JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.2.2021 11:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Täh­ti­ku­vi­ot/Magi

25 vuotta sitten

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Sir­viö ju­lis­ti Ad­vo­kaa­tin en­sim­mäi­ses­sä pää­kir­joi­tuk­ses­sa uu­den ai­ka­kau­den al­ka­neek­si.

Ad­vo­kaat­ti-leh­den en­sim­mäi­nen nu­me­ro il­mes­tyi ke­vääl­lä 1996. Pää­kir­joi­tuk­ses­sa lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Sir­viö to­te­si, et­tä leh­den myö­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton tie­do­tus­po­li­tii­kas­sa on aloi­tet­tu ”uu­si, ny­ky­ai­kai­sem­pi ja jä­sen­kun­taa pa­rem­min pal­ve­le­va kau­si”.

Pa­luu­ta van­haan ei Sir­vi­ön mu­kaan enää ol­lut.

Jär­jes­tö­leh­den pe­rus­ta­mi­sen taus­tal­la vai­kut­ti jou­lu­kuus­sa 1993 to­teu­tu­nut ali­oi­keu­suu­dis­tus, jon­ka myö­tä en­tis­ten raas­tu­van- ja kih­la­kun­na­noi­keuk­sien ti­lal­le saa­tiin ny­kyi­sin tu­tut kä­rä­jä­oi­keu­det. Myös rii­ta-asi­oi­den, ja myö­hem­min vuon­na 1997 myös ri­ko­sa­si­oi­den, kä­sit­te­ly lai­tet­tiin sa­mal­la ker­taa uu­sik­si.

Asi­a­na­ja­jien työ­hön ali­oi­keu­suu­dis­tus vai­kut­ti mer­kit­tä­väs­ti. Ad­vo­kaa­tin en­sim­mäi­ses­sä nu­me­ros­sa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton en­sim­mäi­nen pää­sih­tee­ri Ol­li Tark­ka kir­joit­ti, et­tä har­va uu­dis­tus on vai­kut­ta­nut min­kään am­mat­ti­kun­nan työ­ru­tii­nei­hin yh­tä pal­jon kuin ali­oi­keu­suu­dis­tus asi­a­na­ja­jien työ­hön. Uu­dis­tuk­sen myö­tä asi­a­na­ja­jat viet­ti­vät pal­jon ai­kai­sem­paa -vä­hem­män ai­kaa ”roik­ku­mal­la kä­rä­jil­lä”, ku­ten Tark­ka ku­vaa.

Syn­tyi tar­ve uu­den­lai­sel­le ka­na­val­le vies­tiä ja he­rät­tää kes­kus­te­lua asi­a­na­ja­ja­kun­nan kes­kuu­des­sa, kun päi­vit­täi­nen ru­pat­te­lu ja spon­taa­nit ta­paa­mi­set vä­he­ni­vät.

Heti en­sim­mäi­nen nu­me­ro si­säl­si pai­na­vaa asi­aa palk­ki­o­rii­ta-asi­ain vä­li­mies­me­net­te­lys­tä sekä syyt­tees­tä va­pau­te­tun oi­keu­den­käyn­ti­ku­luis­ta. Pit­käs­sä ar­tik­ke­lis­sa opas­tet­tiin asi­a­na­ja­jia vies­tin­tä­tai­to­jen sa­loi­hin.

– Asi­ak­kaan asi­oi­den hyvä hoi­to tar­koit­taa, et­tä hä­nel­le se­li­te­tään mui­den mu­as­sa ter­mi­no­lo­gia, pro­ses­sin vai­heet ja esi­mer­kik­si to­dis­ta­ja­kuu­lus­te­luun liit­ty­vät eri­tyis­sei­kat. Tär­ke­ää on myös se­lit­tää, mik­si en pu­hu­nut, vaik­ka pu­heen­joh­ta­ja tar­jo­si pu­hu­mi­sen mah­dol­li­suut­ta, Tam­pe­reen yli­o­pis­ton pu­he­o­pin lai­tok­sen leh­to­ri Tuu­la-Riit­ta Vä­li­kos­ki oh­jeis­ti asi­a­na­ja­jia ajat­to­min sa­noin.

Suh­teel­li­sen tuo­re li­säys vies­tin­tä­ka­na­viin, in­ter­net, oli leh­des­sä näyt­tä­väs­ti esil­lä. Syy­tä tie­tois­kuun oli, sil­lä al­ku­vuo­des­ta 1996 vain 15 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta oli it­se ko­keil­lut in­ter­ne­tiä.

Asi­a­na­ja­ja Mark­ku Fred­ma­nin kir­joit­ta­mas­sa ar­tik­ke­lis­sa ker­rot­tiin in­ter­ne­tin hyö­dyis­tä asi­an-aja­jal­le. Fred­ma­nin mu­kaan asi­a­na­ja­jan kan­nal­ta par­haat tie­dot saa edus­kun­nan si­vuil­ta, mut­ta ”kaik­kia kiin­nos­ta­via” pal­ve­lui­ta ovat myös Fin­nai­rin ja muun jul­ki­sen lii­ken­teen ai­ka­tau­lut sekä Il­ta­leh­den ja MTV3:n uu­tis­ten säh­köi­set muo­dot – ne­kin pä­te­viä vink­ke­jä edel­leen.

Ad­vo­kaa­tin en­sim­mäi­sen nu­me­ron il­mes­ty­es­sä vas­ta nel­jäl­lä suo­ma­lai­sel­la asi­a­na­jo­toi­mis­tol­la oli omat ko­ti­si­vut. Ju­tun yh­tey­des­sä mai­nit­tiin, et­tä Asi­a­na­ja­ja­liit­to val­mis­te­lee omia ko­ti­si­vu­jaan ”vas­ta­pai­nok­si kau­pal­li­sil­le ha­ke­mis­to­pal­ve­luil­le”.