Image for Kunniallisuus keskiössä

Kunniallisuus keskiössä

Kunniallisuus keskiössä

21.6.2021

Valvontalautakunnan uusimmissa ratkaisuissa käsitellään tällä kertaa hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden 3.5 kohdan mukaista kunniallisuutta asianajajan toiminnassa.

Kunnallisuusvaatimus on eräänlainen yleinen käyttäytymisnormi, jota sovelletaan sekä asianajotoiminnan harjoittamiseen että asianajotoiminnan ulkopuoliseen käyttäytymiseen. Onkin hyvä pitää mielessä, että asianajajan tulee noudattaa kunniallisuusvaatimusta myös vapaa-ajallaan. Valvontalautakunta on lisäksi arvioinut asianajajan menettelyä kunniallisuuden nojalla tilanteissa, joissa lain säännöksissä tai tapaohjeissa ei ole selvää sääntöä, jota asianajaja olisi toiminnallaan rikkonut. Oheisista ratkaisuista ilmenee, että kunniallisuusvaatimus voi tulla sovellettavaksi hyvinkin erilaisissa tilanteissa.

Laajempiin tapausselosteisiin voi tutustua valvontaratkaisujen hakemistossa osoitteessa valvontaratkaisut.fi.

Toivotan rentouttavaa kesää kaikille Advokaatin lukijoille!

Tuoreimpia ratkaisuja

Tuoreimpia ratkaisuja

Olisi ansainnut seuraamusmaksun

Neljä eri henkilöä kanteli asianajajasta, joka oli eronnut Asianajajaliitosta kanteluiden vireille tulon jälkeen. Valvontalautakunnalla oli toimivalta tutkia entisen asianajajan menettelyä, koska valvonta-asiat olivat tulleet vireille ennen jäsenyyden päättymistä.

Yksi kanteluista koski entisen asianajajan toimimista perintätoimiston konkurssipesän pesänhoitajana. Kantelija oli vuonna 2019 vastaanottanut asianajajan toimistolta kaksi maksuvaatimuskirjettä, jotka olivat koskeneet vuodelta 2010 peräisin olevia saatavia.

Kantelijan mielestä maksuvaatimuksissa esitetyt perintäkulut olivat olleet kohtuuttomia. Perintäkulut 100 euron velasta olivat 190 euroa ja 150 euron velasta 190 euroa.

Valvontalautakunnan mukaan oli ilmeistä, että vaaditut perintäkulut eivät olleet olleet laissa säädettyjen enimmäismäärien mukaisia.

Tämän ja kolmen muun valvonta-asian yhteisessä seuraamusharkinnassaan valvontalautakunta totesi entisen asianajajan menetelleen lukuisissa kohdissa hyvän asianajajatavan vastaisesti. Olisi ansainnut 2 000 euron seuraamusmaksun.

Oikeudenkäyntikulut sai periä vastapuolelta

Asianajaja oli toiminut kantelijan avustajana yhtiökokouspöytäkirjojen esittämistä sekä kantelijan asunnon remonttia koskevissa asioissa, joissa vastapuolena oli ollut asunto-osakeyhtiö.

Kantelija moitti asianajajaansa muun muassa siitä, että tämä oli perinyt taloyhtiöltä käräjäoikeuden päätöksessä kantelijalle maksettavaksi vahvistetut oikeudenkäyntikulut.

Valvontalautakunta totesi, että tilanteessa, jossa oikeusturvaetua ei ollut myönnetty ja asiakkaan vakuutusyhtiö ei ollut korvannut asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, asianajaja oli oikaissut ja perinyt suoraan vastapuolelta asiakkaalleen maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut.

Näin menetellessään asianajaja oli toiminut kantelijan eduksi, eikä kantelijalle ollut aiheutunut taloudellista vahinkoa tai sen vaaraa. Valvontalautakunta ei havainnut asianajajan menetelleen hyvän asianajajatavan vastaisesti. Ei seuraamusta.

Asianajaja johti harhaan kiinteistön myynnissä

Asianajaja oli määrätty uskotuksi mieheksi suorittamaan kolmen kiinteistön yhteisomistuksen purkamisen. Kiinteistöillä oli ollut kuusi omistajaa, mukaan lukien kantelijat.

Kantelijat moittivat asianajajaa siitä, että tämä oli informoinut kantelijoita harhaanjohtavasti kiinteistöjen myynnistä. Asianajaja oli sähköpostiviesteissään antanut ymmärtää, että ostaja on ulkopuolinen taho, millä oli kantelijoiden mielestä pyritty harhauttamaan heitä.

Selvityksestä ilmeni, että asianajaja olikin tietoisesti salannut kantelijoilta tiedon siitä, että ostajina olivat kaksi muuta yhteisomistajaa. Kantelijoille oli annettu tiedoksi 195 000 euron tarjous. Toinen kantelijoista oli tarjoushinnan hyväksyessään samalla ilmaissut, ettei hän hyväksynyt lähisukulaisia ostajina.

Koska asiassa ei ollut kyse kiinteistöjen myynnistä kokonaisuudessaan, vaan kantelijoiden osuuden lunastamisesta, valvontalautakunta katsoi asianajajan menettelyn olleen harhaanjohtavaa. Huomautus.

Julkaistu numerossa Advokaatti 3/2021

Kirjoittaja Britta Andersin

on valvontayksikön päällikkö. Hän kirjoittaa lehteen valvontalautakunnan ratkaisuista.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki