tee­seen, joka edis­tää yri­tys­ten sekä yh­tei­sö­jen eko­lo­gis­ta, so­si­aa­lis­ta ja ta­lou­del­lis­ta vas­tuul­li­suut­ta.