JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.6.2021 14:00

Kolumni: Miten huomioit yritys­vas­tuul­li­suuden?

Sa­mal­la, kun asi­a­na­ja­ji­na puo­lus­tam­me ja ak­tii­vi­ses­ti edis­täm­me asi­ak­kai­dem­me oi­keus­tur­vaa sekä ke­hi­täm­me yh­teis­kun­nan oi­keu­so­lo­ja ak­tii­vi­se­na oi­keus­val­ti­o­toi­mi­ja­na, on huo­leh­dit­ta­va, et­tä olem­me osa­na myös yleis­tä vas­tuul­li­suus­ke­hi­tys­tä.

Yri­tys­vas­tuun mer­ki­tys on kas­va­nut ja soft law -inst­ru­ment­tien, ku­ten hy­vän hal­lin­non pe­ri­aat­tei­den ja eri­lais­ten so­pi­mus­tek­nis­ten vel­voit­tei­den, li­säk­si vas­tuul­li­suus­sään­te­ly tu­lee tu­le­vai­suu­des­sa li­sään­ty­mään. Täs­tä konk­reet­ti­nen esi­merk­ki on yri­tys­ten huo­lel­li­suus­vel­voit­tees­ta ja vas­tuu­vel­vol­li­suu­des­ta val­mis­te­lus­sa ole­va EU-di­rek­tii­vi. Di­rek­tii­vi edel­lyt­tää, et­tä yri­tyk­set kun­ni­oit­ta­vat ih­mi­soi­keuk­sia, ym­pä­ris­töä ja hy­vää hal­lin­to­ta­paa omas­sa toi­min­nas­saan, tuot­teis­saan ja pal­ve­luis­saan sekä ar­vo­ket­juis­saan.

Vaik­ka asi­a­na­ja­jat toi­mi­vat myös yk­sit­täi­si­nä am­ma­tin­har­joit­ta­ji­na ja yri­tys­vas­tuun si­säl­lyt­tä­mi­nen osak­si toi­min­taa voi ol­la hal­lin­nol­li­ses­ti haas­ta­vaa, vas­tuul­li­suus­vel­voit­tei­den tun­te­mi­nen ja so­vel­ta­mi­nen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la omas­sa toi­min­nas­sa on hyö­dyl­lis­tä. Yh­teis­kun­ta edel­lyt­tää yhä konk­reet­ti­sem­pia vas­tuul­li­suus­te­ko­ja.

Yri­tys­vas­tuu konk­re­ti­soi­tuu te­koi­na ja sik­si on tär­ke­ää, et­tä olem­me myös Asi­a­na­ja­ja­liit­to­na ak­tii­vi­ses­ti edis­tä­mäs­sä vas­tuul­lis­ta ke­hi­tys­tä. Vii­mei­sim­pä­nä esi­merk­ki­nä täs­tä #oi­keus­jak­saa-kam­pan­ja, jo­hon mo­net asi­a­na­jo­toi­mis­tot ym­pä­ri Suo­men ovat jo liit­ty­neet − lii­ton hal­li­tuk­sen toi­mis­tot edel­lä.

Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen pe­ri­aat­tei­siin si­tou­tu­mis­ta osoit­taa myös WWF:n Green Of­fi­ce -ser­ti­fi­oin­ti, jon­ka Asi­a­na­ja­ja­liit­to sai tou­ko­kuus­sa. Olem­me liit­ty­neet myös YK:n Glo­bal Com­pact -aloit­tee­seen, ja py­rim­me näil­lä te­oil­la kan­nus­ta­maan myös yk­sit­täi­siä toi­mis­to­ja poh­ti­maan vas­tuul­li­suut­ta osa­na omaa ­toi­min­taan­sa.

NIKO JA­KOBS­SON
ASI­A­NA­JA­JA­LII­TON PÄÄ­SIH­TEE­RI