Image for Valvontaratkaisuja: Ratkaisuja tuomioistuinten ja viranomaisten ilmoituksista

Valvontaratkaisuja: Ratkaisuja tuomioistuinten ja viranomaisten ilmoituksista

Valvontaratkaisuja: Ratkaisuja tuomioistuinten ja viranomaisten ilmoituksista

14.6.2022

Viranomaisen käynnistämä asia käsitellään ja ratkaistaan samassa menettelyssä kuin esimerkiksi avustajan asiakkaan tai vastapuolen tekemä kantelu.

Pieni osa valvonta-asioista tulee vireille tuomioistuimen tai muun viranomaisen ilmoituksesta tai kantelusta. Tuomioistuimilla on oikeudenkäymiskaaren mukaan velvollisuus ilmoittaa valvontalautakunnalle avustajan saamasta esiintymiskiellosta ja mahdollisuus ilmoittaa muusta avustajan velvollisuuksien vastaisesta menettelystä. Valvontalautakunnalle saapuu kanteluita myös muilta viranomaisilta, kuten oikeuskanslerilta, syyttäjiltä, konkurssiasiamieheltä ja poliisiviranomaisilta. 

Viranomaisten kantelut vaihtelevat sisällöltään laajasti ja voivat koskea mitä tahansa hyvän asianajajatavan vastaista toimintaa. Tuomioistuin voi ilmoittaa esimerkiksi avustajan epäasiallisesta käytöksestä tuomioistuinta, osapuolia tai todistajia kohtaan, tehtävän hoidossa havaituista huolimattomuus- tai taitovirheistä tai esteellisyydestä. 

Viranomaisen käynnistämä asia käsitellään ja ratkaistaan samassa menettelyssä kuin esimerkiksi avustajan asiakkaan tai vastapuolen tekemä kantelu. Viranomaisen ilmoitus on usein aiheellinen ja valtaosa näistä valvonta-asioista päättyy seuraamukseen. 

Aurinkoista kesää Advokaatin lukijoille!

Tuoreimpia ratkaisuja

Tuoreimpia ratkaisuja

Asianajaja esiintyi oikeudessa päihtyneenä

Asianajaja oli toiminut vastaajan avustajana käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden valvontalautakunnalle tekemän ilmoituksen mukaan puheenjohtaja oli ennen istunnon alkamista päättänyt, että pää­käsittelyä ei voida aloittaa asianajajan huonovointisuuden takia. 

Syyttäjä oli ottanut yhteyttä puheenjohtajaan ennen istunnon alkamista ilmoittaen epäilevänsä asianajajan olevan päihtynyt. Syyttäjä oli havainnut asianajajan haisevan alkoholille, minkä lisäksi asianajaja oli välillä nukahtanut odotustilaan.

Valvontalautakunta totesi, että asian­ajajan olisi vastauksessaan ilmoittamansa unettomuuden, lääkityksen ja muiden esiintymiseensä vaikuttavien seikkojen perusteella pitänyt ymmärtää, että hän ei ollut työkykyinen pääkäsittelyn aikaan. Asianajajan oli joka tapauksessa tullut ymmärtää, että lääkkeistä aiheutuneet sivuoireet olivat olleet laadultaan sellaisia, että ne olivat vaikuttaneet hänen työkykyynsä. Varoitus.

Yritti vaikuttaa todistajiin

Käräjäoikeus oli määrännyt asianajajan esiintymiskieltoon ja ilmoittanut tämän menettelystä valvontalautakunnalle. Käräjäoikeuden mukaan asianajaja pyrki riita-asiassa vaikuttamaan sopimattomasti virkamiehinä toimiviin vastapuolen todistajiin sekä heidän kertomuksiinsa lähettämällä heille sähköpostia tulevista kuulemisista. 

Todistajille lähetetyt sähköpostiviestit olivat johdattelevia, sillä niissä oli pyritty esittämään asiassa vastaanotettavan ja jo vastanotetun todistelun perusteella riidattomina seikkoja, joista todistajia oli ollut tarkoitus kuulla henkilötodistelussa. Todistajille lähetettyjen sähköpostiviestien motiivina voitiin katsoa olleen pyrkimys vaikuttaa todistajiin, eikä asianajaja ollut siten noudattanut erityistä varovaisuutta ja neutraalisuuden vaatimusta yhteydenotossaan todistajiin.  

Vaikka virka-asemassa kuultavien todistajien altistumisen vaikuttamisyrityksille voidaan arvioida olevan maallikkoa korkeampi, tulee yhteydenotot todistajasta riippumatta tehdä aina tavalla, jota ei voida käsittää yritykseksi vaikuttaa todistajaan. Seuraamusmaksu (yhteinen seuraamus kolmesta valvonta-asiasta).

Epäasiallista blogikirjoittelua

Valtakunnansyyttäjänvirasto kanteli luvan saaneesta oikeudenkäyntiavustajasta, joka oli toiminut kolmen vastaajan puolustajana rikosasiassa. Avustaja oli julkaissut blogikirjoituksia, joissa hän oli käsitellyt muun muassa kyseistä oikeudenkäyntiä. 

Avustaja oli nimitellyt todistajia blogissa muun muassa ”nollaksi” ja ”humalassa ihmisiä irtisanovaksi öykkäriksi”. Asianomistajaa avustaja oli kutsunut ”ämmäksi” ja ”hölmöilijäksi” ja väittänyt hänen toimineen ”aivan järkivapaalla”.

Avustajan käyttämät ilmaisut olivat olleet asiattomia ja loukkaavia sekä vähätteleviä, eikä ilmaisujen käyttöä voitu pitää perusteltuna päämiehen edun kannalta ja täyttävän sitä kunniallisuuden vaatimusta, jota luvan saaneilta oikeudenkäyntiavustajilta voidaan edellyttää. Lisäksi todistajat ja asianomistaja olivat saattaneet kokea avustajan kirjoittelun painostavana. Valvontalautakunta totesi, että avustaja oli menetellyt oikeudenkäyntiavustajan velvollisuuksiensa vastaisesti. Huomautus.

Julkaistu numerossa Advokaatti 3/2022

Kirjoittaja Kaisa Marttinen

on vt. valvontayksikön päällikkö. Hän kirjoittaa lehteen valvontalautakunnan ratkaisuista.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki