JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.6.2021 14:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Mee­ri Ut­ti

Kaisa Marttinen haluaa lisätä asianajajien ymmärrystä valvontalautakunnan toiminnasta

Kai­sa Mart­ti­nen aloit­taa val­von­ta­yk­si­kön pääl­li­kön si­jai­suu­den syk­syl­lä 2021. Hän ker­too, et­tä hi­ho­ja on jo kää­rit­ty val­von­ta­lau­ta­kun­nan ja -yk­si­kön toi­min­taa kos­ke­vien lain­sää­dän­nön uu­dis­tus­tar­pei­den kar­toit­ta­mi­sek­si.

Mitä odo­tat si­jai­suu­del­ta­si?
Pro­ses­sit ja subs­tans­si ovat mi­nul­le jo tut­tu­ja ja pää­sen kes­kit­tä­mään kai­ken ener­gi­an yk­si­kön ja lau­ta­kun­nan toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen. Hi­ho­ja on jo kää­rit­ty val­von­ta­lau­ta­kun­nan ja -yk­si­kön toi­min­taa kos­ke­vien lain­sää­dän­nön uu­dis­tus­tar­pei­den kar­toit­ta­mi­sek­si. Toi­veis­sa oli­si muun mu­as­sa jon­kin­lai­nen prek­luu­si­on mah­dol­li­suus, jol­la sai­sim­me te­hos­tet­tua me­net­te­lyä ja kar­sit­tua tur­huuk­sia.

Ha­lu­an myös li­sä­tä asi­a­na­ja­jien ym­mär­rys­tä val­von­ta­lau­ta­kun­nan toi­min­nas­ta. It­seen koh­dis­tu­va kan­te­lu ja val­von­ta­lau­ta­kun­nan vas­taus­pyyn­tö saa­te­taan tur­haan ko­kea iso­na ja louk­kaa­va­na­kin jut­tu­na. Suu­rin osa val­von­ta-asi­ois­ta­han päät­tyy sii­hen, et­tei toi­min­nas­sa ha­vai­ta mi­tään moi­tit­ta­vaa. Meil­lä on kui­ten­kin vel­vol­li­suus lait­taa kan­te­lus­ta kuin kan­te­lus­ta asia vi­reil­le ja hank­kia tar­vit­ta­va sel­vi­tys tä­män­kin lop­pu­tu­lok­sen to­te­a­mi­sek­si.

Mitä ajan­koh­tais­ta val­von­ta­yk­si­kös­sä on käyn­nis­sä?
Asi­a­na­ja­ja­lii­ton ja val­von­ta­lau­ta­kun­nan yh­tei­nen säh­köi­nen asi­oin­ti­pal­ve­lu AS­SI otet­tiin käyt­töön huh­ti­kuus­sa ja val­von­ta­yk­si­kös­sä teh­dään nyt töi­tä sen eteen, et­tä val­von­ta- ja palk­ki­o­rii­ta-asi­oi­den kä­sit­te­lyn siir­tä­mi­nen AS­SIin ete­ni­si kaik­kien kan­nal­ta mah­dol­li­sim­man su­ju­vas­ti ja fik­sus­ti.

Li­säk­si val­von­ta­yk­si­kös­sä on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta tie­do­nan­to- ja saa­vu­tet­ta­vuus­ky­sy­myk­siin, ja val­von­ta­lau­ta­kun­ta on ak­ti­voi­tu­nut Twit­te­ris­sä ja Lin­ke­dI­nis­sä. Ke­vääl­lä lan­see­rat­tiin myös val­von­ta­lau­ta­kun­nan uu­det net­ti­si­vut. Rat­kai­su­käy­tän­nös­tä tie­dot­ta­mi­sek­si pe­rus­tim­me uu­tis­kir­jeen, joka il­mes­tyy muu­ta­mia ker­to­ja vuo­des­sa ja läh­tee kai­kil­le lii­ton jä­se­nil­le sekä ke­nel­le ta­han­sa muul­le ai­hees­ta kiin­nos­tu­neel­le ti­laa­jal­le.

Kä­sit­te­ly­a­jat ovat ve­ny­neet vii­me vuo­sien ai­ka­na, mut­ta val­von­ta­yk­sik­köön on ke­vääl­lä ja al­ku­ke­säs­tä saa­tu re­surs­si­vah­vis­tuk­sia ruuh­ka­hui­pun tait­ta­mi­sek­si. Toi­von mu­kaan tu­lok­sia al­kaa nä­kyä vie­lä tä­män vuo­den puo­lel­la.

Mitä teet, kun et val­vo?
Oman hiih­to­har­ras­tuk­sen li­säk­si penk­kiur­hei­len tal­vi­sin in­ten­sii­vi­ses­ti maas­to- ja am­pu­ma­hiih­don pa­ris­sa. Ke­sä­lu­ke­mi­se­na aloi­tin juu­ri en­si hiih­to­kaut­ta sil­mäl­lä pi­tä­en Char­lot­te Kal­lan voi­te­lu­vin­keil­lä va­rus­te­tun hiih­to­tek­niik­ka- ja kun­to-op­paan Styr­ka, tek­nik & pan­n­ben, jota voin suo­si­tel­la kai­kil­le kans­sa­hiih­te­li­jöil­le!