JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.2.2021 11:00

Juhlimme merkkipäivää työn merkeissä

”Osaa­va, mo­ni­puo­li­nen, mo­net lan­gat yk­sis­sä kä­sis­sä, ei pel­kää haas­tei­ta, nuo­ri mut­ta mo­ni­puo­li­ses­ti jo koke­mus­ta omaa­va, ys­tä­väl­li­nen mut­ta jä­mäk­kä, jous­ta­va mut­ta mää­rä­tie­toi­nen, ja­lat maan pin­nal­la vi­si­oi­va ilo­pil­le­ri…”

Ad­vo­kaat­ti-leh­ti on kuin mo­der­neil­le työ­pai­koil­le haus­sa ole­va mo­ni­tai­tu­ri: 25-vuo­ti­as eli vie­lä mel­ko nuo­ri tyyp­pi, jol­la on usein jo jon­kin ver­ran ko­ke­mus­ta ta­ka­na sekä po­ten­ti­aa­li­ses­ti pal­jon myös edes­sä.

Ad­vo­kaat­ti aloit­ti elä­män­sä ti­lan­tees­sa, jos­sa maa­il­ma ei vie­lä ol­lut di­gi­taa­li­nen. Leh­den syn­ty­mä­vuon­na 1996 net­ti oli vas­ta vau­vai­äs­sä, ja mo­nen or­ga­ni­saa­ti­on pää­­vies­tin­tä­vä­li­ne oli pai­net­tu leh­ti. Se oli tär­keä niin Asi­an­aja­ja­lii­ton jä­sen­tie­do­tuk­sen var­mis­ta­mi­sek­si kuin jä­sen­kun­nan yh­tei­söl­li­syy­den nos­tat­ta­mi­sek­si. Maa­il­man di­gi­ta­li­soi­tu­es­sa myös Ad­vo­kaat­ti kas­voi print­ti­leh­den li­säk­si verk­ko­leh­dek­si. Ny­ky­ään verk­ko-Ad­vo­kaa­tin yk­sit­täi­set ju­tut ta­voit­ta­vat jopa tu­hat lu­ki­jaa.

Vaik­ka toi­veet Ad­vo­kaa­til­le ovat mo­ni­nai­set – ja osa eh­kä nä­kee sen jul­kai­se­mi­sen jopa tar­peet­to­ma­na ny­ky­a­jan di­gi­vies­tin­nän maa­il­mas­sa – on Ad­vo­kaat­ti säi­lyt­tä­nyt äl­lis­tyt­tä­vän hie­nos­ti ase­man­sa niin pe­rin­tei­se­nä pa­pe­ri­se­na jul­kai­su­na kuin hel­pos­ti ne­tis­sä ja­et­ta­va­na verk­ko­jul­kai­su­na. Jä­se­nis­tön li­säk­si sitä lu­ke­vat oi­keus­toi­mit­ta­jat, lii­ton si­dos­ryh­mät ja ihan ta­val­li­set kan­sa­lai­set.

Maa­il­ma, vies­tin­tä­vä­li­neet ja asi­a­na­ja­jien­kin työ muut­tu­vat jat­ku­vas­ti, ja myös Ad­vo­kaat­tia ke­hi­te­tään. Esi­mer­kik­si täs­tä Ad­vo­kaa­tin nu­me­ros­ta teem­me lu­ki­ja­tut­ki­muk­sen. Vas­taat­han ky­se­lyyn, kun saat sel­lai­sen säh­kö­pos­tii­si!

Ku­ten en­ti­nen Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Eli­na Grundst­röm on to­den­nut: ”Ad­vo­kaat­ti on laa­du­kas ja vas­tuul­li­sen jour­na­lis­min pe­ri­aat­tein toi­mi­tet­tu leh­ti.” Sii­tä voi­vat ol­la yl­pei­tä mei­dän te­ki­jöi­den li­säk­si myös asi­a­na­ja­jat.

Sari Krap­pe
Ad­vo­kaa­tin pää­toi­mit­ta­ja

Jo­han­na Kai­nu­lai­nen
Ad­vo­kaa­tin toi­mi­tus­pääl­lik­kö